FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

 

ORTA ƏSRLƏR

 

 

 

IV  ƏSR

 

386   

 Aurelius Augustinus

 Video-Az.

 

 Contra Academicos

 

 Avqustin. Akademiklərin əleyhinə

 Video-En.

 

400

 Aurelius Augustinus

 Video-Az.

 

 Confessiones

 

 Avqustinin "Etiraf" əsəri

 Video-En.

 

 

V ƏSR

 

 

  426

 Aurelius Augustinus

 Video-Az.

  

 De civitate Dei

 Avqustinin "İlahi şəhər haqqında" əsəri

 Video-En.

 

 

VI  ƏSR

 

 

VII ƏSR

 

  

 

610 

 

 

 Video-Az.

  

 

 

 Məhəmməd Peyğəmbərin "Həsislər"i

 Video-En.

 

 610

  علي بن أﺑﻲ طالب

 Video-Az.

  

     نهج البلاغة‎‎  

 

  Məhəmməd Peygəmbərin əmisi oğlu və kürəkəni, dördüncü xəlifə Əli İbn Əbu Talibin şeirlərindən, aforiznlərindən, risalələrindən və xitablarından ibarət, ilk də 1015-ci ilə "Nəhcül bəlağa" adı altında çap olunan məcmuəsi.

 Video-En.

 

 

VIII ƏSR

 

IX ƏSR

 

  

 

  867

 

 Video-Az.

  

 

 

 Eriugena. Təbiətin bölünməsi haqqında

 Video-En.

 

 

 

 Video-Az.

  

 

 

 əl-Kindi. Zəka haqqında

 Video-En.

 

 

 

 Video-Az.

  

 

 

 əl-Kindi. Birinci fəlsəfə haqqında

 Video-En.

 

 

 

 Video-Az.

  

 

 

 əl-Kindi. Aristotelin əsərlərinin sayı haqqında və fəlsəfəni mənimsəmək üçün nə lazımdır.

 Video-En.

 

 

 

 Video-Az.

  

 

 

 Cüneyd Bağdadi. Kitab əl-fəna.

 Video-En.

 

 

 

 

 

 

 

 Video-Az.

  

 

 

 Həllac Mənsur. Bilik bağı

 Video-En.

 

 

X ƏSR

 

 941

  ابونصر محمد بن محمد فارابی‎

 Video-Az.

  

راء اهل المدينة الفاضلة و مضاداتها

 

   Hələ sağlığında Aristoteldən sonra ikinci müəllim adlandırılan Əbunəsr əl-Fərabi özünün "Ara əhl əl-Mədinət əl-fadilə" ("Fəzilətli şəhər əhlinin baxışları)" əsərində özünəməxsus ideal dövlət modelini yaratmışdır. Fərabi bu modeli Platonun dövlət nəzəriyyəsinə uyğun olaraq filosof-hökmdar obrazı üzərində qurmuşdur.

 Video-En.

 

 

 

  ابونصر محمد بن محمد فارابی‎

 Video-Az.

  

 

 

    Hələ sağlığında Aristoteldən sonra ikinci müəllim adlandırılan Əbunəsr əl-Fərabinin "Risalə fil-əql" ("Zəkaya dair risalə" əsəri

 Video-En.

 

 

 

  ابونصر محمد بن محمد فارابی‎

 Video-Az.

  

 

 

   Hələ sağlığında Aristoteldən sonra ikinci müəllim adlandırılan Əbunəsr  əl-Fərabinin "Kitab əl-hüruf" ("Hərflər haqqında kitab") əsəri

 Video-En.

 

 

 

  ابونصر محمد بن محمد فارابی‎

 Video-Az.

  

 

 

    Hələ sağlığında Aristoteldən sonra ikinci müəllim adlandırılan Əbunəsr əl-Fərabinin "Kitab ihsa` əl`-ülum" ("Elmlərin təsnifatına dair") əsəri

 Video-En.

 

 

 

  ابونصر محمد بن محمد فارابی‎

 Video-Az.

  

 

 

    Hələ sağlığında Aristoteldən sonra ikinci müəllim adlandırılan Əbunəsr  əl-Fərabinin "Təhsil əs-səadə" ("Xoşbəxtlik qazanma") əsəri

 Video-En.

 

 

 

  ابونصر محمد بن محمد فارابی‎

 Video-Az.

  

  

 

    Hələ sağlığında Aristoteldən sonra ikinci müəllim adlandırılan əl-Fərabinin "Fi ma yənbəği ən yüqəddimə qəblə təəllüm əl-fəlsəfə" ("Fəlsəfəni öyrənməkdən əvvəl nəyin müqəddimə verilməsi haqqında") əsəri

 Video-En.

 

 

XI ƏSR

 

 

 

 

 

 Video-Az.

  

 

 

İbn Sina. Təbabət elminin Kanonu

 Video-En.

