FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

 

XIX ƏSR

 

 

ƏRƏFƏ 1800

 

 

1800

  Immanuel Kant

Video-Az.

 

 Logik

  

 Alman filosofu İmmanuel Kantın "Məntiq" adlı əsəri

Video-En.

 

1800

  Johann Georg Hamann

Video-Az.

  

Metakritik über den Purismus der Vernunft

 

 Alman filosofu, Herderin müəllimi İohann Georq Haman özünün  "Zəkanın purizminin metatənqidi" adlı əsərində Maarifşiliyin, insan zəkasının özünəvurğunluğunun, Kantın və Herderin əleyhinə çıxış edir. Zəka da, dərrəkə də fərdidir, tarixidir, situativdir. Nə maarifçilərin ümumi sağlam fikri(common sens), nə də Kantın "xalis zəka"sı mövcud deyildir. Sonradan Herder də Hamanın təsiri altına düşərək AntiKant mövqeyində durdu. Onun təsiri altına düşən yalnız Herder deyildi. Hamanın dil haqqında, dahilik haqqında, yardıcılıq haqqında, poeziyanın ilkinliyi haqqında fikirləri həmçinin Qöteyə, bə bütün "Fırtına və təzyiq" hərəkatına güclü təsir göstərmişdir.

Video-En.

 

1800

 Johann Gottlieb Fichte.

 Video-Az.

  

 Die Bestimmung des Menschen

 Alman filosofu İohann Gottlib Fixtenin "İnsanın təyinatı" adlı əsəri

Video-En.

  

1800

 Novalis

 Video-Az 

 

 Hymnen an die Nacht

 

  Alman şairi və filosofu, alman romanntizminin görkəmli nümayəndələrindən biri Novalisinn "Gecəyə ünvanlalan himnlər" adlı əsəri 

 Video-En

 

1800

 Friedrich Schleiermacher

 Video-Az.

  

 Monologen

 Alman filosofu Fridrix Şleyermaxerin "Monoloqlar" adlı əsərində etik konsepsiyalar romantizm ruhunda şərh olunur.

 Video-En.

 

1800

 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

 Video-Az.

 

 System des transcendentalen Idealismus

  

 Alman filosofu Friedrix Vilhelm Yozef Şellinqin "Trassendental idealizm sistemi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1800

  Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald

 Video-Az.

 

 Essai analytique sur les lois naturelles de l’ordre social.

  Fransız filosofu, tradisionalizmin banisi, Restavrasiya dövrünün aktiv siyasi xadimi, zadəgan, müşketyorlar rotasının zabiti  Luis-Gabriel-Ambruaz Bonaldın "Sosial quruluşun təbii qanunlarının təhlili təcrübəsi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

XIX ƏSR

1801

 

 

 

1801

 Johann Gottlieb Fichte

Video-Az.

 

 Sonnerklare Bericht an das grössere Publikum über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie. Ein Versuch, die Leser zum Verstehen zu zwingen

 

 Alman filosofu İohann Gottlib Fixtenin "Yeni fəlsəfənin əsl mahiyyəti barədə geniş kütləyə günəş kimi aydın məlumat" adlı əsəri

 Video-En.

 

1801

 Friedrich Schiller

 Video-Az.

 

 Über das Erhabene

  

 Alman filosofu Fridrix Şillerin "Möhtəşəmlik haqqında" adlı əsəri

 Video-En.

 

1801

   Friedrich Heinrich Jacobi

Video-Az.

 

 Über das Unternehmen des Kriticismus, die Vernunft zu Verstande zu bringen

 

  Alman filosofu və yazıçısı, teizm mövqeyində dayanaraq Kantın, Fixtenin və Şellinqin rasionalizmini tənqid edən, "nihilizm" terminini ixtira edərək bu termini Maarifçiliyə tətbiq edən, "hiss və inam" fəlsəfəsinin müəllifi Fridrix Henrix Yakobinin "Kritisizmin zəkanı dərrakəyə gətirib çıxarma cəhdi barədə" adlı əsəri

Video-En.


1801

 Karl Wilhelm Friedrich Schlegel

 Video-Az.

 

 Transcendentalphilosophie

 Alman şari, tənqidçisi və filosofu, böyük qardaşı Avqust Şlegellə birgə alman romantizminin əsas nəzəriyyəçilərindən biri olan Karl Vilhelm Fridrix  Şlegelin "Transsendental fəlsəfə" adlı əsəri

 Video-En.

 

1801

  Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald

 Video-Az.

 

 Du divorce

 

  Fransız filosofu, tradisionalizmin banisi, Restavrasiya dövrünün aktiv siyasi xadimi, zadəgan, müşketyorlar rotasının zabiti  Luis-Gabriel-Ambruaz Bonaldın "Boşanma haqqında" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1802

 

 

1802

 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

 Video-Az.

 

  Bruno. Bruno oder über das göttliche und natürliche Prinzip der Dinge

 Alman filosofu Friedrix Vilhelm Yozef Şellinqin "Bruno, və ya şeylərin ilahi və təbii başlanğıcı barədə" adlı əsəri

 Video-En.

 

1802

 François-René, vicomte de Chateaubriand 

Video-Az.

 

  Genie du christianisme

 

  Fransız yazıçısı, diplomatı və filosofu, fransız ədəbiyyatında romantizmin ilk nümayəndələrindən biri Fransua de Şatobrianın "Xristianlığın dühası" fəlsəfi traktatı

Video-En.

 

1802

  Pierre Jean Georges Cabanis

Video-Az.

 

 Rapports du physique et du moral de l'homme 

 

  Fransız filosofu Pyer Jan Jorj Kabanisin  "İnsanın fiziki və mənəvi aspektləri arasında münasibətlərə dair" adlı əsəri

Video-En.

 

1802

  Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald

 Video-Az.

 

 Législation primitive considérée dans les derniers temps par les seules lumières de la raison.

  Fransız filosofu, tradisionalizmin banisi, Restavrasiya dövrünün aktiv siyasi xadimi, zadəgan, müşketyorlar rotasının zabiti  Luis-Gabriel-Ambruaz Bonaldın "İbtidai cəmiyyətin  son zamanlar yalnız zəkanın köməyi ilə nəzərdən keçirilən qanunları" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1803

 

 

1803

   Immanuel Kant

Video-Az.

 

 Über Pädagogik

Alman filosofu İmmanuel Kantın "Pedaqogika haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

1803

   Friedrich Karl von Savigny

Video-Az.

   

 Das Recht des Besitzes   

 Alman hüquqşünası və tarixçisi, hüququn tarixi məktəbinin banisi Fridrix Karl fon Savininin "Sahib olmaq hüququ" adlı əsəri ona dünya şöhrəti gətirmişdir.

Video-En.

 

1803

 Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon 

Video-Az.

 

   Lettres d'un habitant de Genève

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti  Henri  Sen-Simonun işıq üzü gərən ilk əsəri: "Cenevrə sakininin öz müasirlərinə məktubları"

Video-En.

 

1803

 Maine de Biran 

Video-Az.

 

   Influence de l'habitude sur la faculté de penser

 

  Fransız filosofu  və siyasi xadimi, monarxiya tərəfdarı Men de Biran özünün "Vərdişin düşünmə qabiliyyətinə təsiri" adlı əsərində Kondilyakın ardınca gedərək anadangəlmə biliyi inkar edir, ideyaların mənbəyi kimi duyğuları,  duyğuların səbəbi kimi isə xarici obyektləri qəbul edir.

Video-En.

 

 

1804

 

 

1804

 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

 Video-Az.

  

 Philosophie und Religion

 Alman filosofu Friedrix Vilhelm Yozef Şellinqin "Fəlsəfə və din" adlı əsəri

 Video-En.

 

1804

   Immanuel Kant

Video-Az.

 

 Opus Postumum

 Alman filosofu İmmanuel Kantıı ölümündən sonra "Opus Postumum" adı altında çap olunan tamamlanmamış son əsəri 

Video-En.

 

1804-06

 Karl Wilhelm Friedrich Schlegel

 Video-Az.

  

 Philosophische Vorlesungen Aus Den Jahren 1804 Bis 1806

 Alman şari, tənqidçisi və filosofu, böyük qardaşı Avqust Şlegellə birgə alman romantizminin əsas nəzəriyyəçilərindən biri olan Karl Vilhelm Fridrix Şlegelin "Fəlsəfi mühazirələr"i

 Video-En.

 

1804

  Johann Friedrich Herbart

 Video-Az.

  

 Die ästhetische Darstellung der Welt als das Hauptgeschäft der Erziehung

 Alman filosofu və pedaqoqu Johann Friedrich Herbartın "Dünya haqqında estetik təsəvvür təhsil işinin əsası kimi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1805

 

 

1805

  Jean-Étienne Esquirol

Video-Az.

 

 Des passions considérées comme causes, symptômes et moyens curatifs de la maladie mentale (Thèse de médecine)

Fransız psixatoru Jan-Etyen Eskirolun "Ehtiraslar (affektlər) ruhi pozğunluğun səbəbləri, simptomları və müalicə üsulları kimi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1807

 

 

1807

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.

 

 Phänomenologie des Geistes

 

Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin "Ruhun fenomenologiyası" adlı əsərinin başlıca ideyası ondan ibarətdir ki, həqiqi bilik bilik sistemi olmalıdır, həqiqi elm isə bir-biri ilə əlaqədar olan elmlər sistemi olmalıdır. Həqiqi olmayan biliyi Hegel eyni zamanda təbii bilik, adi bilik, real olmayan bilik terminləri ilə də ifadə edir. 

Video-En.

 

 

1808

 

 

1808

  Johann Gottlieb Fichte

 Video-Az.

  

 Reden an die deutsche Nation

 Alman filosofu İohann Gottlib Fixtenin "Alman millətinə müracət" adlı əsəri

 Video-En.

 

1808

  Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon 

Video-Az.

 

 Introduction aux travaux scientifiques du XIX siècle

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti  Henri  Sen-Simonun "XIX əsrin elmi əsərlərinə giriş" adlı əsərində qeyd edir ki, elm bu vaxta qədər yalnız təcrübələrlə məşğul olmuşdur, yalnız faktları tədqq etmişdir. Bu, çox məhsuldar olmuşdur, amma indi ümumi nöqteyi-nəzərə yetişmək gərəkdir. Bütün xüsusi elmlər ümumi elmin yalnız elentləridir. Bu ümumi elm isə müsbət elmdir, pozitiv fəlsəfədir. Elm həm özünün bütövlüyümdə, həm də hissələrində yalnız nisbi və müsbət xarakterə malik olmalıdır. İnsani biliklər artıq o vəziyyətə gəlib yetişmişlər ki, bu vəziyyətdə onları ümumiləşdirmək və onlardan mükəmməl bir bina tikmək lazımdır.

Video-En.

 

1808

  François Marie Charles Fourier

Video-Az.

 

 Théorie des quatre mouvements et des destinées générales

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, utopist, feminizm termininim müəllifi Fransua Mari Şarl Furye özünün "Dörd hərəkət və ümumi talelər nəzəriyyəsi" adlı əsərində gələcəyin ideal cəmiyyətini ayrı-ayrı  əmək ittifaqlarının federasiyası kimi təqdim edir. Falanster adlandırılan belə əmək ittifaqlarının hər birində 1500-2000 insan birləşir.

Video-En.

 

 

1809

 

 

1809

  Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

 Video-Az.

  

 Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit

 

 Alman filosofu Friedrix Vilhelm Yozef Şellinqin "İnsan azadlığının mahiyyəti barədə fəlsəfi tədqiqlər" adlı əsəri

 Video-En.

 

1809

   Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Lamarck

Video-Az.

 

 Philosophie zoologique

 

 Fransız alimi, ilk təkamül nəzəriyyəsinin müəllifi Jan Batist Lamarkın "Zoologiyanın fəlsəfəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1810

 

 

1810

 Johann Wolfgang von Goethe

 Video-Az 

 

 Zur Farbenlehre

 

  Alman şairi, dövlət xadimi, mütəfəkkiri və təbiətşünası Qötenin "İşıq nəzəriyyəsinə dair" adlı əsəri

 Video-En

 

1810

  Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon 

Video-Az.

 

  Nouvelle Encyclopédie        

   

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti  Henri  Sen-Simonun "Yeni ensiklopediya" adlı əsəri

Video-En.

 

1810

   Joseph de Maistre

Video-Az.

 

 Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines

 

  Fransız yazıçısı və moralist-filosofu Jozef de Mestrın Sankt-Peterburqda çap olunan "Siyasi təsisatların və digər insani qurumların meydana çıxması prinsipinə dair esse" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1811

 

 

1811

   Friedrich Heinrich Jacobi

Video-Az.

 

 Von gttlichen Dingen und ihrer Offenbarung       

 

  Alman filosofu və yazıçısı, teizm mövqeyində dayanaraq Kantın, Fixtenin və Şellinqin rasionalizmini tənqid edən, "nihilizm" terminini ixtira edərək bu termini Maarifçiliyə tətbiq edən, "hiss və inam" fəlsəfəsinin müəllifi Fridrix Henrix Yakobinin "İlahi şeylər və onların vəhyi barədə" adlı əsəri

Video-En.

 

1811

   Jeremy Bentham

Video-Az.

 

 Punishments and Rewards

 İngilis sosioliqu və hüquqşünası, siyasi liberalizmin ən böyük nəzəriyyəçilərindən biri, utilitarizm cərəyanının banisi İeremiya Bentamın "Cəza və mükafat" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1812

 

 

1812

   Georg Wilhelm  Friedrich Hegel

Video-Az.

 

 Wissenschaft der Logik. 1.

 

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin "Məntiq elmi" adlı əsərinin birinci cildi "Varlıq haqqında təlim" adlanır və triada prinsipinə uyğun olaraq üç bölümdən ibarətdir: Müəyyənlik(keyfiyyət), miqdar(kəmiyyət) və ölçü.

Video-En.

 

1812

   Maine de Biran

Video-Az.

 

 Essai sur les fondements de la psychologie

 

  Fransız filosofu  və siyasi xadimi, monarxiya tərəfdarı Men de Biranın "Psixologiyanın əsasları barədə esse" adlı əsərində psixi qüvvələr xarici fiziki səbəblər zəminində izah edilir. İnsanın "Mən"i, onun daxili dünyası   xarici dünyanın predmetləri ilə anologiyaya qədər anlaşıla bilməz. Lakin ruhun metafizik təbiəti anlaşılmaz olsa da, onun təzhürləri bizə özünümüşahidə zamanı aşkar olur.   Əüurun əsası iradi səydir, ona müqavimət zamanı xarici şeylərin varlığı dərk olunur.

