FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

XX ƏSR

 

ƏRƏFƏ - 1900

 

 

 

1900

 1st İnternational Congress of Philosophy. Paris,  France

 Video-Az.

 

 

 

 Fransanın Paris şəhərində keçirilən 1-ci Beynəlxalq Fəlsəfə Konqresinin materialları. Konfransın təşkilatçıları və təşəbbüskarları  Fransız Fəlsəfə Cəmiyyətinin banisi Ksavye Leon, Emil Butru, Henri Berqson. Konqresin prezidenti Butru oldu.

 Video-En.

 

 

1900 

  Henri Bergson

 Video-Az.

 

  Le Rire

   Yəhudi mənşəli fransız filosofu və yazıçısı, intuitivizmin və həyat fəlsəfəsinin nümayəndəsi, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Anri Berqsonun(1859-1941) "Gülüş" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1900

 Lucien Lévy-Bruhl

 Video-Az.

  

  La Philosophie d’Auguste Comte

 Fransız filosofu və antropoloqu, Cayms Frezerin təsiri altında məntiqəqədərki təfəkkür nəzəriyyəsini yaradan  Lüsyen Levi-Brülün   "Oqüst Kontun fəlsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1900

   Josiah Royce

 Video-Az.

 

  The Conception of Immortality

   Amerikan filosofu, hegelçi "obyektiv idealist", Harvard Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Cosaya Roysun "Ölməzlik anlayışı" adlı əsəri

 Video-En.

 

1900

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

  Grundzuge der Psychologie.

Bd. 1

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Fryyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən  Uilyan Ceymsin təklifi ilə  Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi  Huqo Münsterberqin iki cildlik "Psixologiyaya dair əsas kurs" adlı əsərinin birinci cildi

 Video-En.

 

 

1900

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz

İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Leybnitsin fəlsəfəsinin tənqidi şərhi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1900

  Georg Simmel

 Video-Az.

 

  Philosophic des Geldes.

Alman filosofu Georg Zimmelin "Pulun fəlsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1900

   Max Karl Ernst Ludwig Max Planck

Video-Az.

 

  Zur des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum

 

  Alman fiziki Маks Plankın Alman Fizika Cəmiyyətinin növbəti iclasında "Normal spektrdə enerjinin paylanması qanununun nəzəriyyəsinə dair" mövzusunda etdiyi  məruzədə təsir kvantı anlayışını irəli sürür və bununla da kvant fizikasının əsasını qoyur.

Video-En.

 

1900

 David Hilbert

Video-Az.

    

 Liste von 23 offenen Problemen der Mathematik

 Alman riyaziyyatçısı, Puankarenin vəfatından sonra, 1910-1920-ci illərdə riyaziyyatçıların dünya lideri, riyaziyyat müəllimlərinin hamisi,   German Velyin və fon Neymanın müəllimi David Hilbertin Parisdə, 2-ci Beynəlxalq Riyaziyyat Konqresində səsləndirdiyi    "Riyaziyyata dair 23 açıq problemin siyahısı"

 Video-En.

 

1900

 Edmund Gustav Albrecht Husserl

 Video-Az.

 

 Logische Untersuchungen, 1

 Yəhudi mənşəli alman filosofu Edmund Husserl özünün 2 cildlik "Məntiqi tədqiqatlar" adlı əsəri ilə fenomenologiyanın əsasını qoyur.

 Video-En.

 

1900

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Кое-что о философии "сверхчеловека"

 

  Rusiya inqilabçısı, sonradan 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin ""Fövqəlinsan" fəlsəfəsi haqqında bir neçə söz" adlı əsəri

Video-En.

 

1900

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

  Grundzuge der Psychologie.

Bd. 2

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Fryyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən  Uilyan Ceymsin təklifi ilə  Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi  Huqo Münsterberqin iki cildlik "Psixologiyaya dair əsas kurs" adlı əsərinin ikinci cildi

 Video-En.

 

 

 

XX ƏSR

1901 

 

 

1901

  Josiah Royce

 Video-Az.

 

 The World and the Individual. Second Series, Nature, Man, and the Moral Order

 

 Amerikan filosofu, hegelçi "obyektiv idealist", Harvard Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Cosaya Roysun "Dünya və Fərd. İkinci bölüm: Təbiət, İnsan və Əxlaqi Nizam" adlı əsəri

 Video-En.

 

1901

   George Herbert Palmer

 Video-Az.

 

  The Field of Ethics

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1889–1913) Corc Herbert Palmerin(1842-1933) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1901

 George Holmes Howison

 Video-Az.

 

  The Limits of Evolution, and Other Essays, Illustrating the Metaphysical Theory of Personal Idealism

 

 Amerikan filosofu, Kaliforniya, Berkli Universitetinin İntellektual və əxlaqi fəlsəfə professoru, Amerikan personalizminin Kaliforniya məktəbinin banisi hesab edilən Corc Holmes Hovisonun əsas adlı əsəri olan "Təkamülün həddləri və personal idealizmin metafizik nəzəriyyəsini illüstrasiya edən digər esselər" 

 Video-En.

 

1901

  William James

 Video-Az.

 

 The Varieties of Religious Experience.

Amerikan filosofu və psixoloqu, praqmatizmin banilərindən biri Uilyam Ceymsin "Dini təcrübənin müxtəlifliyi" adlı əsəri  

 Video-En.

 

 

1901

  Charles Bernard Renouvier

 Video-Az.

 

 Les Dilemmes de la métaphysique pure

   Fransız filosofu  Şarl Renuvyenin "Xalis metafizikanın dilemmaları" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1901

  Jean-Gabriel Tarde

Video-Az.

 

L'opinion et la foule

 

  Fransız filosofu, sosioloqu və kriminoloqu, Qərb sosiologiyasında subyektiv-psixoloji istiqamətin banilərindən biri Qabriel Tardın "İctimai rəy və güruh" adlı əsəri

Video-En.

 

1901

  Charles Bernard Renouvier

 Video-Az.

 

  Histoire et solution des problè mes metaphysiques

   Fransız filosofu  Şarl Renuvyenin "Mənim metafizik problemlərimin tarixi və həlli" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1901

   Max Karl Ernst Ludwig Max Planck

Video-Az.

 

 

 Über das Gesetz der Energieverteilung im Normalspektrum

 

  Alman fiziki Маks Plank özünün "Normal spektrdə enerjinin paylanması qanununa dair" adlı məqaləsində irəli sürüdüyü təsir kvantı anlayışının bir qədər geniş təqdimatını verir.

Video-En.

 

1901

  Friedrich Nietzsche

 Video-Az.

 

 Der Wille zur Macht – Versuch einer Umwertung aller Werte

   Alman filosofu Friedrich Nitşenin "Hakimiyyətə can atan iradə – Bütün dəyərlərin yeni dəyərləndirilməsinə bir cəhd" adlı əsəri

 Video-En.

 

1901

  Wilhelm Maximilian Wundt

Video-Az.