 

 

1020  

 

 Video-Az.

  

 İbn Sina. Bilik kitabı

 Video-En.

 

 

 

 

 Video-Az.

  

 

 

 İbn Sina. Ədalət kitabı

 Video-En.

 

 

 

 

 Video-Az.

  

 

 

 Bəhmənyarın "Təhsil kitabı" əsəri.

 Video-En.

 

 

 

 

 Video-Az.

  

 Bəhmənyarın "Metafizika elminin mövzusuna dair traktat" əsəri.

 Video-En.

 

 

 

 

 Video-Az.

  

 

 

 Bəhmənyarın "Mövcudatın mərtəbələri" əsəri.

 Video-En.

 

 

1073 

 Anselm

 Video-Az.

  

  Proslogium

 Erkən sxolastikanın nümayəndəsi olan və əsasən Tanrının ontoloji sübutunun müəllifi kimi tanınan Anselm özünün "Mühakimələrə əlavə" əsərində təsdiq edir ki,  inam bilikdən daha öncədir, başa düşmək üçün inanmaq gərəkdir. Univrsaliyalar barədə mübahisədə ifrat realizm mövqeyini müdafiə edir.

 Video-En.

 

 

  1076

   نظام الملك

 Video-Az.

  

  سياست نامه 

 

 Büyük Səlcuq Dövlətinin vəziri Əbu Əli Əl-Həsən et-Tusi Nizamülmülkün (1018 - 1092) "Siyasətnamə" əsəri. Əsər Rəhim Sultanov tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur.

 Video-En.

 

 

1086 

 

 Video-Az.

  

 

 

 Qabusnamə  - Ziyarilər xanədanının son hökmdarı Qabus ibn Vəşmgir tərəfindən yazılmış əsərdir. Əsər Rəhim Sultanov tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur.

 Video-En.

 

 

 

 

 Video-Az.

  

 Ömər Xəyyam. Rübailər.

 Video-En.

 

 

 1080

 

 Video-Az.

  

 Ömər Xəyyam. Varlıq və zərurət haqqında risalə

 Video-En.

 

 

  1091

 

 Video-Az.

  

 

 

 Ömər Xəyyam. Mövcudluq haqqında risalə

 Video-En.

 

 

1092  

 

 Video-Az.

  

 

 

 Rosselin

 Video-En.

 

 

  1094

  الغزالى

 Video-Az.

  

 

مقاصد الفلاسفة 

 

 Əbu Həmid əl-Qəzalinin "Makasid al-falasifa  (Filosofların məqsədləri)" əsəri. Əsərdə şərq perapatetiklərinin məntiqinin, fizikasının və metafizikasının obyektiv və sistematik təsviri verilmişdir.

 Video-En.

 

 

  1096

  الغزالى

 Video-Az.

 

 تهافت الفلاسفة

 

 Əbu Həmid əl-Qəzalinin "Təhəfüt əl-Fəlsəfə"("Fəlsəfəni tənqid","Filosofların təkzibi" ) əsəri.

 Video-En.

 

 

 

 الغزالى

 Video-Az.

  

 

 

 Əbu Həmid əl-Qəzalinin "Din haqqında elmlərin dirçəldilməsi" əsəri.

 Video-En.

 

 

 

 الغزالى

 Video-Az.

  

     كمياء السعادة   

 

Əbu Həmid əl-Qəzalinin sufizm haqqında fars dilində yazdığı "Xoşbəxtlik iksiri(Kimiyayi-səadət)" əsəri. Əl-Qəzali bu əsərdə onun müasiri olan ülamələri tənqid edir, ülamələr dini biliyi dünyəvi məqsədlərə nail olmaq üçün bir vasitəyə çevirmədə günahlandırılır.

 Video-En.

 

 

XII ƏSR

 

 

 

  1110

 

 Video-Az.

  

 

 

 Ömər Xəyyam. Mövcudluğun ümumiliyi haqqında risalə

 Video-En.

 

 

1119

 Abelard

 Video-Az.

 

  Introductio in theologiam

 

Orta əsr fransız sxolastik filosofu, şairi və musiqiçisi, cəngavər ailəsində doğulan Abelyarın "Teologiyaya giriş" əsəri 1121-ci ild? bir bidət hesab edilərək yandırıldı.

 Video-En.

 

 

 

 Abelard

 Video-Az.

  

 

 

 Orta əsr fransız filosofu Abelyarın "Etika və ya Özünü dərk et" əsəri 

 Video-En.

 

 

 

 Abelard

 Video-Az.

  

 

 

 Orta əsr fransız filosofu Abelyarın "Hə və yox" əsəri 

 Video-En.

 

 

 

 Abelard

 Video-Az.

 

 

  

 Orta əsr fransız filosofu Abelyarın "Filosof, yəhudi və xristian arasında dialoq" əsəri 

 Rus dilində mətni

 Video-En.