Video-En.

 

 

1813

 

 

1813

   Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.

 

 Wissenschaft der Logik. 2

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin "Məntiq elmi" adlı əsərinin ikinci cildi "Mahiyyət haqqında təlim" adlanır və triada prinsipinə uyğun olaraq üç bölümdən ibarətdir: Mahiyyət özlüyündə refleksiya kimi, təzahür və gerçəklik.

Video-En.

 

1813

   Arthur Schopenhauer

Video-Az.

 

 

 Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde

 

 Alman filosofu Artur Şopenhauerin "Kafi əsas qanununun dördlü kökü haqqında" adlı əsəri onun doktorluq dissertasiyasıdır. Burada Şopenhauerin idrak nəzəriyyəsi ilkin versiyada şərh edilmişdir. 

 Video.-en

 

1813

  Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon

Video-Az.

 

 Mémoire sur la science de l'homme

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti  Henri  Sen-Simon özünün "İnsan haqqında elm barədə qeydlər" adlı əsərində insan haqqında pozitiv elmin yaradılmasını tələb edir, bu elm insanı və bəşəriyyəti xalis elmi nöqteyi-nəzərdən öyrənməlidir. Çünki bəşəriyyət də bütün üzvi aləm kimi qanunauyğun şəkildə inkişaf edir və bu inkişaf ali mükəmməlliyə aparıb çıxarır.

Video-En.

 

1813

  Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon

Video-Az.

 

 Travail sur la gravitation universelle        

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti  Henri  Sen-Simonun "Ümumi cazibə haqqında qeyd" adlı əsərində bütün hadisələrin izahını ümumdünya cazibə qanununda tapmağı çalışır.

Video-En.

 

 

1814

 

 

1814

  Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon

Video-Az.

  

 De la Réorganisation de la société européenne

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti  Henri  Sen-Simonun "Avropa cəmiyyətinin yenidən təşkili" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1815

 

 

1815-29

  Victor Cousin

 Video-Az.

 

 Cours de l'histoire de la philosophie.

   Fransız filosofu, fəlsəfə tarixçisi və siyasi xadimi,  Viktor Kuzen özünün "Fəlsəfə tarixi kursu" adlı əsərində belə bir platformadan çıxış edir ki, bütün fəlsəfi həqiqətlər artıq əvvəlki filosoflar tərəfindən söylənilmişdir, belə ki, fəlsəfə yeni həqiqətləri kəşf etməyə iddia edə bilməz. Fəlsəfə vəzifəsi köhnə fəlsəfi sistemlərin həqiqətlərindən tənqidi seçim etməkdir.

 Video-En.

 

1815

   Joseph de Maistre

Video-Az.

 

 Des délais de la justice divine

 

  Fransız yazıçısı və moralist-filosofu Jozef de Mestrın Sankt-Peterburqda çap olunan"İlahi ədalətin müddətləri barədə" adlı əsəri

Video-En.

 

1815

   Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald

 Video-Az.

 

  Réflexions sur l’intérét général de l’Europe.

  Fransız filosofu, tradisionalizmin banisi, Restavrasiya dövrünün aktiv siyasi xadimi, zadəgan, müşketyorlar rotasının zabiti  Luis-Gabriel-Ambruaz Bonaldın "Ümumavropa mənafeyi barədə düşüncələr" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1816

 

 

1816

   Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.

 

 Wissenschaft der Logik. 3.

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin "Məntiq elmi" adlı əsərinin üçüncü cildi "Anlayış haqqında təlim" adlanır və triada prinsipinə uyğun olaraq üç bölümdən ibarətdir: Subyektivlik, obyektivlik və ideya.

Video-En.

 

1816

   Arthur Schopenhauer  

Video-Az.

 

 Über das Sehn und die Farben

 

 Alman filosofu Artur Şopenhauer özünün "Görmə və rənglər haqqında" adlı əsərini onun ilk əsəri ("Kafi əsas qanununun dördlü kökü haqqında") ilə bağlı dahi alman mütəfəkkiri Hötenin ona təbrikinə cavab olaraq yazmışdir. Bu əsərdə Şopenhauer Nyutonun əleyhinə çıxış edən Höteni dəstəkləmişdir.

Video-En.

 

1817

 

 

1817

   Immanuel Kant

Video-Az.

 

 Vorlesungen über die philosophische Religionslehre edited by K. H. L. Pölitz

 Alman filosofu İmmanuel Kantın oıümündən sonra çap olunan "Fəlsəfi teologiyaya dair mühazirələr"i

Video-En.

 

1817

   Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.

 

 Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. 1

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin "Fəlsəfə elmləri ensiklopediyası" adlı əsərinin birinci cildi "Məntiq elmi" adlanır və triada prinsipinə uyğun olaraq üç bölümdən ibarətdir: Varlıq haqqında təlim, Mahiyyət haqqında təlim və Anlayış haqqında təlim

Video-En.

 

1817

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.

 

 Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. 2

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin "Fəlsəfə elmləri ensiklopediyası" adlı əsərinin ikinci cildi "Təbiətin fəlsəfəsi" adlanır və triada prinsipinə uyğun olaraq üç bölümdən ibarətdir: Mexanika, fizika və üzvi fizika

Video-En.

 

1817

   Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.

 

 Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. 3

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin "Fəlsəfə elmləri ensiklopediyası" adlı əsərinin üçüncü cildi "Ruhun fəlsəfəsi" adlanır və triada prinsipinə uyğun olaraq üç bölümdən ibarətdir: subyektiv ruh, obyektiv ruh və mütləq ruh

Video-En.

 

1817

   Jean-Étienne Esquirol

Video-Az.

 

 Hallucinations

 

 Fransız psixatoru Jan-Etyen Eskirolun "Ruhi xəstələrdə hallyusinasiyalar haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1818

 

 

1818

  Maine de Biran 

Video-Az.

 

 Fragments relatifs aux fondements de la morale et de la religion

 

  Fransız filosofu  və siyasi xadimi, monarxiya tərəfdarı Men de Biranın "Əxlaqın və dinin əsaslarına aid olan fraqmentlər" adlı əsəri

Video-En.

 

1818

   Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald

 Video-Az.

 

 Recherches philosophiques.

  Fransız filosofu, tradisionalizmin banisi, Restavrasiya dövrünün aktiv siyasi xadimi, zadəgan, müşketyorlar rotasının zabiti  Luis-Gabriel-Ambruaz Bonaldın "Fəlsəfi tədqiqatlar" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1819

 

 

1819

 

   Arthur Schopenhauer

Video-Az.

 

 Die Welt als Wille und Vorstellung

 

 Alman filosofu Artur Şopenhauer özünün "Dünya iradə və təsəvvür kimi" adlı əsəri ilə dünyanın sirrini aşdığını ehtimal etmişdir.

 Əsər dörd fəsildən, müəllifin öz təbirincə deyilərsə, dörd kitabdan ibarətdir. Birinci fəsildə müəllifin idrak nəzəriyyəsi, ikinci fəsildə ontologiyası, üçüncü fəsildə estetikası, və nəhayət dördüncü fəsildə etikası şərh olunmuşdur.

 Şopenhauerin öz idrak nəzəriyyəsinin şərhinə həsr etdiyi  birinci fəsil "Dünya mənim təsəvvürümdür" sözləri ilə başlayır və belə bir müddəadan çıxış edir ki, idrak iradənin xidmətindədir.

 Müəllifin ontologiyasının şərhinə həsr olunmuş olunmuş ikinci fəsilin əsas mənası ondan ibarətdir ki, dünya iradənin obyektivasiyasıdır.

 Şopenhauerin estetikasının şərh olunduğu üçüncü fəsildə müəllif belə bir müddəadan çıxış edir ki, həqiqi incəsənət idrakın iradənin xidmətdə durmaqdan xilas olma məqamıdır.

Nəhayət, Şopenhauerin öz etikasının  şərhinə həsr etdiyi üçüncü fəsildə həyata yönümlü iradənin təsdiqi və inkarı məqamları nəzərdən keçirilir.

Video-En-1, 2, 3, 4.

 

1819

  Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon 

Video-Az.

  

 L'Organisateur

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti  Henri  Sen-Simonun "Təşkilatçı" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1820

 

 

1820

   Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Lamarck

Video-Az.

  

 Système analytique des connaissances positives de l’homme

   

 Fransız alimi, ilk təkamül nəzəriyyəsinin müəllifi Jan Batist Lamarkın "İnsanın pozitiv biliklərinin analitik sistemi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1821

 

 

1821

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.

 

 Grundlinien der Philosophie des Rechts

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin "Hüququn fəlsəfəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

1821

  Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon 

Video-Az.

 

   Du système industriel

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti  Henri  Sen-Simonun "Sənaye sistemi haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1822

 

 

1822

   Auguste Comte

Video-Az.

 

 Prospectus des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société

 

 Fransız filosofu Kontun ilk əsərlərindən olan "Cəmiyyətin reorqanizasiyası üçün zəruri olan elmi işlərin prospekti" adlı əsəri

Video-En.

 

1822

  François Marie Charles Fourier

Video-Az.

 

 Théorie de lʼUnité universelle

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, utopist, feminizm termininim müəllifi Fransua Mari Şarl Furye özünün "Ümumi birlik nəzəriyyəsi" adlı əsərində gələcəyin ideal cəmiyyətini ayrı-ayrı  əmək ittifaqlarının federasiyası kimi təqdim edir. Falanster adlandırılan belə əmək ittifaqlarının hər birində 1500-2000 insan birləşir.

Video-En.

 

 

1823

 

 

1823-24

  Maine de Biran 

Video-Az.

    

 Nouveaux es-sais d'anthropologies

 

  Fransız filosofu  və siyasi xadimi, monarxiya tərəfdarı Men de Biranın "Antropologiyanın yeni təzrübələri" adlı əsərində insan həyatının üç mərhələsi barədə söhbət aşılır: hetvani, insani və ilahi. Bu mərhələlərin ayrılıqda ifadələri isə duyğu, iradə və məhəbbətdir. Əsərdə insanın Tanrı ilə münasibətlərinn psixoloji aspekləri barədə də söhbət açılıq.

Video-En.

 

 

1824

 

 

1824

 Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon 

Video-Az.

   

 Catéchisme des industriels       

   

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti  Henri  Sen-Simonun "İndustrialların katexizisi" adlı əsəri

Video-En.

 

1824

   Nicolas Léonard Sadi Carnot

Video-Az.

 

 Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance

 

   

  Fransız fiziki və ruyaziyyatçısı Sadi Karnonun "Odun hərəkətverici qüvvəsi və bu qüvvəni inkişaf etdirə bilən maşınlar haqqında düşüncələr" adlı, termodinamikanın əsasını qoyan əsəri eyni zamanda bütövlükdə texniki elmlərin və texnikanın fəlsəfəsinin təşəkkülündə mühüm rol oynamışdır.

Video-En.

 

1825

 

 

1825

 Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon 

Video-Az.

 

 Opinions litteraires, philosophiques et industrielles

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti  Henri  Sen-Simonun "Ədəbi, fəlsəfi və industrial düşüncələr" adlı əsəri

Video-En.

 

1825

 Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon 

Video-Az.

  

 Nouveau Christianisme

 

  Fransız filosofu, sosioloqu, sosial reformatoru və utopisti  Henri  Sen-Simonun "Yeni xristianlıq" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1826

 

 

1826

  Victor Cousin

 Video-Az.

 

 Fragments philosophiques.

   Fransız filosofu, fəlsəfə tarixçisi və siyasi xadimi,  Viktor Kuzenin "Fəlsəfi fraqmentlər" adlı əsərində qeyd edir ki, fəlsəfə naməlum dünyadan xəbərlər gətirir.

 Video-En.

 

 

1827

 

 

1827

  Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald

 Video-Az.

 

 Démonstration philosophique du principe constitutif de la société.

  Fransız filosofu, tradisionalizmin banisi, Restavrasiya dövrünün aktiv siyasi xadimi, zadəgan, müşketyorlar rotasının zabiti  Luis-Gabriel-Ambruaz Bonaldın "Cəmiyyətin müəyyənedici prinsipinin fəlsəfi sübutu" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1828

 

 

1828

 Karl Wilhelm Friedrich Schlegel

 Video-Az.

 

 Philosophie des Lebens

 Alman filosofu Karl Vilhelm Fridrix Şlegelin "Həyatın fəlsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1829

 

 

1829

  Karl Wilhelm Friedrich Schlegel

 Video-Az.

 

 Philosophie der Geschichte

  

 Alman filosofu Karl Vilhelm Fridrix Şlegelin "Tarixin fəlsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1829

  Victor Cousin

 Video-Az.

 

 Histoire de la philosophie au XVIII siècle, 2 vol.

   Fransız filosofu, fəlsəfə tarixçisi və siyasi xadimi,  Viktor Kuzenin "XVIII əsrdə fəlsəfə tarixi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1829

   Sir William Hamilton

Video-Az.

 

 Philosophy of the Unconditioned

          

   

 İngilis-Şotland metafiziki ser Uilyam Hamiltonun "Şərti olmayanın fəlsəfəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

1929

   Thomas Carlyle

Video-Az.

          

  Signs of the Times

   

  Şotland mənşəli ingilis yazıçısı və filosofu Tomas Karleylin "Zamanın işarələriəsəri

Video-En.

 

 

 

1830

 

 

1830

   Auguste Comte

Video-Az.

        

 Cours de philosophie positive. Tome 1

 

Fransız filosofu, pozitivizmin yaradıcısı, sosiolofiyanın müstəqil elm olaraq banisi Ögüst Kontun "Müsbət fəlsəfə kursu" adlı əsərinin birinci cildinin əsas ideyası "üç mərhələ qanunu"dur: birinci mərhələ teoloji mərhələdir.  İkinci mərhələ metafizik mərhələ, üçüncü mərhələ isə pozitiv mərhələdir.  pozitiv mərhələdə insanlar mahiyyət və səbəblər barəsində məsələləri müzakirə etməkdən imtina edirlər, bunun əvəsində isə obyektiv qanunları öyrənirlər. Çünki, Kontun fikrinə görə, mahiyyət və səbəblər barəsində məsələlər həllolunmazdır, belə ki, onları nə təsdiq, nə də təkzib etmək münkün deyildir.

Video-En.

 

1830

   Jean-Étienne Esquirol

Video-Az.

  

 Note sur la monomanie-homicide        

   

 

 

Fransız psixatoru Jan-Etyen Eskirol özünün "Adam öldürməyə yönəli monomaniya barədə qeydlər" adlı əsərində ilk dəfə monomaniya terminini irəli sürmüşdür.