 

  Einleitung in die Philosophie

 

  Alman filosofu Vilhelm Maksiimilian Vundtun "Fəlsəfəyə giriş" adlı əsəri

Video-En.

 

1901

  Георгий Валентинович Плеханов

Video-Az.

 

  О материалистическом понимании истории

 

  Rus marksist-filosofu Georgi Plexanovun "Tarixin materialistcəsinə anlaşılması haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

1901

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  О пессимизме, оптимизме, XX столетии и многом другом

 

  Rusiya inqilabçısı, sonradan 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Pessimizm, optimizm, XX yüzillik və bir şox başqa şeylər barədə" adlı əsəri

Video-En.

 

1901

 Edmund Gustav Albrecht Husserl

 Video-Az.

 

 Logische Untersuchungen, 2

 Yəhudi mənşəli alman filosofu Edmund Husserl özünün 2 cildlik "Məntiqi tədqiqatlar" adlı əsəri ilə fenomenologiyanın əsasını qoyur.

 Video-En.

 

1901

  Əhməd bəy Ağaoğlu

 Video-Az.

 

İslam dinində və islam aləmində qadın

   

 Video-En.

 

 

1902   

 

 

1902

  Charles Sanders Peirce

 Video-Az.

 

  Baldwin Dictionary Definition of Pragmatic (1) and (2) Pragmatism

 

Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin Baldvin lüğətində "Praqmatizm" və  "Praqmatik" məqalələri.

 Video-En.

 

1902

  Jules Henri Poincaré

 Video-Az.

 

  La Science et l’hypothèse

 

Fransız riyaziyyatçısı və filosofu Jül Henri Puankarenin "Elm və hipotez" adlı əsəri

 Video-En.

 

1902

  Charles Bernard Renouvier

 Video-Az.

 

  Le personnalisme

   Fransız filosofu  Şarl Renuvyenin "Personalism" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1902

  Étienne Émile Marie Boutroux

 Video-Az.

 

 La Psychologie du mysticisme

   Fransız filosofu və fəlsəfə tarixçisi, spiritualizmin nümayəndəsi  Emil Butrunun "Mistisizmin psixologiyası" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1902

 Hermann Cohen

 Video-Az.

  

  System der Philosophic 1. Theil.

Logik der reinen Erkenntnis

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, Marburq məktəbinin başçısi, Herman Kohenin birinci hissəsi məntiqə, ikinci hissəsi etikaya, üçüncü hissəsi estetikaya, dördüncü hissəsi psixologiyaya həsr olunması nəzərdə tutulan "Fəlsəfə sistemi"nin birinci hissəsi kimi çap olunana "Xalis idrakın məntiqi" adlı əsəri.

 Video-En.

  

1902

  Georg Simmel

 Video-Az.

 

 Die GroBstadte und das Geistesleben

  Alman filosofu Georg Zimmelin "İri şəhərlər və mənəvi həyat" adlı əsəri

 Video-En.

 

1902

  Benedetto Croce

 Video-Az.

 

Filosofia dello spirito. 1.

Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale

 

  İtalyan filosofu Benedetto Kroçenin "Ruhun fəlsəfəsi" ümumi adı altinda çap etdirdiyi  dördbölümlü fəlsəfi sisteminin "Estetika ifadə haqqında elm və ümumi linqvistika kimi" adlı birinci bölümü.

Kroçenin fikrinə görə, ruhun (zəkanın) nəzəri və praktik fəaliyyət cferaları mövcuddur. "Estetika ifadə haqqında elm və ümumi linqvistika kimi" adlı əsər ruhun (zəkanın) iki nəzəri fəaliyyət cferasından birincisinə - bədii yaradıcılığa həsr olunmuşdur.

 Video-En.

 

1902-

1903

 

  Vilfredo Pareto

 Video-Az.

 

 Les Systémes socialistes

 

   İtalyan filosofu, elita nəzəriyyəsinin yaradıcılarından biri  Vilfredo Paretonun "Sosialist sistemləri" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1903 

 

 

1903

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

  The position of psychology in the system of knowledge. Psychological Monographs

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Fryyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən  Uilyan Ceymsin təklifi ilə  Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi  Huqo Münsterberqin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1903

  Josiah Royce

 Video-Az.

 

  Outlines of Psychology: an elementary treatise, with some practical applications

 

Amerikan filosofu, hegelçi "obyektiv idealist", Harvard Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Cosaya Roysun "Psixologiyanın konturları: elementar traktat, bir sıra praktik tətbiqləri ilə" adlı əsəri

 Video-En.

 

1903

  Carl Gustav Jung

 Video-Az.

 

 Zur Psychologie und Pathologie sogenannter occulter Phänomene : eine psychiatrische Studie 

 

 İsveçrə psixoloqu, analitik psixologiyanın banisi   Karl Qustav Yunqun "Okkult fenomeni adlandırılan şeyin psixologiyası və patologiyası: bir psixiatr tədqiqatı" adlı dissertasiyası

 Video-En.

 

1903

  Charles Sanders Peirce

 Video-Az.

 

 Harvard lecture on "Pragmatism"

 

Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin Harvard Universitetində "Praqmatizm" mövzusunda oxuduğu mühazirə.

 Video-En.

 

1903

  John Dewey

 Video-Az.

 

  Studies in Logical Theory

 

Amerikan filosofu, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Con Düinin "Məntiqi nəzəriyyə üztə tədqiqlər" adlı əsəri

 Video-En.

 

1903

  Charles Sanders Peirce

 Video-Az.

 

  Lowell lecture on "Some Topics of Logic bearing on Questions now Vexed"

 

Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin Bostonda, Louell İnstitutunda "Məntiqin indi narahatlıq törədən məsələlərinə aid bəzi mövzular" mövzusunda oxuduğu mühazirə.

 Video-En.

  

1903

  George Edward Moore

 Video-Az.

 

  Principia Ethica

 

   

 Video-En.

 

1903

  Henri Bergson

 Video-Az.

 

Introduction a la metaphysique

   Yəhudi mənşəli fransız filosofu və yazıçısı, intuitivizmin və həyat fəlsəfəsinin nümayəndəsi, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Anri Berqsonun(1859-1941) "Metafizikaya giriş" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1903

 Friedrich Ludwig Gottlob Frege

 Video-Az.

 

 Grundgesetze der Arithmetik, Band II

 

 Alman məntiqçisi, ruyaziyyatçısı və filosofu Fridrix Ludvig Gotlob Fregenin "Hesabın əsas qanunları" adlı əsərinin ikinci cildi

 Video-En.

 

1903

  George Edward Moore

 Video-Az.

 

  The Refutation of Idealism

 

   

 Video-En.

 

 

1904 

 

 

1904

  2nd İnternational Congress of Philosophy. Geneva,   Switzerland

 Video-Az.

 

 

 

  İsveçrənin Cenevrə şəhərində keçirilən 2-ci Beynəlxalq Fəlsəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

  

1904

  Josiah Royce

 Video-Az.

