FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

 

 

 

 

 

Qədim Misirə aid fəlsəfi mənbələr

 

Ümidi boşa çıxmış insanın öz ruhu ilə söhbəti

 

Arfistin nəğməsi

 

Qədim Mesopotomiyaya aid fəlsəfi mənbə

 

Ağanın qul ilə söhbəti

 

Qədim yəhudi fəlsəfi mənbələri

 

 

b.e.ə. X əsr שְׁלֹמֹה קהלת‎ 

"Ekklesiast" fəlsəfi mətnin ilk nümunələrindən biri kimi qəbul edilə bilər. Ekklesiastın müəllifi kimi qədim dövrlərdən başlayaraq hökmdar və peygəmbər olaraq qəbul edilən Davudun və nadir gözəllik sahibi olan Virsaviyanın oğlu Süleyman tanınır. Süleyman müdriklik simvolu hesab edilməklə yanaşı, atası Davud kimi hökmdar və peygəmbər olaraq qəbul edilmişdi.

 Rus dilində mətni

 

Qədim Azərbaycana və İrana aid fəlsəfi mənbələr

 

b.e.ə. VI əsr Zərdüşt. Avesta

 

Mane.

 

 

Hind fəlsəfi mənbələri

 

 

Riqveda

b.e.ə.504 बुद्ध Budda.

 

Çin fəlsəfi mənbələri

 

b.e.ə.  VI əsr 李耳

Lao-tszı. Yol və onun fəzilətləri barədə Kitab və ya Dao və de haqqında kitab (Dao de tszin)

Video-En. Video-Rus

 

b.e.ə. 511 孔子 Konfusi.

 

b.e.ə.孫子 Sun-tszı.

 

b.e.ə. 439 Mo-tszı.

 

b.e.ə. 332 Men-tszı.

 

 

 

 

 

 

 Video-Az.

  

 

 

 Video-En.