Video-En.

 

 

 

1831

 

 

1831

 Johann Wolfgang von Goethe

 Video-Az 

 

 Dichtung und Wahrheit: aus meinem Leben

  Alman şairi, dövlət xadimi, mütəfəkkiri və təbiətşünası Qötenin "Poeziya və həqiqət: mənim həyatımdan" adını verdiyi avtibioqrafiyası 

 Video-En

 

 

1832

 

 

1832

 Johann Wolfgang von Goethe

 Video-Az 

 

 Faust. Eine Tragödie

 

  Alman şairi, dövlət xadimi, mütəfəkkiri və təbiətşünası Qötenin şah əsəri olan "Faust"

 Video-En

 

1832

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.

 

 Philosophie der Religion.

 

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin ölümündən sonra çap olunan "Dinin fəlsəfəsi" adlı əsəri

 

Video-En.

 

1832

   Jean-Étienne Esquirol

Video-Az.

 

   Aliénation mentale des illusions chez les aliénés       

   

 Fransız psixatoru Jan-Etyen Eskirolun "Ruhi xəstələrdə illüziya şəklində psixi xəstəlik haqqında" adlı əsəri 

Video-En.

 

 

1833

 

 

1833-36

   Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.

  

 Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie.

  

   

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin ölümündən sonra çap olunan "Fəlsəfə tarixinə dair mühazirələr"i 

Video-En, 1, 2, 3.

 

1933-34

   Thomas Carlyle

Video-Az.

          

  Sartor Resartus, the life and opinions of Herr Teufelsdröckh

   

  Şotland mənşəli ingilis yazıçısı və filosofu Tomas Karleylin "Dərzi" romanı uydurulmuş alnan filosofu Diogen Teyfelsdrökün (Diogenes Teufelsdrökh) "Geyim: onun mənşəyi və təsiri" adlı əsərinə şərh formasında yazılmışdır.

Video-En.

 

 

 

1834

 

 

1834

   Jeremy Bentham

Video-Az.

 

 Deontology, or The Science of Morality, v. 1-2

          

 İngilis sosioliqu və hüquqşünası, siyasi liberalizmin ən böyük nəzəriyyəçilərindən biri, utilitarizm cərəyanının banisi İeremiya Bentamın "Deontologiya, və ya Əxlaq haqqında elm" adlı əsəri

Video-En-1, 2.

 

 

1835

 

 

1835-38

   Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.


 Vorlesungen über die Ästhetik

          

   

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin ölümündən sonra çap olunan "Estetikaya dair mühazirələr"i

Video-En.

 

1835

 David Friedrich Strauß

 Video-Az.

  

 Das Leben Jesu

 Alman filosofu, tarxçisi, teoloqu və publisisti David Ştrausun ikicildlk "İsanın həyatı" adlı əsəri

 Video-En.

 

1835

   Auguste Comte

Video-Az.

        

 Cours de philosophie positive. Tome 2

 

   

 Fransız filosofu, pozitivizmin yaradıcısı, sosiolofiyanın müstəqil elm olaraq banisi Ögüst Kontun "Müsbət fəlsəfə kursu" adlı əsərinin ikinci cildi

Video-En.

 

1835

  Alexis de Tocqueville

Video-Az.

  

 De la démocratie en Amérique        

   

  Fransız siyasi xadimi və filosof Aleksis de Tokvilin  "Amerikada demokratiya haqqında" adlı əsərinin birinci cildi

Video-En.

 

1836

 

 

1836

   Arthur Schopenhauer

Video-Az.

   

 Über den Willen in der Natur  

     

   

 Alman filosofu Artur Şopenhauer "Təbiətdə iradə haqqında" adlı əsərində özünün şah əsərinin ("Dünya iradə və təsəvvür kimi") əsas ideyasını, bütün varlığın əsasında obyektiv iradənin durduğu barədə ideyanı bir qədər geniş, təfərrüatları ilə təqdim edir. İnsan özünün arzu və əzablarında, həyat eşqində həmin obyektiv iradəni bilavasitə olaraq hiss edir və dərk edir.  

Video-En.

 

1836

  Victor Cousin

 Video-Az.

 

 Du vrai, du beau et du bien.

   Fransız filosofu, fəlsəfə tarixçisi və siyasi xadimi,  Viktor Kuzenin "Həqiqət, gözəllik və xeyirxahlıq haqqında" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1836

    Ralph Waldo Emerson

Video-Az.

 

  Nature.         

   

 Emerson özünün "Təbiət" adlı əsəri ilə trassendentalizvim əsasını qoydu.

Video-En.

 

1837

 

 

1837

   Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Video-Az.

          

   Philosophie der Geschichte.

 Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix Hegelin ölümündən sonra çap olunan "Tarixin fəlsəfəsi" adlı əsəri

  

Video-En.

 

1837-42

 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

 Video-Az.

  

 Philosophie der Mythologie

 Alman filosofu Friedrix Vilhelm Yozef Şellinqin "Mifologiyanın fəlsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1937

   Thomas Carlyle

Video-Az.

          

  The French Revolution: A History

   

  Şotland mənşəli ingilis yazıçısı və filosofu Tomas Karleylin "Fransız inqilqbı: tarix" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1837

   Ralph Waldo Emerson

Video-Az.

 

   American Scholar       

   

  Amerika filosofu, şairi və ictimai xadimi Ralf Uoldo Emersonun "Amerika alimi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1838

 

 

1838

   Jean-Étienne Esquirol

Video-Az.

 

 Des maladies mentales considérées sous le rapport médical, hygiénique, et médico-légal (Tome 1 - Tome 2 - Tome 3)

 

 Fransız psixatoru Jan-Etyen Eskirolun "Ruhi xəstəliklər haqqında: tibbi, gigenik və məhkəmə-tibbi münasibətlər kontestində" adlı əsəri

Video-En.

 

1838

   Jean-Étienne Esquirol

Video-Az.

 

  Examen du projet de loi sur les aliénés        

   

  Fransız psixatoru Jan-Etyen Eskirolun "Ruhi xəstəliklər haqqında qanun layihəsinin nəzərdən keçirilməsi" adlı əsəri

Video-En.

 

1838

 

   Auguste Comte

Video-Az.

        

 Cours de philosophie positive. Tome 3

   

 Fransız filosofu, pozitivizmin yaradıcısı, sosiolofiyanın müstəqil elm olaraq banisi Ögüst Kontun "Müsbət fəlsəfə kursu" adlı əsərinin üçümcü cildi

Video-En.

 

1838

   Ralph Waldo Emerson

Video-Az.

          

 Divinity School Address

   

 Amerika filosofu, şairi və ictimai xadimi Ralf Uoldo Emersonun "İlahiyyat fakultəsinin tələbələrinə müraciət"i

Video-En.

 

1839

 

 

1839

 Friedrich Schleiermacher

 Video-Az.

  

 Dialektik

 Alman filosofu Fridrix Şleyermaxerin ölümündən sonra çap olunan "Dialektika" adlı əsərində onun ümumfəlsəfi görüçləri şərh olunmuşdur. Dialektika termini altında filosof fəlsəfi əsaslandırma sənətini başa düşür.

 Video-En.

 

1839

   Arthur Schopenhauer

Video-Az.

 

 Über die Freiheit des menschlichen Willens

 

 Alman filosofu Artur Şopenhauerin "İnsan iradəsinin azadlığı haqqında" adlı əsəri Norveç Kral Elmi Cəmiyyətinin elan etdiyi müsabiqə üçün yazılmışdı və mükafata layiq görülmüşdü.

Video-En.

 

1840

 

 

1840

  Alexis de Tocqueville

Video-Az.

  

 De la démocratie en Amérique        

   

  Fransız siyasi xadimi və filosof Aleksis de Tokvilin  "Amerikada demokratiya haqqında" adlı əsərinin ikinci cildi

Video-En.

 

1840

   Pierre-Joseph Proudhon

Video-Az.

 

 Qu’est ce que la propriété?

 

  Fransız siyasətçisi, publisisti, sosioloqu və filosofu  Pyer Jozef Prudonun "Mülkiyyət nədir?" adlı əsəri

Video-En.

 

1840

  Étienne Cabet

Video-Az.

 

 Voyage en Icarie

 

  Fransız publisisti və filosofu, kommunist Baböfdən fərqli olaraq kommunizmə sülh yolu ilə, ümumi seçkilər yolu ilə nail olmağın mümkünlüyündən çıxış edən  Etyen Kabenin "İkariyaya səyahət" adlı əsəri

Video-En.

 

1841

 

 

1841-42

 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling.

 Video-Az.

  

 Philosophie der Offenbarung

 Alman filosofu Friedrix Vilhelm Yozef Şellinqin "Vəhyin fəlsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1841

   Arthur Schopenhauer

Video-Az.

   

 Die beiden Grundprobleme der Ethik       

   

Alman filosofu Artur Şopenhauer özünün "Etikanın iki əsas problemi" adlı kitabında iki əsəri - Norveç Kral Elmi Cəmiyyətinin elan etdiyi müsabiqə üçün yazılmış və mükafata layiq görülmüş "İnsan iradəsinin azadlığı haqqında" adlı əsərini və Danimarka Kral Elmlər Akademiyasının elan etdiyi müsabiqə üçün yazılmış, lakin mükafata layiq görülməmiş "Əxlaqın əsası haqqında" ("Über die Grundlage der Moral") əsərini birlikdə nəşr etmişdir.

Video-En.

 

1841

 Ludwig Feuerbach

 Video-Az.

 

 Das Wesen des Christentums

 Alman filosofu Lüdviq Feyerbaxın "Xristianlıəın mahiyyəti" adlı əsəri

 Video-En.

 

1941

   Thomas Carlyle

Video-Az.

          

  On Heroes and Hero Worship and the Heroic in History

   

  Şotland mənşəli ingilis yazıçısı və filosofu Tomas Karleylin "Qəhrəmanlar, qəhrəmanlar qarşısında səcdə və tarixdə qəhrəmanlıq" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1841

 Ralph Waldo Emerson

Video-Az.

 

 Self-Reliance

 

 Amerika filosofu, şairi və ictimai xadimi Ralf Uoldo Emersonun "Özünə inam" adlı əsəri

Video-En.

 

1841

    Ralph Waldo Emerson

Video-Az.

  

 Essays: First Series        

   

  Amerika filosofu, şairi və ictimai xadimi Ralf Uoldo Emersonun "Esselər"inin toplandığı məcmuəsinin birinci bölümü

Video-En.

 

1842

 

 

1842

 Friedrich Schleiermacher.

 Video-Az.

  

 Aesthetik

 Alman filosofu Fridrix Şleyermaxerin ölümündən sonra çap olunan "Estetika" adlı əsəri

 Video-En.

 

1842

 

   Auguste Comte

Video-Az.

  

 Cours de philosophie positive. Tome 4

   

 Fransız filosofu, pozitivizmin yaradıcısı, sosiolofiyanın müstəqil elm olaraq banisi Ögüst Kontun "Müsbət fəlsəfə kursu" adlı əsərinin dördümcü cildi

Video-En.

 

1842

  Charles Bernard Renouvier.

 Video-Az.

 

 Manuel de philosophie moderne.

   Fransız filosofu  Şarl Renuvyenin "Müasir fəlsəfəyə dair dərslik" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1843

 

 

1843

 Bruno Bauer

 Video-Az.

  

 Die Jugenfrage

 Alman filosofu, "gənc hegelçi" Bruno Bauerin "Yəhudi məsələsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1843

  Karl Marx

 Video-Az.

  

 Zur Judenfrage

 Yəhudi mənşəli alman mütəfəkkiri və inqilabçısı, iqtisadçı və filosof Karl Marksın "Yəhudi məsələsinə dair" adlı əsəri

 Video-En.

 

1843

   Pierre-Joseph Proudhon

Video-Az.

 

 

Principes d’organisation politique, ou la création de l’ordre dans l’humanité

 

 

  Fransız siyasətçisi, publisisti, sosioloqu və filosofu  Pyer Jozef Prudonun "Siyasi təşkilatın prinsipləri, və ya Humanist nizamın yaradılması" adlı əsəri

Video-En.

 

1943

   Thomas Carlyle

Video-Az.

          

  Past and Present

   

  Şotland mənşəli ingilis yazıçısı və filosofu Tomas Karleylin "Keçmiş və indi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1843

   John Stuart Mill

Video-Az.

 

  A System of Logic        

   

 İngilis filosofu Con Styuart Millin "Məntiq sistemi" adlı əsəri

Video-En.

 

1844

 

 

1844

   Arthur Schopenhauer

Video-Az.

 

 Die Welt als Wille und Vorstellung

          

   

Alman filosofu Artur Şopenhauer özünün şah əsəri olan "Dünya iradə və təsəvvür kimi" adlı əsərinin ikinci nəşrini iki cilddə çap edir. Birinci cild birinci, 1819-cu il nəşrinin təkrarı olduğu halda, ikinci cild əlli əlavə fəsli özünə ehtiva edir.

Video-En.

 

1844-45

 Karl Marx 

Video-Az.

 

 Okonomisch-Philosophische Manuskripte

 

 Yəhudi mənşəli alman mütəfəkkiri və inqilabçısı, iqtisadçı və filosof Karl Marksın  "İqtisadi-fəlsəfi əlyazmalar" adlı əsəri

Video-En.

 

1844

 

   Auguste Comte

Video-Az.

  

 Discours sur l esprit positif

   

 Fransız filosofu, pozitivizmin yaradıcısı, sosiolofiyanın müstəqil elm olaraq banisi Ögüst Kontun "Pozitiv ruh haqqında düşünvələr" adlı əsəri

Video-En.

 

1844

  Charles Bernard Renouvier.

 Video-Az.

 

 Manuel de philosophie ancienne.

   Fransız filosofu  Şarl Renuvyenin "Qədim fəlsəfəyə dair dərslik" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1844

   Ralph Waldo Emerson

Video-Az.

 

   Essays: Second Series       

   

 Amerika filosofu, şairi və ictimai xadimi Ralf Uoldo Emersonun "Esselər"inin toplandığı məcmuəsinin ikinci bölümü

Video-En.

 

1845

 

 

1845

 Max Stirner

 Video-Az.

 

 Der Einzige und sein Eigentum

 Alman filosofu Max Stirnerin "Təkcə və onun mülkiyyəti" adlı əsəri

 Video-En.

 

1845-46

   Karl Marx und Friedrich Engels

Video-Az.