 

Herbert Spencer: An Estimate and a Review

 

Amerikan filosofu, hegelçi "obyektiv idealist", Harvard Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Cosaya Roysun "Herbert Spenser: qiymətləndirilməsi və yenidən nəzərdən keşirilməsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1904

   George Herbert Palmer

 Video-Az.

 

  The Nature of Goodness

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1889–1913) Corc Herbert Palmerin(1842-1933) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1904

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

  Ohe Americans

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Fryyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən  Uilyan Ceymsin təklifi ilə  Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi  Huqo Münsterberqin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1904

  Herbert Spencer

 Video-Az.

 

  An Autobiography

 

   

 Video-En.

 

1904

 Friedrich Ludwig Gottlob Frege

 Video-Az.

 

 Was ist eine Funktion?

 

 Alman məntiqçisi, ruyaziyyatçısı və filosofu Fridrix Ludvig Gotlob Fregenin "Festschrift Ludwig Boltzmann gewidmet zum sechzigsten Geburtstage" jurnalında çap olunan "Funksiya nədir?" məqaləsi

 Video-En.

 

1904

 Oswald Arnold Gottfried Spengler

Video-En.

 

Der metaphysische Grundgedanke der Heraklitischen Philosophie

 

  Görkəmli alman filosofu, həyat fəlsəfəsinin nümayəndəsi Osvald  Şpenqlerin  "Heraklit fəlsəfəsinin metafizik əsasları" adlı əsəri mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Video-En.

 

1904

 Hermann Cohen

 Video-Az.

 

System der Philosophic 1. Theil.

Ethik des reinen Willens

  

  Yəhudi mənşəli alman filosofu, Marburq məktəbinin başçısi, Herman Kohenin birinci hissəsi məntiqə, ikinci hissəsi etikaya, üçüncü hissəsi estetikaya, dördüncü hissəsi psixologiyaya həsr olunması nəzərdə tutulan "Fəlsəfə sistemi"nin ikinci hissəsi kimi çap olunana "Xalis iradənin etikası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1905

 

 

1905

  George Santayana

 Video-Az.

 

The life of reason, five volumes, Vol. 1 Reason in Common Sense

 

   İspan mənşəli American filosofu və yazıçısı Corc Santayananın "Zəkanın həyatı" adlı baş ciddən ibarət adlı əsərinin birinci cildi: Zəka ümumi hissdə

 Video-En.

 

1905

  Charles Sanders Peirce

 Video-Az.

 

Adirondack Summer School Lectures. On the nature and classification of the sciences

 

Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin Adirondak Yay Məktəbində "Elmlərin təbiətinə və təsnifatına dair" mövzusunda oxuduğu mühazirələr.

 Video-En.

 

1904

  Borden Parker Bowne

 Video-Az.

 

 The Immanence of God

 

Boston Universitetinin fəlsəfə professoru, öz baxışlarını Kantian Berklinizm, transsendental empirizm, liberal teologiyanın fəlsəfi qolu və nəhayətdə personalizm adlandıran Amerikan dini filosofu və teoloqu, positivizmin və naturalizmin sərt tənqidçisi Borden Parker Bounun "Tanrının immanentliyi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1905

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

  The Approach to Philosophy

   Amerikan filosofu,  Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralph Barton Perrinin(1876-1957) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1905

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  On Denoting, Mind

 

İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1905

   George Herbert Palmer

 Video-Az.

 

  The Life and Works of George Herbert (three volumes)

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1889–1913) Corc Herbert Palmerin(1842-1933) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1905

  George Santayana

 Video-Az.

 

The life of reason, five volumes,

Vol. 2

Reason in Society

 

İspan mənşəli American filosofu və yazıçısı Corc Santayananın "Zəkanın həyatı" adlı baş ciddən ibarət adlı əsərinin ikinci cildi: Zəka cəmiyyətdə   

 Video-En.

 

 

1905

  Jules Henri Poincaré

 Video-Az.

 

 Valeur de la science

 

   Fransız riyaziyyatçısı və filosofu Jül Henri Puankarenin "Elmin dəyərliliyi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1905

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

  Principles of Art Education

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Fryyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən  Uilyan Ceymsin təklifi ilə  Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi  Huqo Münsterberqin "" adlı əsəri

 Video-En.

 


1905

  Gustave Le Bon

 Video-Az.

 

  L'Évolution de la Matière

 

   Fransız filosofu və psixoloqu Gustave Lebonun "Materiyanın təkamülü" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1905

 Albert Einstein

 Video-Az.

 

 Zur Elektrodynamik bewegter Körper

 

   Yəhudi mənşəli dahi alman-Amerikan fiziki və filosofu Albert Eynşteyn özünün "Hərəkət edən cismlərin elektrodinamikası" məqaləsi ilə xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin ilk təqdimatını verir.

 Video-En.

 

1905

 George Santayana

 Video-Az.

 

  The life of reason, five volumes,

Vol. 3

Reason In Religion

 

İspan mənşəli American filosofu və yazıçısı Corc Santayananın "Zəkanın həyatı" adlı baş ciddən ibarət adlı əsərinin üçüncü cildi: Zəka dində

 Video-En.

 

1905

  Wilhelm Dilthey

 Video-Az.

 

Erlebnis und Dichtung

 

   Alman mədəniyyət tarixçisi və filosofu, "həyat fəlsəfəsi"nin nümayəndəsi Vilhelm Dilteyin "Psixi yaşantı və yaradıcılıq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1905

  Ernst Mach

 Video-Az.

 

Erkenntnis und Irrtum

 

Avstriya fiziki və filosofu Ernst Maxın "İdrak və yanılma" adlı əsəri

 Video-En.

 

1905

  George Santayana

 Video-Az.

 

The life of reason, five volumes,

Vol. 4

Reason in Art

 

   İspan mənşəli American filosofu və yazıçısı Corc Santayananın "Zəkanın həyatı" adlı baş ciddən ibarət adlı əsərinin dördüncü cildi: : Zəka incəsənətdə

 Video-En.

 

 

1905

Ludwig Gumplowitsch

 Video-Az.

 

  Geschichte der Staatstheorien

  Yəhudi mənşəli polyak-Avstriya sosioloqu, Graz universitetində hüquq üzrə professor Ludviq Qumploviçin(1838-1909) alman dilində yazdığı "Dövlət nəzəriyyələrinin tarixi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1905 

  Əli bəy Hüseynzadə

 Video-Az.