 

 

 

 Abelard

 Video-Az.

  

 

 

 Orta əsr fransız filosofu Abelyarın "İlahi vəhdət və üç üqnum haqqında" əsəri 

 Video-En.

 

 

 

 Abelard

 Video-Az.

  

 

 

 Orta əsr fransız filosofu Abelyarın "Dialektika" əsəri 

 Video-En.

 

 

1130 

 Bernar de Klero

 Video-Az.

  

 

 

 

 Video-En.

 

 

1132-36

 Abelard

 Video-Az.

 

  Historia Calamitatum

 

 Orta əsr fransız filosofu Abelyarın "Mənim bədbəxtliklərimin tarixi" əsəri 

Rus dilində mətni

 Video-En.

 

 

  1142

 

 Video-Az.

  

 

 

 Hideqard von Bingen

 Video-En.

 

 

1170 

 

 Video-Az.

  

 

 

 Xaqani. Həbsiyyə

 Video-En.

 

 

1175 

 نظامی گنجوی

 Video-Az.

  

 

 

 Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” əsəri.

 Video-En.

 

 

1180 

 

نظامی گنجوی

 Video-Az.

  

  خسرو و شيرين
Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” əsəri

 Video-En.

 

 

  1181

 نظامی گنجوی

 Video-Az.

  

 

 

 Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” əsəri.

 Video-En.

 

 

  1190

 

 Video-Az.

  

 

 

 Maymonid. Tərəddüd edənlər üçün yol göstəricisi

 Video-En.

 

 

1191  

 

 Video-Az.

  

 

 

 Şihabəddin Yəhya əs-Sührəvərdi. İşığa dair traktat.

 Video-En.

 

 

 

 

 Video-Az.

  

 

 

 Şihabəddin Yəhya əs-Sührəvərdi. İşığa dair traktat.

 Video-En.

 

 

 

 

 Video-Az.

  

 

 

 Şihabəddin Yəhya əs-Sührəvərdi. İşraq hikməti.

 Video-En.

 

 

1197  

 نظامی گنجوی

 Video-Az.

  

هفت پیکر

 

 Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl (Həft Peykər)” əsəri

 Video-En.

 

 

  1198

 

 Video-Az.

  

 

 

 İbn Rüşd. Külliyyat

 Video-En.

 

 

1198 

 

 Video-Az.

  

 

 

 İbn Rüşd. Təkzibin təkzibi.

 Video-En.

 

 

 1198

 

 Video-Az.

  

 

 

 İbn Rüşd. "Fəsl əl-Məqəl" (Yekun traktat)

 Video-En.

 

 

 

XIII ƏSR

 

 

 

  1203

 نظامی گنجوی

 Video-Az.

  

اسکندرنامه

 Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “İsgəndərnamə” əsəri.

 Video-En.

 

 

1233  

 

 Video-Az.

  

 

 

 Albert Böyük

 Video-En.

 

 

 

  1235 

  محمد بن محمد بن الحسن الطوسی

 Video-Az.

  

  

 

 Azərbaycanın və bütün müsəlman Şərqinin görkəmli filosofu və alimi Nəsrəddin Tusinin Əxlaqi-Nasiri əsəri. Əsər Rəhim Sultanov tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur.

 Video-En.

 

 

1240 

 

 Video-Az.

  

 

 

 İbn əl-Əribi. Məkkə vəhyləri

Rus dilinə tərcüməsi

 Video-En.

 

 

  1247  

 

 Video-Az.

  

 

 

 Rumi. Məsnəvi

 Video-En.

 

 

 

 

 Video-Az.

  

 

 

 Şəms Təbrizi və Rumi

 Video-En.

 

 

1252 

 

 Video-Az.

  

 Mextilda. İlahinin axıb gələn nuru haqqında

 Video-En.

 

 

  1257 

 

 Video-Az.

  

 

 

 Sədi Şirazi. Bustan

 Video-En.

 

 

  1258 

 

 Video-Az.

  

 

 

 Sədi Şirazi. Gülüstan. Əsər Rəhim Sultanov tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur.

 Video-En.

 

 

1260 

 

 Video-Az.

  

 

 

 Rocer Bekon

 Video-En.

 

 

1261  

 

 Video-Az.

  

 

 

 

Bonaventura. Ruhu Tanrıya aparan yol

 Video-En.

 

 

1264  

 Thomas Aquinas

 Video-Az.

 

 Summa de veritate catholicae fidei contra Gentiles

 

Foma Akvinalı. Katolik inamın bütpərəslər əleyhinə yönələn həqiqətlər külliyyatı

 Video-En.

 

 

  1273

 Thomas Aquinas

 Video-Az.

 

  Summa theologiae

 

 Foma Akvinalı. Teologiya külliyyatı

 Video-En.