  

 Die Deutsche Ideologie        

   

  Yəhudi mənşəli alman mütəfəkkiri və inqilabçısı, iqtisadçı və filosof Karl Marksın məsləkdaşı Fridrix Engelslə birgə yazdıqları "Alman ideologiyası" adlı əsəri

Video-En.

 

1845

 Alexander von Humboldt

 Video-Az.

  

 Kosmos.

Band I.

 Alman filosofu  və linqvisti Vilhelm von Humboltun kişik qardaşı, coğrafiyaçı və naturalist alim Alexander von Humboltun(1769-1859) Kosmos adlı fundamental əsərinin birinci cildi

 Video-En.

 

 

1846

 

 

1846

  Victor Cousin

 Video-Az.

 

 Fragments de philosophie cartésienne

   Fransız filosofu, fəlsəfə tarixçisi və siyasi xadimi,  Viktor Kuzenin "Karteziyan fəlsəfə fraqmentləri" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1846

   Pierre-Joseph Proudhon

Video-Az.

 

 

 Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère

 

  Fransız siyasətçisi, publisisti, sosioloqu və filosofu  Pyer Jozef Prudonun "İqtisadi ziddiyyətlər sistemi, və ya Yoxsulluğun fəlsəfəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

1846

  Victor Cousin

 Video-Az.

 

 Philosophie populaire.

   Fransız filosofu, fəlsəfə tarixçisi və siyasi xadimi,  Viktor Kuzenin "Popular fəlsəfə" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1847

 

1847

 Alexander von Humboldt

 Video-Az.

  

 Kosmos.

Band V.

 Alman filosofu  və linqvisti Vilhelm von Humboltun kişik qardaşı, coğrafiyaçı və naturalist alim Alexander von Humboltun(1769-1859) Kosmos adlı fundamental əsərinin ikinci cildi

 Video-En.

 

 

 

1847

 Friedrich Engels

Video-Az.

 

 Grundsätze des Kommunismus

 

 Fridrix Engelsin "Kommunizmin prinsipləri" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1848

 

 

1848

  

 Karl Marx, Friedrich Engels

Video-Az.

 

 Die Kommunistische Manifest

 

 Yəhudi mənşəli alman mütəfəkkiri və inqilabçısı, iqtisadçı və filosof Karl Marksın məsləkdaşı Fridrix Engelslə birgə yazdıqları "Kommunist manifesti" adlı əsəri

Video-En.

 

1848

  Victor Cousin

 Video-Az.

 

 Justice et charité.

   Fransız filosofu, fəlsəfə tarixçisi və siyasi xadimi,  Viktor Kuzenin "Ədalət və mərhəmət" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1848

  Charles Bernard Renouvier.

 Video-Az.

 

 Manuel r épublicain de l’homme et du citoyen.

   Fransız filosofu  Şarl Renuvyenin "İnsan və vətəndaşın ümumrespublika dərsliyi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1848

  John Stuart Mill

Video-Az.

 

  Principles of Political Economy        

   

 Con Styuart Millin "Siyasi iqtisadın əsasları" adlı əsəri

Video-En.

 

 

   Seren Kierkegaard

Video-Az.

  

  Enten-Eller      

   

 Danimarka filosofu Sorn Kierkeqorun(Kirkeqor, Kirkeqard)  "Ya – ya da" adlı əsəri

Video-En.

 

 

   Seren Kierkegaard

Video-Az.

  

 Frygt og Baeven.        

   

Danimarka filosofu Sorn Kierkeqorun (Kirkeqor, Kirkeqard)  "Qorxu və titrəmə" adlı əsəri

Video-En.

 

 

   Seren Kierkegaard

Video-Az.

 

   Begrebet Angst       

   

 Danimarka filosofu Sorn Kierkeqorun (Kirkeqor, Kirkeqard)  "Anlayışçılıq-ha" adlı əsəri

Video-En.

 

1849

 

 

1849

   Seren Kierkegaard

Video-Az.

 

 Sygdommen til Deden

   

 Danimarka filosofu Sorn Kierkeqorun (Kirkeqor, Kirkeqard)  "Ölümə aparan xəstəlik" adlı əsəri

Video-En.

 

1850

 

1850

 Alexander von Humboldt

 Video-Az.

  

 Kosmos.

Band III.

 Alman filosofu  və linqvisti Vilhelm von Humboltun kişik qardaşı, coğrafiyaçı və naturalist alim Alexander von Humboltun(1769-1859) Kosmos adlı fundamental əsərinin üçüncü cildi

 Video-En.

 

 

 

1850

 Ralph Waldo Emerson

  

Video-Az.


 Representative Men

 

Amerika filosofu, şairi və ictimai xadimi Ralf Uoldo Emersonun "Bəşəriyyətin nümayəndələri" adlı əsəri

Video-En.

 

1851

 

 

1851

   Arthur Schopenhauer

Video-Az.

     

   Parerga und Paralipomena  

   

 Alman filosofu Artur Şopenhauerin şərti olaraq "Əlavələr və buraxılmış yerlər" adlandırıla bilən "Parerga und Paralipomena" adlı əsəri müəyyən mövzularda yazılan esselerin məcmuəsidir. Bu əsər, xüsusən onun "Adi həyatın aforizmləri" bölümü müəllifinə böyük uğur qazandırmış və onu məşhur insana çevirmişdir.

Video-En.

 

1851

 

   Auguste Comte

Video-Az.

  

 Systeme de politique positive, ou traite de sociologie, instituant la religion de l'humanite: Vol. 1

   

Fransız filosofu, pozitivizmin yaradıcısı, sosiolofiyanın müstəqil elm olaraq banisi Ögüst Kontun "Pozitiv siyasət sistemi və ya sosioloji traktat" adlı əsərinin birinci  cildi

Video-En.

 

1851

   Pierre-Joseph Proudhon

Video-Az.

 

 Idée générale de la révolution au XIXe siècle

 

  Fransız siyasətçisi, publisisti, sosioloqu və filosofu  Pyer Jozef Prudonun "XIX əsrdə inqilabın ümumi ideyası" adlı əsəri

Video-En.

 

1851

  Herbert Spencer

.

Video-Az.

 

    Social Statics: or, The Conditions Essential to Human Happiness Specified, and the First of Them Developed      

   

  İngilis filosofu Herbert Spenserin "Sosial statistika" adlı əsəri

Video-En.

 

1852

 

 

1852

   Auguste Comte

Video-Az.

  

 Systeme de politique positive, ou traite de sociologie, instituant la religion de l'humanite: Vol. 2

   

Fransız filosofu, pozitivizmin yaradıcısı, sosiolofiyanın müstəqil elm olaraq banisi Ögüst Kontun "Pozitiv siyasət sistemi və ya sosioloji traktat" adlı əsərinin ikinci cildi

Video-En.

 

1852

  Sir William Hamilton

  

Video-Az.

  

 Discussions in Philosophy, Literature and Education        

   

 İngilis-Şotland metafiziki ser Uilyam Hamiltonun "Fəlsəfə, Ədəbiyyat və Təhsil üzrə diskussiyalar" adlı əsəri

Video-En.

 

1853

 

 

1853

   Auguste Comte

Video-Az.

  

 Systeme de politique positive, ou traite de sociologie, instituant la religion de l'humanite: Vol. 3

   

Fransız filosofu, pozitivizmin yaradıcısı, sosiolofiyanın müstəqil elm olaraq banisi Ögüst Kontun "Pozitiv siyasət sistemi və ya sosioloji traktat" adlı əsərinin  üçüncü cildi

Video-En.

 

1854

 

 

1854—1864

  Charles Bernard Renouvier.

 Video-Az.

 

 Essais de critique général.

   Fransız filosofu  Şarl Renuvyenin "Ümumi tənqidə dair esse" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1854

   Auguste Comte

Video-Az.

  

 Systeme de politique positive, ou traite de sociologie, instituant la religion de l'humanite: Vol. 4

   

 Fransız filosofu, pozitivizmin yaradıcısı, sosiolofiyanın müstəqil elm olaraq banisi Ögüst Kontun "Pozitiv siyasət sistemi və ya sosioloji traktat" adlı əsərinin  dördümcü cildi

Video-En.

 

1854

   George Boole

Video-Az.

   

 The Laws of Thought (An Investigation of the Laws of Thought on Which are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities)    

   

   

İngilis riyaziyyatçısı, filosofu və məntiqçisi Corc Bulun "Təfəkkürün qanunları" adlı əsəri sonradan ona rəqəmsal elektronikanın banisi şöhrətini qazandırmışdır. Sonradan Bul məntiqi adlandırılan ixtiranın müəllifi olaraq o, müasir rəqəmsal kompüterin əsasını yaratmışdır.

Video-En.

 

1854

  Henry David Thoreau

Video-Az.

 

 Walden, or Life in the Wood         

   

 Amerikan mütəfəkkiri və filosofu Henri Deyvid Toronun "Uolden, və ya meşədə həyat" adlı əsəri

Video-En.

 

1855

 

 

1855

  Victor Cousin.

 Video-Az.

 

 Premiers essais de philosophie.

   Fransız filosofu, fəlsəfə tarixçisi və siyasi xadimi,  Viktor Kuzenin "Fəlsəfənin ilk səyləri" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1855

    Herbert Spencer

Video-Az.

 

  Principles of Psychology

 

   İngilis filosofu Herbert Spenserin "Psixologiyanın prinsipləri" adlı əsərinin  bir cilddən ibarət birinci nəşri

Video-En.

 

1855

   Seren Kierkegaard

Video-Az.

 

  Ojeblikket        

   

 Danimarka filosofu Sorn Kierkeqorun (Kirkeqor, Kirkeqard)   "Nöqteyi-nəzər" adlı əsəri

Video-En.

 

 

   Seren Kierkegaard

Video-Az.

 

   Philosophiske Smuler       

   

 Danimarka filosofu Sorn Kierkeqorun  (Kirkeqor, Kirkeqard)  "Fəlsəfi qırıntılar" adlı əsəri

Video-En.

 

 

   Seren Kierkegaard

Video-Az.

 

   Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift       

   

Danimarka filosofu Sorn Kierkeqorun  (Kirkeqor, Kirkeqard)  "Tamamlayıcı qeyri-elmi sözardı" adlı əsəri 

Video-En.

 

1856

 

 

1856

  Alexis de Tocqueville

Video-Az.

  

 L’Ancien Régime et la Révolution

 

  Fransız siyasi xadimi və filosof Aleksis de Tokvilin  "Köhnə nizam və inqilab" adlı əsəri

Video-En.

 

1857

 

 

1858

 

 

1858

 Alexander von Humboldt

 Video-Az.

  

 Kosmos.

Band IV.

 Alman filosofu  və linqvisti Vilhelm von Humboltun kişik qardaşı, coğrafiyaçı və naturalist alim Alexander von Humboltun(1769-1859) Kosmos adlı fundamental əsərinin dördüncü cildi

 Video-En.

 

 

1858

   Antoine Rivarol

Video-Az.

 

   Maximes       

   

  Fransız yazıçısı və moralist-filosofu Antuan Rivarolun ölümündən xeyli sonra çap olunan  "Maksimlər" adlı əsəri

Video-En.

 

1859

 

 

1859

 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

 Video-Az.

 

Philosophie der Kunst

  

Alman filosofu Friedrix Vilhelm Yozef Şellinqin 1802—1803-cü illərdə Yenada,  1804—1805-ci illərdə Vürsburqda "İncəsənətin fəlsəfəsi" mövzusunda öxuduğu mühazirələrin filosofun ölümündən sonra onun şagirdləri tərəfinfən çap olumam mətni.

 Video-En.

 

1859

   Karl Marx

Video-Az.

          

   Grundrisse der Kritik der Politischen Okonomie

 

 Yəhudi mənşəli alman mütəfəkkiri və inqilabçısı, iqtisadçı və filosof Karl Marksın  "Siyasi iqtisadın tənqidinə giriş" adlı əsəri

Video-En.

 

1859

   Charles Darwin

Video-Az.

  

 On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life        

   

 İngilis alimi Çarlz Darvinin "Təbii seçmə yolu ilə növlərin mənşəyi və ya həyat uğrunda mübarizədə münasib irqlərin saxlanması"  əsəri

Video-En.

 

1859

   John Stuart Mill

Video-Az.

 

 On Liberty         

   

İngilis filosofu Con Styuart Millin "Azadlıq haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

1860

 

 

1860

   Sir William Hamilton

Video-Az.

 

 Lectures on Metaphysics and Logic 4 vols        

   

İngilis-Şotland metafiziki ser Uilyam Hamiltonun ölümündən sonra çap olunan "Metafizika və məntiq üzrə mühazirələr"i

Video-En.

 

1860

 

 Ralph Waldo Emerson 

Video-Az.

 

 The Conduct of Life

          

   

Amerika filosofu, şairi və ictimai xadimi Ralf Uoldo Emersonun "Həyatın qaydası" adlı əsəri  

Video-En.

 

1861

 

 

1861

   Pierre-Joseph Proudhon

Video-Az.

 

 La Guerre et la Paix

 

  Fransız siyasətçisi, publisisti, sosioloqu və filosofu  Pyer Jozef Prudonun "Müharibə və sülh" adlı əsəri

Video-En.

 

1861

   John Stuart Mill

Video-Az.

 

 Utilitarianism

          

   

  İngilis filosofu Con Styuart Millin "Utilitarianizm" adlı əsəri

Video-En.

 

1861

   Herbert Spencer

Video-Az.

          

   Education

 

  İngilis filosofu Herbert Spenserin "Təhsil" adlı əsəri

Video-En.

 

1862

 

 

1862

 Franz Brentano

 Video-Az.

 

  Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles

 Avstriya filosofu və psixoloqu Franz Brentanonun "Aristoteldə varlıq hissinin bir neçə növü barədə" adlı əsəri

 Video-En.

 

1862

 Alexander von Humboldt

 Video-Az.

  

 Kosmos.

Band V.

 Alman filosofu  və linqvisti Vilhelm von Humboltun kişik qardaşı, coğrafiyaçı və naturalist alim Alexander von Humboltun(1769-1859) Kosmos adlı fundamental əsərinin ölümündən sonra çap olunan beşinci cildi

 Video-En.

 

 

1862

   Herbert Spencer

Video-Az.

          

   A System of Synthetic Philosophy. / First Principles

  İngilis filosofu Herbert Spenserin beş bölümlü "Sintetik fəlsəfə sistemi"nin birinci cildi: İlkin prinsiplər

Video-En.

 

1863

 

 

1863

  Wilhelm Maximilian Wundt

Video-Az.