 

  Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir

   Yəhudi Azərbaycan ədibi, filosof və ədəbiyyat tənqidçisi, XX əsr Azərbaycan-türk ictimai fikrinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri Əli bəy Hüseynzadənin(1864-1940) Həyat qəzetində 1905-ci ildə dərc olunmuş“Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir” adlı məqaləsi. Məqalədə türklərin böyük bir ərazidə yaşadığı, zəngin dəyərlərə malik olduğu, tarixi qerd olunur. Bu məqalədə islam dininə münasibəti və bu din haqqında düşüncələrini daha qabarıq şəkildə əks etdirmişdir. Müəllif türk xalqlarının islamaqədərki, eləcə də islamı qəbul edəndən sonrakı dövrü təsvir edir. Bununla yanaşı, müəllif xristianlıq və yəhudiliyə etiqad edənlərdən də söhbət açır. İslamı qəbul etmələrini türklər üçün təqdirəlayiq kimi göstərir. Belə qeyd edir ki, türk xalqlarının bir din altında birləşmələri onları daha güclü edə bilər. Əsərdə müəllifin islam dininə, bu dinin qayda-qanunlarına riayəti və rəğbəti də nəzərdən qaçmamışdır.

 Video-En.

 

 

1906

 

1906

  Charles Bernard Renouvier

 Video-Az.

 

Critique de la doctrine de Kant

 

   Fransız filosofu  Şarl Renuvyenin "Kant təliminin tənqidi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1906

  Ferdinand Tönnies

 Video-Az.

 

  Philosophische Terminologie in psychologischer Ansicht

 

   Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın  tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin "Fəlsəfi terminologiya psixoloji baxımda" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1906

 

  Harold Joachim

 Video-Az.

 

  The Nature of Truth

 

   İngilis filosofu  Harold Coakimin(1868-1938) "Həqiqətin təbiəti" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1906

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Революция и ее силы

 

  Rusiya inqilabçısı, sonradan 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "İnqilab və onun qüvvələri" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1906-

1907

 

  Иосиф Сталин

Video-Az.

   

 Анархизм или социализм?

  Stalinin gürgü Kropotkinçi anarxistlər əleyhinə "Anarxizm və ya sosializm"  ümumi başlığı altında yazdığı məqalələr seriyası

Video-En.

 

 

1906

  George Santayana

 Video-Az.

 

The life of reason, five volumes,

Vol. 5 Reason in science

 

İspan mənşəli American filosofu və yazıçısı Corc Santayananın "Zəkanın həyatı" adlı baş ciddən ibarət adlı əsərinin sonuncu, beşinci cildi: Zəka elmdə

 Video-En.

 

1906

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

  Science and Idealism

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Fryyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən  Uilyan Ceymsin təklifi ilə  Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi  Huqo Münsterberqin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1907 

 

 

1907

  William James

 Video-Az.

  Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking

Amerikan filosofu və psixoloqu, praqmatizmin banilərindən biri Uilyam Camsin "Prqamatizm: təfəkkrün bəzi köhnə yolları üçün yeni ad" adlı əsəri

 Video-En.

 

1907

  Charles Sanders Peirce

 Video-Az.

 

Harvard Philosophy Club lecture on "Logical Methodeutic"

 

Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin Harvard Fəlsəfə Məktəbində "Məntiqi Methodeutic"("Məntiqi Universal Ritorika") mövzusunda oxuduğu mühazirə.

 Video-En.

 

1907

William Graham Sumner

 Video-Az.

 

  Folkways: A study of the sociological importance of usages, manners, customs, mores, and morals

 

Amerikan sosioloqu, Yel Universitetinin professoru, "ilk sosiologiya professoru" kimi tanınan Uilyam Grehem Samnerin "Xalq adətləri: adətlərin, vərdişlərin, maneraların və əxlaqın sosioloji əhəmiyyətinin tədqiqi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1907

  Henri Bergson.

 Video-Az.

 

  L'Évolution créatrice

 

   Yəhudi mənşəli fransız filosofu və yazıçısı, intuitivizmin və həyat fəlsəfəsinin nümayəndəsi, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Anri Berqsonun(1859-1941) "Yaradıcı təkamül" adlı əsəri  

 Video-En.

 

1907

  Wilhelm Maximilian Wundt

Video-Az.

 

 Metaphysik

 

  Alman filosofu Vilhelm Maksiimilian Vundtun "Metafizika" adlı əsəri

Video-En.

 

1907

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

  Новое религиозное сознание и общественность

 

  Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Yeni dini şüur və ictimaiyyət" adlı əsəri   

 Video-En.

 

 

1908 

 

 

1908

 3rd İnternational Congress of Philosophy.  Heidelberg,  Germany

 Video-Az.

 

 

 

  Almaniyanın Heydelberq şəhərində keçirilən 3-cü Beynəlxalq Fəlsəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

1908

   George Herbert Palmer

 Video-Az.

 

  TThe Teacher

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1889–1913) Corc Herbert Palmerin(1842-1933) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1908

  Georg Simmel

 Video-Az.

 

  Der Begriffund die Tragodie der Kultur

 

   Alman filosofu Georg Zimmelin "Mədəniyyətin anlayışı və faciəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1908

  Josiah Royce

 Video-Az.

 

The Philosophy of Loyalty

 

Amerikan filosofu, hegelçi "obyektiv idealist", Harvard Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Cosaya Roysun "Loyallığın fəlsəfəsi" adlı əsəri

   

 Video-En.

 

1908

   Charles Sanders Peirce

 Video-Az.

 

 A Neglected Argument for the Reality of God

 

Amerikan filosofu, məntiqçisi və riyaziyyatçısı, praqmatizmin və semiotikanın banisi Çarlz Sanders Pirsin "Tanrlnın rallığına dair unudulmuş arqument" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1908

  Borden Parker Bowne

 Video-Az.

 

  Personalism

 

Boston Universitetinin fəlsəfə professoru, öz baxışlarını Kantian Berklinizm, transsendental empirizm, liberal teologiyanın fəlsəfi qolu və nəhayətdə personalizm adlandıran Amerikan dini filosofu və teoloqu, positivizmin və naturalizmin sərt tənqidçisi Borden Parker Bounun "Personalism" adlı əsəri    

 Video-En.

 

1908

  Jules Henri Poincaré

 Video-Az.

 

Science et méthode

 

Fransız riyaziyyatçısı və filosofu Jül Henri Puankarenin "Elm və metod" adlı əsəri

   

 Video-En.

 

1908

  Étienne Émile Marie Boutroux

 Video-Az.

 

  Science et religion dans la philosophie contemporaine

 

   Fransız filosofu və fəlsəfə tarixçisi, spiritualizmin nümayəndəsi  Emil Butrunun "Elm və din müasir fəlsəfədə" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1908

 Friedrich Nietzsche

 Video-Az.

 

Ecce Homo – Wie man wird, was man ist

 

   Alman filosofu Friedrich Nitşenin ölümündən sonra çap olunan "Ecce Homo – Var olmağın necə var olması" adlı əsəri

 Video-En.

 

1908

  Georg Simmel

 Video-Az.

 

Soziologie

 

Alman filosofu Georq Zimmelin "Sosiologiya" adlı əsəri   

 Video-En.

 

1908

   Max Karl Ernst Ludwig Max Planck

Video-Az.

