FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

 

XIV ƏSR

 

   

ƏRƏFƏ - 1300

 

 

 

 

1300    

 Duns Scott

 Video-Az.

  

 

 

 

 

 Video-En.

 

 

XX ƏSR

 

1301 

 

 

1301  

 Meister Eckhart

 Video-Az.

  

  Die Rede der Unterscheidung 

 

 Ekxart

 Video-En.

 

 

 

 

 Video-Az.

  

 

 

 Tauler

 Video-En.

 

 

 

 

 Video-Az.

  

 

 

 Suzo

 Video-En.

 

 

 1304-07

  Dante Alighieri

 Video-Az.

  

   Convivio

 

  Qədim zadəgan nəslindən dahi italyan şairi, italyan ədəbi dilinin banisi, Bolonya Universitetində fəlsəfi təhsil almış Aligyeri Dantenin (1265-1321) "Ziyafət" əsəri 

 Video-En.

 

 

 1312

  Dante Alighieri

 Video-Az.

  

   De Monarchia

 

  Qədim zadəgan nəslindən dahi italyan şairi, italyan ədəbi dilinin banisi, Bolonya Universitetində fəlsəfi təhsil almış Aligyeri Dantenin (1265-1321) "Monarxiya haqqında" adlı siyasi risaləsində vahid ümumdünya monarxiyası ideyası insanların əmin-amanlığını, ictimai ədaləti təmin edə biləcək dövlət quruluşu kimi müdafiə edilir.

 Video-En.

 

 

1312

  Dante Alighieri

 Video-Az.

  

   Divina Commedia 

 

  Qədim zadəgan nəslindən dahi italyan şairi, italyan ədəbi dilinin banisi, Bolonya Universitetində fəlsəfi təhsil almış Aligyeri Dantenin (1265-1321) xələfləri tərəfindən  "İlahi komediya" adlandırılmış "Komediya" əsəri.  "Röya" formasında yazılmış bu əsərdə dini təsəvvürlərə görə üç hissədən ("Cəhənnəm", "Əraf (təmizlik)", "Cənnət") ibarət axirət dünyasına səyahət təsvir edilir. Xristianlığın əsas ehkamı üqnum ilə əlaqədar 3 rəqəmi və onun müxtəlif hasilləri əsərin quruluşuna, məzmununa güclü təsir göstərmişdir. Poema 3 hissədən, hər hissə 33 nəğmədən ibarətdir. Əsərdəki rəmzlərin 3 mənası (hərfi, dini-əxlaqi və siyasi) var. Dante Fales, Heraklit, Anaksaqor, Empedokl,  Demokrit, Sokrat, Platon,  Diogen, İbn Sina və İbn Rüşdün cəhənnəmin birinci dövrəsində olduğunu bildirir.

 Video-En.

 

 

  1320

 

 Video-Az.

  

 

 

 Mahmud Şəbüstəri. Sirr gülşəni

 Video-En.

 

 

1341 

 Occam

 Video-Az.

  

 Summa Logicae

 Okkam. Bütün məntiqin toplusu

 Video-En.

 

 

1343   

 Francesco Petrarca

 Video-Az.

 

 Epistola ad posteros

 

 

 İtalyan İntibahının banisi Françesko Petrarkanın "Gələcək nəsillərə ünvanlanmış avtibioqrafiya" əsəri müəllif həyatının zahiri tərəflərini ön plana çəkir.

 Video-En.

 

 

1343   

 Francesco Petrarca

 Video-Az.

 

 De contemptu mundi

 

 

 İtalyan İntibahının banisi Françesko Petrarkanın Avqustinlə dialoq formasında yazdığı "Dünyaya nifrət haqqında" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1375 

 

 Video-Az.

  

 

 

  İbn Xəldun. Müqəddimə

 Video-En.

 

 

1365   

 

 Video-Az.

  

 

 

 Hafiz

 Video-En.