 

 Vorlesungen über die Menschen- und Thierseele

 

  Alman filosofu Vilhelm Maksiimilian Vundtun "İnsanın və heyvanın ruhu haqqında mühazirələr"i

Video-En.

 

1864

 

 

1864

   Herbert Spencer

Video-Az.

 

  A System of Synthetic Philosophy // Principles of Biology in two volumes. Volume I.      

   

  İngilis filosofu Herbert Spenserin beş bölümlü "Sintetik fəlsəfə sistemi"nin tərkib hissəsi kimi çap olunan iki cildlik "Biologiyanın prinsipləri" adlı əsərinin birinci cildi:

Video-En.

 

1864

   Cesare Lombroso

Video-Az.

   

 Genio e follia       

   

  Yəhudi mənşəli italyan psixoloqu, həbsxana psixatrı, anadangəlmə cinyətkar konsepsiyasının müəllifi Çezare Lombrosonun  "Dahi və dəlilik" adlı əsəri

Video-En.

 

1865

 

 

1865

 Otto Liebmann

 Video-Az.

 

 Kant und die Epigonen

Alman filosofu Otto Libmanın özünün "Kant və Epiqonlar" adlı əsərində Kantdan sonrakı bütün filosofları epiqonlar adlandırır və "Geriyə, Kanta doğru" şüarını irəli sürür

 Video-En.

 

1865

   Rudolf Julius Emanuel Clausius

Video-Az.

 

   Verschiedene leicht zu bedienende Form des zweiten Elemente der mathematischen Theorie der Wärme      

   

  Alman fiziki, mexaniki və riyaziyyatçısı Rudolf Yulius Emanuel Klauzius özünün  "İstiliyin riyazi nəzəriyyəsinin ikinci başlanğıcının tətbiq üçün əlverişli olan müxtəlif formaları  haqqında" adlı əsərində elmin sonrakı inkişafı üçün son dərəcə mühüm olan entropiya anlayışını irəli sürmüşdir. Klauzius həmçinin Kainatın istilik ölümü barədə də öz hipotezini də irəli sürmüşdür. Termodinamikanın ikinci başlanğıcına görə, digər sistemlərlə enerji mübadiləsində olmayan istənilən fiziki sistem müvaziət vəziyyətinə, entropiyanın ən çox olduğu vəziyyətə səy edir. belə bir vəziyyət isə Klauziusun fikrincə Kainatın istilik ölümünə gətirib çıxarmalıdır.

Video-En.

 

1865

   Pierre-Joseph Proudhon

Video-Az.

 

 De la capacité politique des classes ouvrières

 

  Fransız siyasətçisi, publisisti, sosioloqu və filosofu  Pyer Jozef Prudonun "İşçi siniflərin siyasi qabiliyyətinə dair" adlı əsəri

Video-En.

 

1865

   James Hutchison Stirling

Video-Az.

          

    The Secret of Hegel

   

  İngilis filosofu, Britaniyada və Amerikada yeni hegelçiliyin əsasını qoyanlardan biri, hegelsayağı mütləq idealizmin nümayəndəsi Ceyms Hatçeson Stirlinq özünün "Hegelin sirri" adlı əsərində Hegelin fəlsəfəsini Tanrıya, ruhun ölməzliyinə və azad iradəyə inamın bərpası kimi şərh etmiş və şərhi sol hegelçiliyə və marksizmə qarçı qoymuşdur.

Video-En.

 

 

1865

   Charles Sanders Peirce

Video-Az.

          

   Harvard lectures on "The Logic of Science

 

Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin Harvard Universitetində "Elmin məntiqi" mövzusunda oxuduğu mühazirə.

Video-En.

 

1865

   John Stuart Mill

Video-Az.

    

   An Examination of Sir William Hamilton's Philosophy

   

İngilis filosofu Con Styuart Millin "Cənab Hamiltonun fəlsəfəsinin tənqidi təhlili" adlı əsəri

Video-En.

 

1865

   Mirzə Fətəli Axundov

Video-Az.

 

 Kəmalüddövlə məktubları

 

  

Video-En.

 

1866

 

 

1866

  Friedrich Albert Lange

 Video-Az.

  

 Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart

Alman filosofu Fridrix Albert Lange özünün "Materializmin tarixi" adlı əsərində materializmi təbii elmlərin yeganə əsaslı metodu hesab edir. "Amma materializm, Langenin fikrinə görə, hansısa bir metafizika deyildir, çünki metafizika bir elm kimi deyil, yalnız anlayışların bir poeziyası kimi mümkündür".

 Video-En.

 

1866

   Pierre-Joseph Proudhon

Video-Az.

 

 Théorie de la propriété

 

  Fransız siyasətçisi, publisisti, sosioloqu və filosofu  Pyer Jozef Prudonun "Mülkiyyət nəzəriyyəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

1866

  Charles Sanders Peirce

Video-Az.

    

 Lowell Institute lectures on "The Logic of Science; or Induction and Hypothesis"

   

 Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin Bostonda, Louell İnstitutunda "Elmin məntiqi, və ya İnduksia və hipotez" mövzusunda oxuduğu mühazirə

Video-En.

 

1867

 

 

1867

    Karl Marx

Video-Az.

 

   Das Kapital       

   

  Yəhudi mənşəli alman inqilabçısı, iqtisadçı və filosof Karl Marksın "Kapital" adlı əsəri.

Video-En.

 

1867

 Franz Brentano

 Video-Az.

  

 Die Psychologie des Aristoteles

 Avstriya filosofu və psixoloqu Franz Brentanonun "Aristotelin psixologiyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

1867

   Herbert Spencer

Video-Az.

 

  A System of Synthetic Philosophy // Principles of Biology in two volumes. Volume II.      

   

  İngilis filosofu Herbert Spenserin beş bölümlü "Sintetik fəlsəfə sistemi"nin tərkib hissəsi kimi çap olunan iki cildlik "Biologiyanın prinsipləri" adlı əsərinin ikinci cildi:

Video-En.

 

1867

   Charles Sanders Peirce

Video-Az.

          

  On a New List of Categories

   

Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin "Kateqoriyaların yeni siyahısına dair" adlı əsəri.

Video-En.

 

1868

 

 

1869

 

 

1869

 Karl Robert Eduard von Hartmann

Video-Az.

 

  Die Philosophie des Unbewussten

   Alman filosofu Eduard Hartmanın "Şüursuzluğun fəlsəfəsi" adlı əsas əsəri

Video-En.

 

1869

  Charles Bernard Renouvier.

 Video-Az.

 

 Science de la morale.

   Fransız filosofu  Şarl Renuvyenin "Əxlaq haqqında elm" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1869

   John Stuart Mill

Video-Az.

 

 The Subjection of Women

          

   

İngilis filosofu Con Styuart Millin "Qadının asılılığı" adlı əsəri

Video-En.

 

1869

   Matthew Arnold

Video-Az.

    

  Culture and Anarchy    

   

İngilis şairi və kulturoloqu Metyu Arnoldun "Mədəniyyət və anarxiya" adlı əsəri obrazlı şəkildə ifadə olunmuş belə bir mövqenin geniş izahıdır ki, bəşəriyyət tərəfindən toplanmış mədəniyyətin və sivilizasiyanın bir sinonimi kimi Oksford şıxış edir və bu mədəniyyət və sivilizasiya qara camaat (fəhlə sinfi), filistinlilər (burjuasiya) və varvarlar (aristokratiya) daxildən dağıdılmaqdadır.

Video-En.

 

1869

  Charles Sanders Peirce

Video-Az.

   

  Harvard lectures on "British Logicians".     

    

  Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin Harvard Universitetində "Britaniya məntiqçiləri" mövzusunda oxuduğu mühazirə.

Video-En.

 

1870

 

 

1870

   Herbert Spencer

Video-Az.

          

   A System of Synthetic Philosophy. /Principles of Psychology 

 

  İngilis filosofu Herbert Spenserin beş bölümlü "Sintetik fəlsəfə sistemi"nin tərkib hissəsi kimi çap olunan "Psixologiyanın prinsipləri" adlı əsərinin iki cilddən ibarət ikinci nəşrinin birinci cildi

Video-En.

 

1871

 

 

1871

 Hermann Cohen

 Video-Az.

 

  Kants Theorie der Erfahrung

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, Marburq məktəbinin başçısi, Herman Kohenin "Kantın təcrübə nəzəriyyəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1871

   Edward Burnett Tylor

Video-Az.

    

   Primitive Culture   

   

  İngilis etniqrafı Edvard Burnett Taylorun "İbtidai mədəniyyət" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1871

   Charles Darwin

Video-Az.

 

    The Descent of Man and Selection in Relation to Sex.

   

 İngilis alimi Çarlz Darvinin "İnsanın mənşəyi və cinsi seçim"  əsəri

Video-En.

 

1871

   Cesare Lombroso

Video-Az.

 

 L’uomo bianco e l’uomo di colore. Letture sull' origine e le varietà delle razze umane

    

   

  Yəhudi mənşəli italyan psixoloqu, həbsxana psixatrı, anadangəlmə cinyətkar konsepsiyasının müəllifi Çezare Lombrosonun  "Ağ insan və rəngli  insan.  İnsan irqlərinin mənşəyi və müxtəlifliyi" adlı əsəri

Video-En.

 

1872

 

 

1872

 Friedrich Nietzsche

 Video.En-1, 2, 3, 4, 5

 

 Die Geburt tier Tragödie aus dem Geiste der Musik

  

 Alman filosofu Friedrich Nitşenin "Faciənin musiqinin ruhundan doğuluşu" adlı əsəri

 Video-En.

 

1872

  Ludwig Eduard Boltzmann.

 Video-Az.

 

   Weitere Studien über das Wärmegleichgewicht

 

  Avstriya-alman fiziki və filosofu  Ludviq Eduard Boltzman özününn "İstilik balansına dair əlavə tədqiqatlar" adlı əsərində irəli sürdüyü fluktuasiya hipotezinə istinad edərək Klauziusun Kainatın istilik ölümü barədə gəldiyi nəticəni təkzib etməyə çalışmışdır. Fluktuasiya hipotezinə görə, Kainat əbədi olaraq izotermik tarazlıq vəziyyətinə olur, amma təsadüf qanununa görə, onun gah bir, gah da digər yerində bəzən bu vəziyyətdən kənaraçıxmalar baş verir. həmin ənaraçıxmalar çox az hallarda geniş sahəni əhatə edə bilirlər və bu kənaraçıxmalar çox az hallarda əhəmiyyətli dərəcə ola bilirlər.

 Video-En.

 

1872

   Charles Darwin

Video-Az.

          

 The Expression of Emotions in Man and Animals.

   

 İngilis alimi Çarlz Darvinin "İnsanda və heyvanda emosiyaların ifadə olunması"  əsəri

Video-En.

 

1873

 

 

1873

  Hermann Cohen

 Video-Az.

 

 Die systematischen Begriffe in Kants vorkritischen Schriften

  

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, Marburq məktəbinin başçısi, Herman Kohenin "Kantın tənqidəqədərki əsərlərində sistematik anlayışlar" adlı əsəri

 Video-En.

 

1873

 Friedrich Nietzsche

 Video-Az.

  

Unzeitgemässe Betrachtungen. David Strauss: der Bekenner und der Schriftsteller

"David Ştraus, keşiş və yazıçı" adlı əsəri alman filosofu Friedrich Nitşenin mədəniyyətin tənqidi-fəlsəfi mənalandırılmasına həsr etdiyi, "Faciənin musiqinin ruhundan doğuluşu" çap olunduqdan dərhal sonra yazmağa başladığı, "Zamanına uyğun gəlməyən düşüncələr" ümumi ad altında birləşdirdiyi esselərdən birincisidir.

 Video-En.

 

1873

    Herbert Spencer

Video-Az.

 

  The Study of Sociology

 

   İngilis filosofu Herbert Spenserin "Sosioloji tədqiqat" adlı əsəri

Video-En.

 

1874

 

 

1874

 Friedrich Nietzsche

 Video-Az.

 

 Unzeitgemässe Betrachtungen. Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben

 Alman filosofu Friedrich Nitşenin "Tarixin həyat üçün faydası və zərəri" adlı əsəri "Faciənin musiqinin ruhundan doğuluşu" çap olunduqdan dərhal sonra yazmağa başladığı, mədəniyyətin tənqidi-fəlsəfi mənalandırılmasına həsr etdiyi,  "Zamanına uyğun gəlməyən düşüncələr" ümumi ad altında birləşdirdiyi esselərdən ikincisidir.

 Video-En.

 

1874

 Friedrich Nietzsche

 Video-Az.

 

 Unzeitgemässe Betrachtungen. Arthur Schopenhauer als Erzieher

  

  Alman filosofu Friedrich Nitşenin "Şopenhauer tərbiyəçi kimi" adlı əsəri "Faciənin musiqinin ruhundan doğuluşu" çap olunduqdan dərhal sonra yazmağa başladığı, mədəniyyətin tənqidi-fəlsəfi mənalandırılmasına həsr etdiyi, "Zamanına uyğun gəlməyən düşüncələr" ümumi ad altında birləşdirdiyi esselərdən üçüncüsüdür. 

 Video-En.

 

1874

  Gustav Teichmüller

 Video-Az.

 

 Unsterblichkeit der Seele.

   Alman filosofu və fəlsəfə tarixçisi, mahiyyəti personalizm, spiritualizmin nə ya panpsixizm kimi səciyyələndirilə bilən fəlsəfi sistemin yaradıcısı Qustav Teyxmüllerin "Ruhun ölümsüzlüyü" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1874

 Bruno Bauer

 Video-Az.

  

 Philo, Strauss, Renan und das Urchristentum,

Alman filosofu Bruno Bauer özünün "Filon, Renan və ilkin xristianlıq" adlı əsərində "İngil"in originallığını, İlahidən qsynaqlanan vəhy əsasında meydana gəldiyini inkar edir, onun ellinizmin təfəkkür ənənnələrindən, xüsusən İsgəndəriyyəli Filondan, onun Loqos konsepsiyasından qaynaqladığını təsdiq edir.

 Video-En.

 

1874

 Franz Brentano

 Video-Az.

  

 Psychologie vom empirischen Standpunkte

 Avstriya filosofu və psixoloqu Franz Brentanonun "Psixologiya empirik nöqteyi-nəzərdən" adlı əsəri

 Video-En.

 

1874

  Étienne Émile Marie Boutroux.

 Video-Az.

 

De la contingence des lois de la nature.