 

  Die Einhalt des physikalischen Weltbildes

 

  Alman fiziki, kvant fizikasının banisi, Nobel mükafatı laureatı Маks Plankın "Dünyanın fiziki mənzərəsinin vəhdəti" mövzusunda Leyden universitetində oxuduğu mühazirədə atomosmi müdafiə edir, atomizmi inkar edən Maxın əleyhinə çıxış esir, "təfəkkürün qənaəti prinsipi"ni tənqid edir

Video-En.

 

1908

  Georg Simmel

 Video-Az.

 

 Die Gesellschaft zu zweien

 

   Alman filosofu Georg Zimmelin "İki nəfərin cəmiyyəti" adlı əsəri

 Video-En.

 

1908

   George Herbert Palmer

 Video-Az.

 

  The Life of Alice Freeman Palmer

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1889–1913) Corc Herbert Palmerin(1842-1933) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1908

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

  On the Witness Stand

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Fryyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən  Uilyan Ceymsin təklifi ilə  Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi  Huqo Münsterberqin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1909 

 

 

1909

  Benedetto Croce

 Video-Az.

 

 Filosofia dello spirito. 2.

Logica come scienza del concetto puro

 

    İtalyan filosofu Benedetto Kroçenin "Ruhun fəlsəfəsi" ümumi adı altinda çap etdirdiyi  dördbölümlü fəlsəfi sisteminin "Məntiq xalis anlayış haqqında elm  kimi" adlı ikinci bölümü.

Kroçenin fikrinə görə, ruhun (zəkanın) nəzəri və praktik fəaliyyət cferaları mövcuddur. "Məntiq xalis anlayış haqqında elm  kimi" adlı əsər ruhun (zəkanın) iki nəzəri fəaliyyət cferasından ikincisinə - anlayışlı təfəkkürə həsr olunmuşdur.

 Video-En.

 

 

1909

  Josiah Royce

 Video-Az.

 

 What is Vital in Christianity?

 

Amerikan filosofu, hegelçi "obyektiv idealist", Harvard Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Cosaya Roysun "Xristianlıqda həyati olan nədir" adlı əsəri   

 Video-En.

 

1909

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

  The Moral Economy

   Amerikan filosofu,  Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralph Barton Perrinin(1876-1957) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1909

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

  The Eternal Values

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Fryyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən  Uilyan Ceymsin təklifi ilə  Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi  Huqo Münsterberqin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1909

  Ferdinand Tönnies

 Video-Az.

 

  Kriminalität als gesellschaftlicher Erscheinung

   Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın  tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin "Cinayətkarlıq sosial fenomen kimi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1909

 Nicolai  Hartmann

Video-Az.

 

  Platons Logik des Seins

  Alman filosofu, Marburq Universitetində Kogenin və Natorpun tələbəsi, və sonradan həmin universitetin professoru Nikolay Hartmanın(1882-1950) "Platonun varlıq məntiqi" adlı əsəri

Video-En.

 

1909

  Wilhelm Friedrich Ostwald

 Video-Az.

 

  Energetische Grundlagen der Kulturwissenschaft

 

  Baltik-alman kimyaçısı və filosofu  Vilhelm Ostwaldın "Kulturalogiyanın energetik əsası" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1909

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

  Материализм и эмпириокритицизм

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Materializm və empiriokratisizm" adlı əsəri

 Video-En.

    

1909

  Benedetto Croce

 Video-Az.

 

Filosofia dello spirito. 3.

Filosofia della pratica. Economia ed etica

 

 İtalyan filosofu Benedetto Kroçenin "Ruhun fəlsəfəsi" ümumi adı altinda çap etdirdiyi  dördbölümlü fəlsəfi sisteminin "Praktikanın fəlsəfəsi: iqtisadiyyat və etika" adlı üçüncü bölümü.

Kroçenin fikrinə görə, ruhun (zəkanın) nəzəri və praktik fəaliyyət cferaları mövcuddur. "Praktikanın fəlsəfəsi: iqtisadiyyat və etika" adlı əsər ruhun (zəkanın) iki praktiki fəaliyyət cferalarına - iqtisadiyyata və etikaya - həsr olunmuşdur.

 Video-En.

 

1909

  Ferdinand Tönnies

 Video-Az.

 

Die Sitte

 

   Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın  tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin "Əxlaq" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

 

1910 

 

 

1910

  Borden Parker Bowne

 Video-Az.

 

 The Essence of Religion

 

Boston Universitetinin fəlsəfə professoru, öz baxışlarını Kantian Berklinizm, transsendental empirizm, liberal teologiyanın fəlsəfi qolu və nəhayətdə personalizm adlandıran Amerikan dini filosofu və teoloqu, positivizmin və naturalizmin sərt tənqidçisi Borden Parker Bounun "Dinin mahiyyəti" adlı əsəri    

 Video-En.

 

1910

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  Philosophical Essays

 

İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Fəlsəfi esse" adlı əsəri  

 Video-En.

 

1910

 Lucien Lévy-Bruhl

 Video-Az.

  

  Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures

 Fransız filosofu və antropoloqu, Cayms Frezerin təsiri altında məntiqəqədərki təfəkkür nəzəriyyəsini yaradan  Lüsyen Levi-Brülün   "İbtidai cəmiyyətlərdə mental funksiyalar" adlı əsəri

 Video-En.

 

1910

Paul Gerhard Natorp

Video-Az.

 

  Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften

 Alman filosofu, müəllimi Kohenlə birgə Marburq məktəbinn rəhbəri Paul Natorpun "Dəqiq elmlərin məntiqi əsasları" adlı əsəri

Video-En.

 

1910

  L.Couturat, O.Jespersen, R.Lorenz, Ostwald Wilhelm, and L.Pfaundler

 Video-Az.

 

  International language and science: Considerations on the introduction of an international language into science. London.

 

  L.Kutyura,  O.Espersenə , R.Lorenzə,Vilhelm Ostvalda və L.Pfaundlerə aid olan  "Beynəlxalq dil və elm: beynəlxalq dilin elmə tətbiqi probleminin analizi" adlı əsəri 

 Video-En.

  

1910

  Ernst Mach

 Video-Az.

 

   Plankın ona qarçı tənqinə cavab verərək Max bildirir ki, atomizm də dinin bir formasısır, bütün digər dinlər kimi müövhumata və xürafata əsaslanır.

 Video-En.

 

1910

  Max Planck

 Video-Az.

 

   Plank Maxın ona qarçı tənqinə cavab verərək bildirir ki, Maxın nəzəriyyəsinə bənzər formal nəzəriyyə ümumiyyətlə heç bir fiziki nəticəyə malik ila bilməz, nə düzgün, də də qeyri-düzgün.

 Video-En.

 

1910

  Ernst Mach

 Video-Az.

 

 

Plankın atomizm də dinin bir formasısır, bütün digər dinlər kimi müövhumata və xürafata əsaslanır.

 Video-En.

  

1910

   Николай Бердяев

 Video-Az.

 

  Духовный кризис интеллигенции

 

    Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "İntellegensiyanın mənəvi böhranı" adlı əsəri   

 Video-En.

 

1910

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Интеллигенция и социализм

 

  Rusiya inqilabçısı, sonradan 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "İntellegensiya və sosializm" adlı əsəri

Video-En.

 


1911 

 


1911

 4th İnternational Congress of Philosophy. Bologna,  Italy

 Video-Az.

 

 

 

  İtaliyanın Bolonya şəhərində keçirilən 4-cü Beynəlxalq Fəlsəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

1911

 Hans Vaihinger

 Video-Az.

 

 Philosophie des Als Ob

Alman filosofu, fiksionalizmin banisi Hans Fayhinger özünün "Əgər olsaydı" adlı əsərində elmin anlayışlarını fiksiyalar adlandırır.

 Video-En.


1911

 

 Edmund Gustav Albrecht Husserl

 Video-Az.

 

  Philosophie als strenge Wissenschaft

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, fenomenologiyanın banisi Edmund Husserlin "Fəlsəfə ciddi elm kimi" adlı əsəri

 Video-En.


1911

 First Solvay Conference on Physics on Physics. Chair - Hendrik Lorentz (Leiden)

 Video-Az.

 

 La théorie du rayonnement et les quanta

(The theory of radiation and quanta.)

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün Belçika alimi və sənayeçisi Ernest Solvenin şəxsi təşəbbüsü ilə şəxsi vəsaiti hesabına Brüssel şəhərində "Radiasiya və kvant nəzəriyyəsi" mövzusu üzrə keçirilən 1-ci Solvey konfransının materialları  

 Video-En.

 

1911

 Franz Brentano

 Video-Az.

 

  Die Klassifikation von Geistesphänomenen

 Avstriya filosofu və psixoloqu Franz Brentanonun "Psixoloji fenomenlərin təsnifatına dair" adlı əsəri

 Video-En.

 

1911

Paul Gerhard Natorp

Video-Az.

 

Philosophie, ihr Problem und ihre Probleme. Einführung in den kritischen Idealismus. Göttingen,

 

 Alman filosofu, müəllimi Kohenlə birgə Marburq məktəbinn rəhbəri Paul Natorpun "Fəlsfə, onun problemi və problemləri. Tənqidi idealizmə giriş" adlı əsəri

Video-En.

 

1911

  Wilhelm Maximilian Wundt

Video-Az.

Probleme der Völkerpsychologie

 

  Alman filosofu Vilhelm Maksiimilian Vundtun "Xalqların psixologiyası problemləri" adlı əsəri

Video-En.

 

1911

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

 Философия свободы

 

  Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Azadlığın fəlsəfəsi" adlı əsəri      

 Video-En.

 

 

1912 


 

1912

  Josiah Royce

 Video-Az.

 

 William James, and Other Essays on the Philosophy of Life

Amerikan filosofu, hegelçi "obyektiv idealist", Harvard Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Cosaya Roysun "Uilyan Cayms, və Həyatın fəlsəfəsinə dair digər esselər" adlı əsəri

   

 Video-En.

 

1912

  William James

 Video-Az.

 

Essays in Radical Empiricism

 

   Amerikan filosofu və psixoloqu, praqmatizmin banilərindən biri Uilyam Ceymsin "Radikal empirizmə dair esse" adlı əsəri

 Video-En.

 

1912

   George Herbert Palmer

 Video-Az.

 

  Intimations of Immortality in the Sonnets of Shakespeare

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1889–1913) Corc Herbert Palmerin(1842-1933) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

1912

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

  Present Philosophical Tendencies: A Critical Survey of Naturalism, Idealism, Pragmatism, and Realism, together with a Synopsis of the Philosophy of William James

   Amerikan filosofu,  Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralph Barton Perrinin(1876-1957) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1912

 Borden Parker Bowne

 Video-Az.

 

Kant and Spencer: A Critical Exposition

   Boston Universitetinin fəlsəfə professoru, öz baxışlarını Kantian Berklinizm, transsendental empirizm, liberal teologiyanın fəlsəfi qolu və nəhayətdə personalizm adlandıran Amerikan dini filosofu və teoloqu, positivizmin və naturalizmin sərt tənqidçisi Borden Parker Bounun "Kant və Spenser: tənqidi təsvir" adlı əsəri

 Video-En.


1912

 Edwin Bissell Holt (Harvard University), Walter Taylor Marvin (Rutgers College), William Pepperell Montague (Columbia University), Ralph Barton Perry (Harvard), Walter Boughton Pitkin (Columbia) and Edward Gleason Spaulding (Princeton University)

 Video-Az.

 

  The New Realism: Cooperative Studies in Philosophy

Edwin Bissell Holt: The Place of Illusory Experience in a Realistic World

 "Yeni realizm" məcmuəsinin müəllifləri belə hesab edirlər ki, Con Lokkun epistemoloji dualizmindən, "obyekt özlüyündə və obyekt haqqında bizim fikirlərimiz müxtəlif şeylərdir" düşüncəsindən imtina etmək gərəkdir.

 Video-En.

 

1912

Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  The Problems of Philosophy

 

   İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Fəlsəfənin problemləri" adlı əsəri

 Video-En.

 

1912

   Emile Durkheim

Video-Az.

 

  Les Formes elementaires de la vie religieuse

 

   Yəhudi mənşəli fransız  filosofu və sosioloqu, fransız sosiologiya məktəbinin və struktur-funksional analizin banisi Emil Dürkheymin "Dini həyatın elementar formaları" adlı əsəri

Video-En.

 

1912

 Otto Neurath

Video-Az.

 

 Das Problem des Lustmaximums

 

 Alman-Avstriya-Amerika filosofu, sosioloqu, iqtisadçısı və ictimai xadimi, Vyana məktəbinin təşkilatçılarından və yaradıcılarından biri Otto Neyratın maksimal həzz ideyasının tənqidinə həsr olunmuş "Maksimal həzz problemi" mövzusunda mühazirələri

Video-En.

 

1912

  Carl Gustav Jung

 Video-Az.

  Wandlungen und Symbole der Libido

 İsveçrə psixoloqu, analitik psixologiyanın banisi   Karl Qustav Yunqun "Libidonun metamorfoz simvolları" adlı əsəri

 Video-En.

 

1912

  Wilhelm Friedrich Ostwald

 Video-Az.

 

  Der energetische Imperativ

 

  Baltik-alman kimyaçısı və filosofu  Vilhelm Ostwaldın "Energetik imperativ" adlı əsəri 

 Video-En.

    

1912

 Hermann Cohen

 Video-Az.

  

  System der Philosophic 1. Theil.

Ästhetik des reinen Gefühls

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, Marburq məktəbinin başçısi, Herman Kohenin birinci hissəsi məntiqə, ikinci hissəsi etikaya, üçüncü hissəsi estetikaya, dördüncü hissəsi psixologiyaya həsr olunması nəzərdə tutulan "Fəlsəfə sistemi"nin üçüncü hissəsi kimi çap olunana "Xalis hissin estetikası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1912

  Лев Давыдович Троцкий.