   Fransız filosofu və fəlsəfə tarixçisi, spiritualizmin nümayəndəsi  Emil Butrunun "Təbiət qanunlarının təsadüfiliyi barədə" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1874–75

   Herbert Spencer

Video-Az.

          

   A System of Synthetic Philosophy. // Principles of Sociology. Volume I

  İngilis filosofu Herbert Spenserin beş bölümlü "Sintetik fəlsəfə sistemi"nin tərkib hissəsi kimi çap olunan uç cildlik "Sosiologiyanın prinsipləri" adlı əsərinin  birinci cildi

Video-En.

 

 

1874

   Henry Sidgwick

Video-Az.

          

   The Methods of Ethics

 

  İngilis filosofu və iqtisadçısı Henri Sicvikin (1838–1900)  "Etikanın metodları" adlı əsəri utilitarist etikaya həsr olunmuşdur.

Video-En.

 

 

1874

   Borden Parker Bowne

Video-Az.

     

   The Philosophy of Herbert Spencer, New York

   

Boston Universitetinin fəlsəfə professoru, öz baxışlarını Kantian Berklinizm, transsendental empirizm, liberal teologiyanın fəlsəfi qolu və nəhayətdə personalizm adlandıran Amerikan dini filosofu və teoloqu, positivizmin və naturalizmin sərt tənqidçisi Borden Parker Bounun "Herbert Sprnserin fəlsəfəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

1874

   Владимир Соловьёв

Video-Az.

          

   Кризис западной философии. По поводу «Философии бессознательного» Гартмана. (Статья первая)

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun "" məqaləsi

Video-En.

 

 

 

 

1874

   Владимир Соловьёв

Video-Az.

          

   Кризис западной философии

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun "" mövzusunda dissertasiyası

Video-En.

 

 

1875

 

 

1875

 

 Karl Marx

Video-Az.

 

 Die Kritik des Gothaer Programms

 

 Yəhudi mənşəli alman inqilabçısı, iqtisadçı və filosof Karl Marksın "Qota proqramının tənqidi"  əsəri

Video-En.

 

1875

Ludwig Gumplowitsch

 Video-Az.

 

  Rasse und Staat

  Yəhudi mənşəli polyak-Avstriya sosioloqu, Graz universitetində hüquq üzrə professor Ludviq Qumploviçin(1838-1909) alman dilində yazdığı "İrq və dövlət" əsəri 

 Video-En.

 

 

 

1875

  Friedrich Nietzsche

 Video-Az.

  

Alman filosofu Friedrich Nitşenin "Filosoflar haqqında" adlı əsəri onun Bazeldə Platona qədərki yunan filosofları haqqında oxuduğu mühazirələrin mətnidir.

 Video-En.

 

1875

 Paul Rée

Video-Az.

 

 Über den Begriff des Schönen (sittlich Guten) in der Moralphilosophie des Aristoteles

 

 Alman yazıçısı və pozitivist-filosofu, Friedrich Nitşenin dostu Paul Reenin "Aristotelin əxlaqi fəlsəfəsində gözəllik (əxlaqi) konsepsiyası haqqında" adlı dissertasiyası  

Video-En.

 

1875

   Pierre-Joseph Proudhon

Video-Az.

 

 Du principe de l’art

 

  Fransız siyasətçisi, publisisti, sosioloqu və filosofu  Pyer Jozef Prudonun "İncəsənətin prinsipi" adlı əsəri

Video-En.

 

1876

 

 

1876

   Friedrich Nietzsche

Video-Az.

 

Unzeitgemässe Betrachtungen. Richard Wagner in Bayreuth

 

"Riçard Vaqner Bayreytdə" adlı əsəri alman filosofu Friedrich Nitşenin mədəniyyətin tənqidi-fəlsəfi mənalandırılmasına həsr etdiyi, "Faciənin musiqinin ruhundan doğuluşu" çap olunduqdan dərhal sonra yazmağa başladığı, "Zamanına uyğun gəlməyən düşüncələr" ümumi ad altında birləşdirdiyi esselərdən dördüncüsüdür.  

Video-En.

 

1876

   Francis Herbert Bradley

Video-Az.

          

   Ethical Studies 

   

  İngilis filosofu, Oksford Universitetinin professoru, hegelsayağı mütləq idealizmin nümayəndəsi Francis Herbert Bredlinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1876

   Francis Herbert Bradley

Video-Az.

          

    The Presuppositions Of Critical History

   

  İngilis filosofu, Oksford Universitetinin professoru, hegelsayağı mütləq idealizmin nümayəndəsi Francis Herbert Bredlinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1876

   Cesare Lombroso

Video-Az.

   

 L’Uomo delinquente      

   

  Yəhudi mənşəli italyan psixoloqu, həbsxana psixatrı, anadangəlmə cinyətkar konsepsiyasının müəllifi Çezare Lombrosonun  "Cinayət insanı" adlı əsərində cinayətkarın dörd tipini ayırmışdır: qatil, oğru, təcavüzçü və fırıldaqşı.

Video-En.

 

1877

 

 

1877

 Hermann Cohen

 Video-Az.

 

  Kants Begründung der Ethik

  

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, Marburq məktəbinin başçısi, Herman Kohenin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

1877

   Wilhelm Dilthey

Video-Az.

        

 Die Einbildungskraft des Dichters 

   

Alman mədəniyyət tarixçisi və filosofu, "həyat fəlsəfəsi"nin nümayəndəsi Vilhelm Dilteyin "Şairin təxəyyülü" adlı əsəri

Video-En.

 

1877

  Gustav Teichmüller.

 Video-Az.

 

Frauenemancipation.

  Alman filosofu və fəlsəfə tarixçisi, mahiyyəti personalizm, spiritualizmin nə ya panpsixizm kimi səciyyələndirilə bilən fəlsəfi sistemin yaradıcısı Qustav Teyxmüllerin "Qadının emansipasiyası" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1877

 Karl Robert Eduard von Hartmann

Video-Az.

 

 Das Unbewusste vom Standpunkte der Physiologie und Descendenztheorie

   

   Alman filosofu Eduard Hartmanın "Şüursuzluq fiziologiya və tənamül nəzəriyyədi baxımından" adlı əsəri

Video-En.

 

1877

  Gustav Teichmüller

 Video-Az.

 

 Die wirkliche und die scheinbare Welt: Neue Grundlegung der Metaphysik.

   Alman filosofu və fəlsəfə tarixçisi, mahiyyəti personalizm, spiritualizmin və ya panpsixizm kimi səciyyələndirilə bilən fəlsəfi sistemin yaradıcısı Qustav Teyxmüllerin "Darvinizm və fəlsəfə" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1877

Ludwig Gumplowitsch

 Video-Az.

 

  Das allgemeine Staatsrecht

  Yəhudi mənşəli polyak-Avstriya sosioloqu, Graz universitetində hüquq üzrə professor Ludviq Qumploviçin(1838-1909) alman dilində yazdığı "Ümumi dövlət nəzəriyyəsi" əsəri 

 Video-En.

 

 

1877

   Charles Sanders Peirce

Video-Az.

 

 The Fixation of Belief

              

Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin "İnamın möhkəmləndirilməsi" adlı əsəri

Video-En.

 

1877-1878

   Charles Sanders Peirce

Video-Az.

        

 Illustrations of the Logic of Science

   

 Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin "Elmin məntiqinin illüstrasiyaarı" adlı əsəri

Video-En.

 

1877

   Владимир Соловьёв

Video-Az.

          

   Философские начала цельного знания

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

 

1878

 

 

1878

   Chauncey Wright

 Video-Az.

 

  Philosophical Discussions: With a Biographical Sketch of the Author by Charles Eliot Norton, Henry Holt and Company

  Amerikan riyaziyyatçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1870–1871) Çonsi Raytın(1830-1875) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1878

   Friedrich Nietzsche

Video-Az.

 

 Menschliches, Allzumenschliches.– Ein Buch für freie Geister

Alman filosofu Friedrich Nitşenin "İnsani, həddindən artıq insani- azad ağıl sahibləri üçün kitab" adlı əsəri

Video-En.

 

1878-80

   Wilhelm Windelband

 Video-Az.

  

Die Geschichte der neueren Philosophie in ihrem Zusammenhange mit der allgemeinen Cultur und den besonderen Wissenschaften dargestellt.

 Alman filosofu Vilhelm Vindelbandın "Yeni fəlsəfənin tarixi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1878

   Charles Sanders Peirce

Video-Az.

 

 How To Make Our Ideas Clear

   

Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin "Bizim ideyalarımızı necə aydın etmək olar?" adlı əsəri

Video-En.

 

1878

   Владимир Соловьёв

Video-Az.

          

   Чтения о богочеловечестве

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun "" adlı əsəri

Video-En.

 

1878

   Chauncey Wright

 Video-Az.

 

  Letters of Chauncey Wright: With Some Account of His Life by James Bradley Thayer

  Amerikan riyaziyyatçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1870–1871) Çonsi Raytın(1830-1875) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1879

 

 

1879

 Hermann Cohen

 Video-Az.

 

 Platons Ideenlehre und die Mathematik

  

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, Marburq məktəbinin başçısi, Herman Kohenin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

1879

 Karl Robert Eduard von Hartmann

Video-Az.

 

 Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins

   Alman filosofu Eduard von Hartmanın "Əxlaqi şüurun fenomenologiyası" adlı əsərində insanları onların ağlına hakim kəsilən üç növ illüziyadan - bu dünyada xoşbəxtlik illüziyasından, axirətdə xoşbəxtlik illüziyasından və və tarixi inkişafın nəticəsində bəşəriyyətin   xoşbəxtliyə nail olacağı illüziyasından - xilas olmağa çağırır.

Video-En.

 

1879

  Friedrich Ludwig Gottlob Frege

 Video-Az.

  

 Begriffsschriftt, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens

 Alman məntiqçisi, ruyaziyyatçısı və filosofu Fridrix Ludvig Gotlob Fregenin "Anlayışların hesablanması, və ya xalis təfəkkürün hesaba bənzəyən formal dili" adlı əsəri məntiqin inkişafında yeni dövrün əsasını qoymuşdur. Fregenin bu əsəri Bertran Rasselin təsvirlər nəzəriyyəsinə, Bertran Rasselin Alfred Uaythedlə birgə yazdıqları Principia Mathematica-a və Gödelin məşhur natamamlıq teoreminə yol aşmışdır.

 Video-En.

 

1879

  Herbert Spencer

Video-Az.

 

 A System of Synthetic Philosophy. /The Principles of Ethics in two volumes. Volume I.

 İngilis filosofu Herbert Spenserin beş bölümlü "Sintetik fəlsəfə sistemi"nin tərkib hissəsi kimi çap olunan iki cildlik "Sosiologiyanın prinsipləri" adlı əsərinin birinci cildi

Video-En.

 

1879

  Ferdinand de Saussure

 Video-Az.

 

   Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes

 

Semiologiyanın və struktur lingvistikasının əsasını qoyan, XX əsr lingvistikasının atası hesab edilən, bütövlükdə XX əsr humanitar təfəkkürünün inkişafında iz buraxan Isveşrə linvisti Ferdinand de Sösürün (1857-1913) 21 yaşında ikən fransız dilində yazdığı "Hind-Avropa dillərində saitlərin ilkin sistemi haqqında memuar"  əsəri. Sösür burada belə bir hipotez irəli sürür ki, ilkin Hind-Avropa dilində bir sıra saitlər mövcud olmuşlar ki, sonrakı törəmə dillərdə itirilmişlər.

 Video-En.

 

 

 

1879–1884

 Charles Sanders Peirce

Video-Az.

        

Johns Hopkins University Lectures in Logic

 

  Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin Con Hopkins Universitetində "Məntiqə dair" mövzusunda oxuduğu mühazirə

Video-En.

 

1880

 

 

 

1880

  Gustav Teichmüller.

 Video-Az.

 

Das Wesen der Liebe.

   Alman filosofu və fəlsəfə tarixçisi, mahiyyəti personalizm, spiritualizmin nə ya panpsixizm kimi səciyyələndirilə bilən fəlsəfi sistemin yaradıcısı Qustav Teyxmüllerin "Məhəbbətin mahiyyəti" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1880

   Wilhelm Dilthey

Video-Az.

       

 Einleitung in die Geisteswissenschaften

   

Alman mədəniyyət tarixçisi və filosofu, "həyat fəlsəfəsi"nin nümayəndəsi Vilhelm Dilteyin "Ruh haqqında elmə giriş" adlı əsəri onun əsas əsəri sayılır. Ruh haqqında elm dedikdə o psixologiyanı nəzərdə tutumur. Diltey psixologiyanı təbiət elmi hesab edir və Ruh haqqında elmi təbiət elmlərinə, o cümlədən psixologiyaya qarşı qoyur

Video-En.

1980

   Herbert Spencer

Video-Az.

          

   A System of Synthetic Philosophy. /Principles of Psychology 

 

  İngilis filosofu Herbert Spenserin beş bölümlü "Sintetik fəlsəfə sistemi"nin tərkib hissəsi kimi çap olunan "Psixologiyanın prinsipləri" adlı əsərinin iki cilddən ibarət ikinci nəşrinin ikinci cildi

Video-En.

 

1880

 William James

Video-Az.

         

  Great Men, Great Thoughts, and the Environment

   

Amerikan filosofu və psixoloqu, praqmatizmin banilərindən biri Uilyam Ceymsin "Böyük insan, bıyük fikirlə və mühit" adlı əsəri

Video-En.

1880

   Владимир Соловьёв

Video-Az.

          

   Критика отвлеченных начал

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1881

 

 

1881

  Friedrich Nietzsche

Video-Az.

        

 Morgenröte – Gedanken über die moralischen Vorurteile.

   

  Alman filosofu Friedrich Nitşenin "Səhər şəfəqi: əxlaqi gümanlar barədə fikirlər" adlı əsəri

Video-En.

 

1881

  Gustave Le Bon.

 Video-Az.

 

L'Homme et les Sociétés.

   Fransız filosofu və psixoloqu Gustave Lebonun "İnsan və cəmiyyət" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1881

   Thomas Нill Green

Video-Az.

          

 Lecture on Liberal Legislation and Freedom of Contract

   

  İngilis filosofu və siyasi xadimi, Oksford Universitetinin professoru, hegelsayağı mütləq idealizmin nümayəndəsi Tomas Нill Qrinin  ölünündən sonra çap olunan "Liberal qanunvericilik və müqavilə azadlığı" adlı mühazirələri

 

Video-En.

 

 

1881

  Cesare Lombroso

Video-Az.