Video-Az.

 

  Демократия и абсолютизм

 

  Rusiya inqilabçısı, sonradan 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Demokratiya və mütləqiyyət" adlı əsəri

Video-En.

 

1912

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

  Алексей Степанович Хомяков

 

    Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Aleksey Stapanoviç Xomyakov" adlı əsəri   

 Video-En.

 

 

1913 


 

1913

  2nd Solvay Conference on Physics

 Video-Az.

 

 

La structure de la matière

(The structure of matter)

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Materiyanın strukturu" mövzusu üzrə keçirilən 2-cü Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

1913

 Albert Einstein

Video-Az.

 

  Max Planck, als Forscher 

 

  Yəhudi mənşəli alman fiziki Albert Eynşteynin(1879-1955) "Maks Plank tədqiqatçı kimi" adlı adlı əsərində Маks Plankın "Yeni energetikanın əleyhinə" məqaləsi barədə yazır ki, bu yığcam və ustalıqla yazılmış qeyddə göstərilir ki, energetika evristik metod olaraq heç bir dəyərə malik deyidir, uğursuz anlayışlarla əməliyyat aparır. Elmi təfəkkürün həqiqi tərəfdarı olan  hər kəs bu qeydləri oxuyakən həzz alır və bu həzz həmin qeydlərdə tənqid olunan əsərləri oxuyarkən çəkdiyi əzabın mükafatıdır.

Video-En.

 

1913

  Niels Bohr

 Video-Az.

 

On the Constitution of Atoms and Molecules

 

Danimarka fiziki, Nobel mükafatı laureatı Nils Bor "Atomların və molekulların quruluşu haqqında" adlı məqaləsində özünün məşhur postulatlarını irəli sürür.

 Video-En.

 

1913

   Arthur Conan Doyle,

William Pène du Bois (Illustrator),

John Dickson Carr (Introduction),

Harlow Shapley (Epilogue)

 Video-Az.

 

  The Poison Belt

  İngilis yazıçısı Konan Doylın "Zəhərlənmiş kəmər" elmi-fantastik povesti. adlı əsərin epiloqu görkəmli Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885—1972) tərəfindən yazılmışdır.

 Video-En.

 

 

1913

  Jules Henri Poincaré

 Video-Az.

 

 Dernières Pensées

 

   Fransız riyaziyyatçısı və filosofu Jül Henri Puankarenin ölümündən sonra çap olunan "Son filirlər" adlandırılan adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1913

  Ferdinand de Saussure

 Video-Az.

 

 Cours de linguistique générale

 

Semiologiyanın və struktur lingvistikasının əsasını qoyan, XX əsr lingvistikasının atası hesab edilən, bütövlükdə XX əsr humanitar təfəkkürünün inkişafında iz buraxan Isveşrə linvisti Ferdinand de Sösürün (1857-1913) ölümündən sonra çap olunan "Ümumi lingvistika kursu" adlı əsəri. Sösür burada semiologiyanı cəmiyyət həyatı çərçivəsində işarələrin həyatını öyrənən elm kimi səciyyələndirir.

 Video-En.

 

1913

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

  Psychotechnics, Psychology and Industrial Efficiency

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Fryyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən  Uilyan Ceymsin təklifi ilə  Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi  Huqo Münsterberqin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1913

  Karl Jaspers

 Video-Az.

 

  Allgemeine Psychopathologie

 

Alman filosofu Karl Yaspersin "Ümumi psixopatologiya" adlı əsəri

 Video-En.

 

1913

 Edmund Gustav Albrecht Husserl

 Video-Az.

 

  Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, fenomenologiyanın banisi Edmund Husserlin "Xalis fenomenologiya və fenomenoloji fəlsəfəyə dair ideyalar" adlı əsəri

 Video-En.

 

1913

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

  Три источника и три составных части марксизма

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Marksizmin üç mənbəyi və üç tərkib hissəsi haqqında" adlı əsəri

 Video-En.

    

 

1914 


 

1914

   George Herbert Palmer

 Video-Az.

 

  Trades and Professions

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1889–1913) Corc Herbert Palmerin(1842-1933) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1914

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

Meditaciones del Quijote

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) ilk  adlı əsəri olan "Don Kixot barədə düşüncələr". adlı əsərin proloqunda Orteqa-i-Qassetin əsas fəlsəfi ideyaları ilə tanış olmaq olar. Ortega-i-Gasset burada insanın təyinini belə verir: "Mən - "mən" və mənim şəraitim-vəziyyətimdir" («Yo soy yo y mi circunstancia»), yəni insan onu əhatə edən tarixi şəraitdən kənatda nəzərdən keçirilə biləməz. İnsanın yeganə reallığı onun şeylərlə birlikdə varlığıdır.

 Video-En.

 

1914

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

Our Knowledge of the External World as a Field for Scientific Method in Philosophy

 

   İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Bizim ətraf dünya haqqında biliyimiz fəlsəfədə elmi metod üçün məkan kimi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1914

  Gabriel Honoré Marcel

 Video-Az.

 

  Existence et objectivité

 

  Fransız filosofu və dramaturqu  Gabriel Honoré Marselin "Mövcudluq və obyektivlik" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1914

   Edwin Bissell Holt

 Video-Az.

 

  The Concept of Consciousness

  Amerikan filosofu və psixoloqu, Harvard Universitetinin fəlsəfə və psixologiya professoru(1901–1918), Prinston Universitetinin dəvət olunmuş psixologiya professoru(1926–1936)Edvin Bissell Holtun (1873-1946)  "Şüur anlayışı" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1914

   Max Karl Ernst Ludwig Max Planck

Video-Az.

 

  Das Prinzip der kleinsten Wirkung 

 

  Alman fiziki, kvant fizikasının banisi, Nobel mükafatı laureatı Маks Plankın "Ən az təsir prinsipi" adlı əsəri

Video-En.

 

1914

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

  Карл Маркс (краткий биографический очерк с изложением марксизма)

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Karl Marks" adlı əsəri

 Video-En.

 

1914

  Лев Давыдович Троцкий.

Video-Az.

 

  Об интеллигенции

 

  Rusiya inqilabçısı, sonradan 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "İntellegensiya haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

1914

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

Vieja y nueva política

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "Köhnə və yeni siyasət" adlı mühazirəsi

 Video-En.

 

 

1915 


 

1915

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

  Psychology General and Applied

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Fryyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən  Uilyan Ceymsin təklifi ilə  Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi  Huqo Münsterberqin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1915-

1917

Sigmund Freud

 Video-Az.

 

Vorlesungen zur Einfuhrung in die Psychoanalyse

 

Yəhudi mənşəli alman filosofu və psixoloqu Ziqmund Freydin "Psixoanalizə giriş üzrə mühazirələr"i

 Video-En.