 

 L’amore nel suicidio e nel delitto       

   

  Yəhudi mənşəli italyan psixoloqu, həbsxana psixatrı, anadangəlmə cinyətkar konsepsiyasının müəllifi Çezare Lombrosonun  "Məhəbbət və dəlilik" adlı əsəri

Video-En.

 

1881—1883

 

   Владимир Соловьёв

Video-Az.

          

   Три речи в память Достоевского

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1882

 

 

1882

   Friedrich Nietzsche

Video-Az.

 

           Die fröhliche Wissenschaft („la gaya scienza")

   

  Alman filosofu Friedrich Nitşenin "Şən elm" adlı əsəri

Video-En.

 

1882

  Gustav Teichmüller.

 Video-Az.

 

 Die wirkliche und die scheinbare Welt: Neue Grundlegung der Metaphysik.

   Alman filosofu və fəlsəfə tarixçisi, mahiyyəti personalizm, spiritualizmin nə ya panpsixizm kimi səciyyələndirilə bilən fəlsəfi sistemin yaradıcısı Qustav Teyxmüllerin "Gerçək və zahirən belə görünən dünya: Metafizikanın yeni əsasları" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1882

   Herbert Spencer

Video-Az.

          

   A System of Synthetic Philosophy. /Principles of Sociology. Volume II

 

  İngilis filosofu Herbert Spenserin beş bölümlü "Sintetik fəlsəfə sistemi"nin tərkib hissəsi kimi çap olunan uç cildlik "Sosiologiyanın prinsipləri" adlı əsərinin  ikinci cildi

Video-En.

 

1882

   Borden Parker Bowne

Video-Az.

 

 Studies in Theism, New York

              

Boston Universitetinin fəlsəfə professoru, öz baxışlarını Kantian Berklinizm, transsendental empirizm, liberal teologiyanın fəlsəfi qolu və nəhayətdə personalizm adlandıran Amerikan dini filosofu və teoloqu, positivizmin və naturalizmin sərt tənqidçisi Borden Parker Bounun "Teizmə dair tədqiqlər" adlı əsəri

Video-En.

 

1882

   Borden Parker Bowne

Video-Az.

 

 Metaphysics: A Study in First Principles

 

Boston Universitetinin fəlsəfə professoru, öz baxışlarını Kantian Berklinizm, transsendental empirizm, liberal teologiyanın fəlsəfi qolu və nəhayətdə personalizm adlandıran Amerikan dini filosofu və teoloqu, positivizmin və naturalizmin sərt tənqidçisi Borden Parker Bounun əsas əsəri hesab edilən "Metafizika: İnkin prinsiplərə dair tədqiqlər"

Video-En.

 

 

1882

   Владимир Соловьёв

Video-Az.

          

   Последняя лекция Владимира Сергеевича Соловьева в С.-Петербургском университете

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun Sankt-Peterburq universitetində son mühazirəsi

Video-En.

 

 

1883

 

 

1883

   Francis Herbert Bradley

Video-Az.

          

    The Principles of Logic

   

  İngilis filosofu, Oksford Universitetinin professoru, hegelsayağı mütləq idealizmin nümayəndəsi Francis Herbert Bredlinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1883

   Владимир Соловьёв

Video-Az.

          

   На пути к истинной философии

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun "Həqiqi fəlsəfəyə aparan yolda" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1883

Ludwig Gumplowitsch

 Video-Az.

 

  Der Rassenkampf

  Yəhudi mənşəli polyak-Avstriya sosioloqu, Graz universitetində hüquq üzrə professor Ludviq Qumploviçin(1838-1909) alman dilində yazdığı "İrqlərin mübarizəsi" əsəri 

 Video-En.

 

 

1884

 

 

1884

  Wilhelm Windelband

 Video-Az.

 

 Präludien. Aufsätze und Reden zur Einleitung in die Philosophie.

 Alman filosofu Vilhelm Vindelbandın "Prelüdiya" adlı əsəri

 Video-En.

 

1884

 Friedrich Engels

Video-Az.

 

 Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats

 

 Fridrix Engelsin "Ailənin, xüsusi mülkiyyətin və dövlətin mənşəyi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1884

 Friedrich Ludwig Gottlob Frege

 Video-Az.

 

 Die Grundlagen der Arithmetik: eine logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl

 Alman məntiqçisi, ruyaziyyatçısı və filosofu Fridrix Ludvig Gotlob Fregenin "Hesabın əsasları: ədəd anlayışının məntiqi-riyazi tədqiqi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1884

   Thomas Нill Green

Video-Az.

          

 The Prolegomena to Ethics 

   

  İngilis filosofu və siyasi xadimi, Oksford Universitetinin professoru, hegelsayağı mütləq idealizmin nümayəndəsi Tomas Нill Qrinin ölünündən sonra çap olunan "" adlı əsas əsəri

 

Video-En.

 

 

 

 

1884

   Herbert Spencer

Video-Az.

          

   The man versus the State

 

  İngilis filosofu Herbert Spenserin "İnsan dövlətin əleyhinə" adlı əsəri

Video-En-1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

1885

 

 

1885

  Wilhelm Maximilian Wundt

Video-Az.

 

 Essays

 

  Alman filosofu Vilhelm Maksiimilian Vundtun "Esselər" adlı əsəri

Video-En.

 

1885

Ludwig Gumplowitsch

 Video-Az.

 

  Grundriss der Sociologie

  Yəhudi mənşəli polyak-Avstriya sosioloqu, Graz universitetində hüquq üzrə professor Ludviq Qumploviçin(1838-1909) alman dilində yazdığı "Sosiologiya oçerki" əsəri 

 Video-En.

 

 

1885

 Karl Robert Eduard von Hartmann

Video-Az.

   

 Das Judentum in Gegenwart und Zukunft

   Alman filosofu Eduard Hartman özünün "İudaizm indi və gələcəkdə" adlı əsərində belə bir fikir irəli sürür ki, kütləvi antisemit kompaniyaları, yəhudilərin "parazit törəmə" adlandırılması tam assimlyasiyaya mane olur. Amma Hartmanın özü də yəhudilərdə guya yaradıcılıq ruhunun olmaması və onların "pozucu təsiri" barədə də mühakimə yürüdür və alman kişilərini yəhudi qızlarının cazibələrinə düşməməyə çağırır.

Video-En.

 

1885

  Charles Bernard Renouvier.

 Video-Az.

 

Comment je suis arrivé à cette conclusion.

   Fransız filosofu  Şarl Renuvyenin "Mən bu nəticəyə necə gəldim" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1885

   Herbert Spencer

Video-Az.

          

   A System of Synthetic Philosophy. // Principles of Sociology. Volume III

 

  İngilis filosofu Herbert Spenserin beş bölümlü "Sintetik fəlsəfə sistemi"nin tərkib hissəsi kimi çap olunan uç cildlik "Sosiologiyanın prinsipləri" adlı əsərinin  üçüncü cildi

Video-En.

 

 

1885

   Bernard Bosanquet

Video-Az.

          

    Knowledge and Reality: A Criticism of Mr F H Bradley's Principles of Logic

   

  İngilis filosofu, Oksford Universitetinin professoru, hegelsayağı mütləq idealizmin nümayəndəsi Bernard Bozanketin  "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1885

    Josiah Royce

Video-Az.

 

 The Religious Aspect of Philosophy

 

 Amerikan filosofu, hegelçi "obyektiv idealist", Harvard Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assisiasiyasının prezidenti Cosaya Roysun "Fəlsıfənin dini aspektləri" adlı əsəri Harvardda oxuduğu mühazirələrə əsaslanır.

Video-En.

 

1886

 

 

1886

   Friedrich Nietzsche

Video-Az.

 

Böse Weisheit. Sprüche und Sprüchwörtliches

   

Alman filosofu Friedrich Nitşenin "Qəddar müdriklik. Aforizmlər və kəlamlar" adlı əsəri

Video-En.

 

1886

   Friedrich Nietzsche

Video-Az.

 

Also sprach Zarathustra Ein Buch für Alle und Keinen.

          

   

Alman filosofu Friedrich Nitşenin "Zərdüşt belə demiş. Hamı və heç kəs üçün bir kitab" adlı əsəri

Video-En.

 

1886

  Friedrich Nietzsche

Video-Az.

 

Jenseits von Gut und Böse – Vorspiel einer Philosophie der Zukunft

 

Alman filosofu Friedrich Nitşenin "Xeyrin və şərin digər tərəfində Gələcək fəlsəfəsinin önsözü" adlı əsəri

Video-En.

 

1886

   Ernst Mach

Video-Az.

          

   Die Analyse der Empfindungen

Avstriya fiziki və filosofu Ernst Maxın "Duyğuların analizi" adlı əsəri

Video-En.

 

1886

 

 Friedrich Engels

Video-Az.

 

 Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie

 

 Fridrix Engelsin "Lüdviq Feyerbax və klassik alman fəlsəfəsinin sonu" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1886

 

   Max Karl Ernst Ludwig Planck

Video-Az.

          

   Über das Princip der Vermehrung der Entropie

 

  Alman fiziki, kvant fizikasının banisi, Nobel mükafatı laureatı Маks Plankın "Entropiyanın artması prinsipi haqqında" ümumi ad altında yazdığı məqalələr seriyası

Video-En.

 

1886

  Gustav Teichmüller.

 Video-Az.

 

 Die Religionsphilosophie.

   Alman filosofu və fəlsəfə tarixçisi, mahiyyəti personalizm, spiritualizmin nə ya panpsixizm kimi səciyyələndirilə bilən fəlsəfi sistemin yaradıcısı Qustav Teyxmüllerin "Dini fəlsəfə" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1886

 Wilhelm Dilthey  

Video-Az.

 

 Dichterische Einbildungskraft und Wahnsinn

   

Alman mədəniyyət tarixçisi və filosofu, "həyat fəlsəfəsi"nin nümayəndəsi Vilhelm Dilteyin "Poetik təxəyyül və ağılsızlıq" adlı əsəri

Video-En.

 

1886

  Wilhelm Maximilian Wundt

Video-Az.

 

 Ethik. Eine Untersuchung der Tatsachen und Gesetze des sittlichen Lebens

 

  Alman filosofu Vilhelm Maksiimilian Vundtun "Etika: əxlaqi həyatın faktlarının və qanunlarının tədqiqi" adlı əsəri

Video-En.

 

1886

  Jean-Gabriel Tarde

Video-Az.

 

 La criminalité comparée

 

  Fransız filosofu, sosioloqu və kriminoloqu, Qərb sosiologiyasında subyektiv-psixoloji istiqamətin banilərindən biri Qabriel Tardın "Müqayisəli cinayətkarlıq" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1886

   Thomas Нill Green

Video-Az.

         

  On the Different Senses of "Freedom" as Applied to Will and the Moral Progress of Man

    

  İngilis filosofu və siyasi xadimi, Oksford Universitetinin professoru, hegelsayağı mütləq idealizmin nümayəndəsi Tomas Нill Qrinin  ölünündən sonra çap olunan "" adlı əsas əsəri

 

Video-En.

 

 

1886

   Bernard Bosanquet

Video-Az.

          

    The Introduction to Hegel's Philosophy of Fine Art

   

  İngilis filosofu, Oksford Universitetinin professoru, hegelsayağı mütləq idealizmin nümayəndəsi Bernard Bozanketin  "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

 

 

1886

   Thomas Нill Green

Video-Az.

        

   Faith and The Witness of God

 

  İngilis filosofu və siyasi xadimi, Oksford Universitetinin professoru, hegelsayağı mütləq idealizmin nümayəndəsi Tomas Нill Qrinin  ölünündən sonra çap olunan "" adlı əsas əsəri

 

Video-En.

 

1886

   Borden Parker Bowne

Video-Az.

 

   Introduction to Psychological Theory

 

 Boston Universitetinin fəlsəfə professoru, öz baxışlarını Kantian Berklinizm, transsendental empirizm, liberal teologiyanın fəlsəfi qolu və nəhayətdə personalizm adlandıran Amerikan dini filosofu və teoloqu, positivizmin və naturalizmin sərt tənqidçisi Borden Parker Bounun "Fəlsəfi teologiyaya giriş" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1887

 

 

1887

   Friedrich Nietzsche

Video-Az.

 

 Zur Genealogie der Moral

 

Alman filosofu Friedrich Nitşenin "Əxlaqın genealogiyasına dair" adlı əsəri

Video-En.

 

1887

  Ferdinand Tönnies

 Video-Az.

 

 Gemeinschqft und Gesellschaft.

   Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın  tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin "İcma və cəmiyyət" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1887

 

   Max Karl Ernst Ludwig Planck

Video-Az.

          

   Das Princip der Erhaltung der Energie

 

  Alman fiziki, kvant fizikasının banisi, Nobel mükafatı laureatı Маks Plankın "Enerjinin saxlanması prinsipi" adlı əsəri

Video-En.

 

1887

   Sir James George Frazer

Video-Az.

 

   Totemism       

   

  İngilis etniqrafı Ceyms Frezerin "Totemizm" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1887

   Borden Parker Bowne

Video-Az.

 

 Philosophy of Theism

 

Boston Universitetinin fəlsəfə professoru, öz baxışlarını Kantian Berklinizm, transsendental empirizm, liberal teologiyanın fəlsəfi qolu və nəhayətdə personalizm adlandıran Amerikan dini filosofu və teoloqu, positivizmin və naturalizmin sərt tənqidçisi Borden Parker Bounun "Teizmin fəlsəfəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

1887

   George Herbert Palmer

 Video-Az.

 

  The New Education

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1889–1913) Corc Herbert Palmerin(1842-1933) "Yeni təhsil" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1887

Ludwig Gumplowicz

 Video-Az.

 

  System socyologii

  Yəhudi mənşəli polyak-Avstriya sosioloqu, Graz universitetində hüquq üzrə professor Ludviq Qumploviçin(1838-1909) polyak dilində yazdığı "Sosiologiya sistemi" əsəri 

 Video-En.

 

 

1888

 

 

1888

   Wilhelm Windelband

 Video-Az.

  

 Geschichte der alten Philosophie

 Alman filosofu Vilhelm Vindelbandın "Qədim fəlsəfənin tarixi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1888

 Heinrich Rickert

 Video-Az.

 

 Zur Lehre von der Definition

  

 Alman filosofu, Baden məktəbinin banilərindən biri Henrix Rikkertin "Definisiya haqqında təlim" adlı əsəri

 Video-En.

 

1888

   Friedrich Nietzsche

Video-Az.

          

   Der Fall Wagner

 

Alman filosofu Friedrich Nitşenin "Vaqner qəziyyəəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

1888

   Bernard Bosanquet

Video-Az.

          

    Logic, or The Morphology of Knowledge in two volumes

   

  İngilis filosofu, Oksford Universitetinin professoru, hegelsayağı mütləq idealizmin nümayəndəsi Bernard Bozanketin  "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1888

   Cesare Lombroso

Video-Az.

  

 L’Uomo di genio        

   

  Yəhudi mənşəli italyan psixoloqu, həbsxana psixatrı, anadangəlmə cinyətkar konsepsiyasının müəllifi Çezare Lombrosonun  "Dahi insan" adlı əsəri

Video-En.

 

1889

 

 

1889

   Friedrich Nietzsche

Video-Az.

 

 Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert

 

 Alman filosofu Friedrich Nitşenin "Bütlərin qürubu, yaxud necə çəkiclə filosofluq edilir" adlı əsəri

Video-En.

 

1889

 Franz Brentano

 Video-Az.

 

  Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis

 Alman-Avstriya filosofu və psixoloqu Franz Brentanonun "Əxlaqi şüurun mənbəyi barədə" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1889

 Hermann Cohen

 Video-Az.

 

  Kants Begründung der Aesthetik

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, Marburq məktəbinin başçısi, Herman Kohenin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

1889

  Wilhelm Maximilian Wundt

Video-Az.

 

 System der Philosophie

 

  Alman filosofu Vilhelm Maksiimilian Vundtun "Fəlsəfə sistemi" adlı əsəri

Video-En.

 

1889

  Gustav Teichmüller.

 Video-Az.

 

 Neue Grumdlegung der Psychologie und Logik.

   Alman filosofu və fəlsəfə tarixçisi, mahiyyəti personalizm, spiritualizmin nə ya panpsixizm kimi səciyyələndirilə bilən fəlsəfi sistemin yaradıcısı Qustav Teyxmüllerin "Psixologiyanın və məntiqin yeni əsasları" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1889

  Henri Bergson.

 Video-Az.

 

 Essai sur les données immédiates de la conscience

   Yəhudi mənşəli fransız filosofu və yazıçısı, intuitivizmin və həyat fəlsəfəsinin nümayəndəsi, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Anri Berqsonun(1859-1941) "Şüurun bilavasitə verilənləri barədə esse" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1889

   Владимир Соловьёв

Video-Az.

          

   Россия и Вселенская церковь

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

1889

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

  Beitrage zurexperimentellen Psychologie,

H. 1.

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Fryyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən Uilyan Caymsin təklifi ilə Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assisiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assisiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi  Huqo Münsterberqin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1889

   Владимир Соловьёв

Video-Az.

          

   Красота в природе

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

1890

 

 

1890

   Richard Avenarius

Video-Az.

 

 Kritik der reinen Erfahrung

   

  

 İsveçrə filosofu Richard Avenariusun "Xalis təcrübənin tənqidi" adlı əsəri

Video-En.

 

1890

   Georg Simmel

Video-Az.

 

 Uber die soziale Differenzierung

 

  Alman filosofu Georg Zimmelin "Sosial differensiasiya haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

1890

  Jean-Gabriel Tarde

Video-Az.

 

 Les lois de l’imitation

 

  Fransız filosofu, sosioloqu və kriminoloqu, Qərb sosiologiyasında subyektiv-psixoloji istiqamətin banilərindən biri Qabriel Tardın "Təqlid qanunları" adlı əsəri

Video-En.

 

1890

  Jean-Gabriel Tarde

Video-Az.

 

 La philosophie pénale

 

  Fransız filosofu, sosioloqu və kriminoloqu, Qərb sosiologiyasında subyektiv-psixoloji istiqamətin banilərindən biri Qabriel Tardın "Cəzanın fəlsəfəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

1890

   Sir James George Frazer

Video-Az.

          

   The Golden Bough

 

  İngilis etniqrafı Ceyms Frezerin "Qızıl budaq əsəri" adlı əsəri

Video-En.

 

1890

   William James

Video-Az.

 

 Principles of Psychology

   

  Amerikan filosofu və psixoloqu, praqmatizmin banilərindən biri Uilyam Ceymsin "Psixologiyanın prinsipləri" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1890

   Владимир Соловьёв

Video-Az.

          

   Общий смысл искусства

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

 

1900

 

   Владимир Соловьёв

Video-Az.

          

   Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun "" adlı əsəri

Video-En.

 

1891

 

 

 

1891

 Friedrich Ludwig Gottlob Frege

 Video-Az.

  

 Funktion und Begriff

 Alman məntiqçisi, ruyaziyyatçısı və filosofu Fridrix Ludvig Gotlob Fregenin "Funksiya və anlayış" adlı əsəri

 Video-En.

 

1891

 Edmund Gustav Albrecht Husserl

 Video-Az.

 

 Philosophie der Arithmetik

  

 Yəhudi mənşəli alman filosofu Edmund Husserlin "Hesabın fəlsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1891

 Karl Robert Eduard von Hartmann

Video-Az.

 

 Die Geisterhypothese des Spiritismus

   

   Alman filosofu Eduard Hartmanın "Spiritizmdə həyalət nəzəriyyəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

1891

  Herbert Spencer

Video-Az.

 

 A System of Synthetic Philosophy. /The Principles of Ethics in two volumes. Volume II.

 İngilis filosofu Herbert Spenserin beş bölümlü "Sintetik fəlsəfə sistemi"nin tərkib hissəsi kimi çap olunan iki cildlik "Sosiologiyanın prinsipləri" adlı əsərinin ikinci cildi

Video-En.

 

1891

   Bernard Bosanquet

Video-Az.

          

    Essays and Addresses

   

  İngilis filosofu, Oksford Universitetinin professoru, hegelsayağı mütləq idealizmin nümayəndəsi Bernard Bozanketin  "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

 

1891

   Владимир Соловьёв

Video-Az.

          

   Об упадке средневекового миросозерцания

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1892

 

 

1892

 Friedrich Ludwig Gottlob Frege

 Video-Az.

 

 Über Sinn und Bedeutung

 Alman məntiqçisi, ruyaziyyatçısı və filosofu Fridrix Ludvig Gotlob Fregenin "Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik" jurnalında çap etdirdiyin "Məna və əhəmiyyət"  adlı məqaləsində "məna" və "əhəmiyyət" anlayışları Frege üçbucağı, və ya semantik üçbucaq adlandırılan sistem, "işarə-məna-əhəmiyyət" formulu baxımından nəzərdən keçirilir. Qeyd edək ki, "bedeutung" anlayışı rus dilindəki "значение" anlayışı kimi həm "məna", həm "əhəmiyyət", həm də riyaziyyatda istifadə olunan "qiymət" məna çalarların malikdir.

 Video-En.

 

1892

  Wilhelm Maximilian Wundt

Video-Az.

 

 Hypnotismus und Suggestion

 

  Alman filosofu Vilhelm Maksiimilian Vundtun "Hipnoz və təlqin" adlı əsəri

Video-En.

 

1892

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

  Beitrage zurexperimentellen Psychologie, H. 4.

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Fryyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən Uilyan Caymsin təklifi ilə Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assisiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assisiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi  Huqo Münsterberqin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1892

 Friedrich Ludwig Gottlob Frege

 Video-Az.

 

 Über Begriff und Gegenstand

  

 Alman məntiqçisi, ruyaziyyatçısı və filosofu Fridrix Ludvig Gotlob Fregenin "Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie" jurnalında çap etdirdiyi "Anlayış və predmet haqqında" məqaləsi

 Video-En.

 

1892

 Heinrich Rickert

 Video-Az.

 

Der Gegenstand der Erkenntnis

 Alman filosofu, Baden məktəbinin banilərindən biri Henrix Rikkertin "Biliyin predmeti" adlı əsəri

 Video-En.

 

1892

   Wilhelm Dilthey

Video-Az.

          

  Die drei Epochen der modernen Aesthetik und ihre heutige Aufgabe 

 

Alman mədəniyyət tarixçisi və filosofu, "həyat fəlsəfəsi"nin nümayəndəsi Vilhelm Dilteyin "Müasir estetikanın inkişafında üç mərhələ və onun indiki vəzifələri" adlı əsəri

Video-En.

 

1892

  Jean-Gabriel Tarde

Video-Az.

 

 La foule criminelle

 

  Fransız filosofu, sosioloqu və kriminoloqu, Qərb sosiologiyasında subyektiv-psixoloji istiqamətin banilərindən biri Qabriel Tardın "Cinayətkar qrup" adlı əsəri

Video-En.

 

1892

 

   Bernard Bosanquet

Video-Az.

          

    A History of Aesthetic

   

  İngilis filosofu, Oksford Universitetinin professoru, hegelsayağı mütləq idealizmin nümayəndəsi Bernard Bozanketin  "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1892

   Josiah Royce

Video-Az.

     

 The Spirit of Modern Philosophy    

   

Amerikanfilosofu, hegelçi "obyektiv idealist", Harvard Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assisiasiyasının prezidenti Cosaya Roysun "Müasir Fəlsıfənin Ruhu" adlı əsəri Harvardda oxuduğu mühazirələrə əsaslanır.

Video-En.

 

1892-1893

   Charles Sanders Peirce

Video-Az.

         

  Lowell lectures on "The History of Science". 12 lectures

 

 Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin Bostonda, Louell İnstitutunda "Elmin tarixi" mövzusunda oxuduğu mühazirələr(12 mühazirə).

Video-En.

 

1892

   Borden Parker Bowne

Video-Az.

    

    The Principles of Ethics  

   

Boston Universitetinin fəlsəfə professoru, öz baxışlarını Kantian Berklinizm, transsendental empirizm, liberal teologiyanın fəlsəfi qolu və nəhayətdə personalizm adlandıran Amerikan dini filosofu və teoloqu, positivizmin və naturalizmin sərt tənqidçisi Borden Parker Bounun "Etikanın prinsioləri" adlı əsəri

Video-En.

 

1893

 

 

1893

 Friedrich Ludwig Gottlob Frege

 Video-Az.

  

 Grundgesetze der Arithmetik, Band I

 Alman məntiqçisi, ruyaziyyatçısı və filosofu Fridrix Ludvig Gotlob Fregenin "Hesabın əsas qanunları" adlı əsərinin birinci cildi

 Video-En.

 

1893

  Jean-Gabriel Tarde

Video-Az.

 

 L’art et la logique

 

  Fransız filosofu, sosioloqu və kriminoloqu, Qərb sosiologiyasında subyektiv-psixoloji istiqamətin banilərindən biri Qabriel Tardın "İncəsənətin mahiyyəti" adlı əsəri

Video-En.

 

1893

  Jean-Gabriel Tarde

Video-Az.

 

 Monadologie et sociologie

 

  Fransız filosofu, sosioloqu və kriminoloqu, Qərb sosiologiyasında subyektiv-psixoloji istiqamətin banilərindən biri Qabriel Tardın "Monadologiya və sosiologiya" adlı əsəri

Video-En.

 

1893

 Emile Durkheim 

Video-Az.

 

 De la division du travail social

   

Yəhudi mənşəli fransız  filosofu və sosioloqu, fransız sosiologiya məktəbinin və struktur-funksional analizin banisi Emil Dürkheymin "İctimai əməyin bölgüsü haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

1893

   Francis Herbert Bradley

Video-Az.

          

 Appearance and Reality

   

  İngilis filosofu, Oksford Universitetinin professoru, hegelsayağı mütləq idealizmin nümayəndəsi Francis Herbert Bredlinin "Təzahür və reallıq" adlı əsas əsəri

Video-En.

 

 

1893

   Bernard Bosanquet

Video-Az.

          

    The Civilization of Christendom, and other studies

   

  İngilis filosofu, Oksford Universitetinin professoru, hegelsayağı mütləq idealizmin nümayəndəsi Bernard Bozanketin  "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1893

   Cesare Lombroso

Video-Az.

  

 L’origine du baiser

 

  Yəhudi mənşəli italyan psixoloqu, həbsxana psixatrı, anadangəlmə cinyətkar konsepsiyasının müəllifi Çezare Lombrosonun  "Öpüşün mənşəyi" adlı əsəri

Video-En.

 

1893

   Cesare Lombroso

Video-Az.

  

 La Donna delinquente

 

  Yəhudi mənşəli italyan psixoloqu, həbsxana psixatrı, anadangəlmə cinyətkar konsepsiyasının müəllifi Çezare Lombrosonun  "Cinayətkar qadın" adlı əsəri

Video-En.

 

1894

 

 

 

 

1894

   Lou Andreas-Salomé

Video-Az.

 

 Friedrich Nietzsche in seinen Werken

 

 XIX əsrin sonunda, XX əsrin başlanğıcında Avropanın mədəni həyatında görkəmli rol oynamış, xüsusən Nitşenin, Reenin, Rilkenin və Freydin həyatında silinməz iz buraxmış Alman-rus mənşəli yazıçı, filisof, həkim-psixoterapevt Lu Salomenin "Fridrix Nitşe onun yaradıcılığının güzgüsündə" adlı əsəri

Video-En.

 

1894

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

  Memory, attention and psychophysics. Psychological Review

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Fryyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən Uilyan Caymsin təklifi ilə Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assisiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assisiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi  Huqo Münsterberqin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1894

  Gustave Le Bon

 Video-Az.

 

 Les Lois Psychologiques de l'Évolution des Peuples

   Fransız filosofu və psixoloqu Gustave Lebonun "Xalqların təkamülünün psixoloji qanunları" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1894

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

  The localization of sound. Psychological Review

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Fryyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən Uilyan Caymsin təklifi ilə Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assisiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assisiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi  Huqo Münsterberqin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1894

   Cesare Lombroso

Video-Az.

  

  L’Antisemitismo e le scienze moderne

 

  Yəhudi mənşəli italyan psixoloqu, həbsxana psixatrı, anadangəlmə cinyətkar konsepsiyasının müəllifi Çezare Lombrosonun  "Antisemitizm müasir elm işığında" adlı əsəri

Video-En.

 

1894

   Владимир Соловьёв

Video-Az.

          

   Смысл любви

 

  Rus filosofu, dini mütəfəkkiri və şairi Vladimir Solovyovun "" adlı əsəri

Video-En.

 

1894

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

  The motor power of ideas. Psychological Review

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Fryyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən Uilyan Caymsin təklifi ilə Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assisiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assisiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi  Huqo Münsterberqin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1895

 

 

1895

 Friedrich Nietzsche

Video-Az.

 

   Der Antichrist – Fluch auf das Christentum

 

 Alman filosofu Friedrich Nitşenin "Antixrist - Xristianlığın qarğışı" adlı əsəri

Video-En.

 

1895