 

1915

 Hermann Cohen

 Video-Az.

 

  Deutschtum und Judentum

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, Marburq məktəbinin başçısi, Herman Kohenin "Almanlıq və yəhudilik" adlı əsəri

 Video-En.

 

1915

   Edwin Bissell Holt

 Video-Az.

 

  The Freudian Wish and Its Place in Ethics

  Amerikan filosofu və psixoloqu, Harvard Universitetinin fəlsəfə və psixologiya professoru(1901–1918), Prinston Universitetinin dəvət olunmuş psixologiya professoru(1926–1936)Edvin Bissell Holtun (1873-1946)  "Freydsayağı istək və onun etikada yeri" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1915-

16

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

Investigaciones psicológicas

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "Psixoloji tədqiqatlar" adlı mühazirə kursu

 Video-En.

 

 

1915

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

  Социализм и война

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Sosializm və müharibə" adlı əsəri

 Video-En.

 

1915

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Россия и Европа

 

  Rusiya inqilabçısı, sonradan 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Rusiya və Avropa" adlı əsəri

Video-En.

  

1915

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

 О лозунге Соединённых Штатов Европы

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Birləşmiş Avropa Ştatları şüarı hqqında" məqaləsində qeyd edir ki, sosialist inqilabının Marksın düşündüyü kimi bütün dünyada eyni zamanda baş verməsi mütləq deyildir. Sosialist inqilabı ayrıca götürülmüş ölkədə də baç verə bilər.

 Video-En.

 

 

1916 


 

1916

 John Dewey

 Video-Az.

 

  Democracy and Education

  Amerikan filosofu, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Con Düinin "Demokratiya və təhsil" adlı əsəri

 Video-En.

 

1916

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

  The Photoplay. A Psychological Study

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Fryyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən  Uilyan Ceymsin təklifi ilə  Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi  Huqo Münsterberqin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1916

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

  The Free Man and the Soldier

   Amerikan filosofu,  Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralph Barton Perrinin(1876-1957) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1916

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

Principles of Social Reconstruction

 

İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Sosial rekontruksiya prinsipləri" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1916

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

Personas, obras, cosas

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "İnsanlar, əsərlər, şeylər" adlı əsəri adlı kitabı. Burada onun 1904–1912-ci illərdə yazdığı "Renan",  "Adəm cənnətdə",  "Pedaqogika siyasi proqram kimi",  "Mədəni problemlər" adlı məqalələri poplanmışdır.

 Video-En.

 

1916

 

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  Why Men Fight

 

İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "İnsanlar niyə döyüşürlər" adlı əsəri

 Video-En.

 

1916

 Otto Neurath

Video-Az.

 

   Zur Klassification von Hypothesensystemen

 Alman-Avstriya-Amerika filosofu, sosioloqu, iqtisadçısı və ictimai xadimi, Vyana məktəbinin təşkilatçılarından və yaradıcılarından biri Otto Neyratın "Hipotez sistemlərinin təsnifatına dair" adlı əsərində belə bir filir irəli sürür ki, elmi fəlsəfənin vəzifələrindən biri metanəzəriyyənin işlənib-hazırlanmasıdır.

Video-En.

 

1916

  Albert Einstein

 Video-Az.

 

  Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie

 

Yəhudi mənşəli dahi alman-Amerikan fiziki və filosofu, nisbilik nəzəriyyəsinin yaradıcısı Albert Eynşteynin(1879-1955) "Ümumi nisbilik nəzəriyyəsinin əsasları" adlı adlı əsəri.

 Video-En.

 

1916

   Max Karl Ernst Ludwig Max Planck

Video-Az.

 

  Die physikalische Struktur des Phasenraumes

 

  Alman fiziki, kvant fizikasının banisi, Nobel mükafatı laureatı Маks Plankın "Faza məkanının fiziki strukturu" məqaləsi kvant nəzəriyyəsinin mürəkkəb sistemlərə ümumiləşdirilməsində əhəmiyyətli rol oynamışdır.

Video-En.

 

1916

  Vilfredo Pareto

 Video-Az.

 

  Trattato di sociologia generale

 

   İtalyan filosofu, elita nəzəriyyəsinin yaradıcılarından biri  Vilfredo Paretonun "Ümumi sosiologiya üzrə traktat" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1916

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

  Империализм как высшая стадия капитализма (популярный очерк)

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "İmperializm kapitalizmin yüksən mərhələsidir" adlı əsəri

 Video-En.

 

1916

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  Justice in War-time

 

İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Ədalət müharibə zamanı" adlı əsəri

 Video-En.

 

1916

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

 Смысл творчества (Опыт оправдания человека)

    Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Yaradıcılığın mənası" adlı əsəri   

 Video-En.

 

 

1917 

 

 

1917

 

  Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

 

  The Organization of Thought Educational and Scientific

 

   İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsinin başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Təhsildə və elmdə fikrin təşkili" adlı əsəri

 Video-En.

 

1917

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

  Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Dövlət və inqilab" adlı əsəri

 Video-En.

 

1917

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  Political Ideals

 

İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

1917

 Moritz Schlick

 Video-Az.

 

  Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik

 Alman-Avstriya filosofu, M.Plankın rəhbərliyi altında fizika üzrə dissertasiya müdafiə etmiş Moris Şlikin "Məkan və zaman müasir fizikada" adlı əsəri

 Video-En.

 

1917

   Edwin Hubble

 Video-Az.

 

  Photographic investigations of faint nebulae

  Görkəmli Amerikan astronomu, astronomiyanın qanunlarından biri və dünyanın ən güclü teleskoplarından biri - NASA-nın və Avropa Kosmik Agentliyinin birgə layihəsi olaraq gerçəkləşən, hazırda Yerin orbitində fırlanan avtomatik rəsətxana - onun şərəfinə adlandırılan, Böyük Partlayış nəzəriyyəsinin ən böyük sübutu hesab olunan hadisəni, zaman keçdikcə kainatın genişlədiyi hadisəsini və bizim qalaktikadan kənarda digər qalaktikaların mövcudluğunu kəşf edən və Qalaktikaların təsnifatını təklif edən alim Edvin Habblın (1889-1953) "Zəif(uzaq) dumanlıqların fotoqrafik tədqiqatları" mövzusunda dissertasiyası

 Video-En.

 

 

1917

  Ferdinand Tönnies

 Video-Az.

 

  Der englische Staat und der deutsche Staat

 

   Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın  tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin "İngilis Dövləti və Alman Dövləti " adlı əsəri 

 Video-En.

 

1917

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

  Business Psychology

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Fryyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən  Uilyan Ceymsin təklifi ilə  Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi  Huqo Münsterberqin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1917

  Rudolf  Pannwitz

 Video-Az.

 

Die Krisis der europaeischen Kultur

 

Alman yazıçısı və esseist filosofu Rudolf Panvits (1881-1969) özünün "Avropa mədəniyyətinin böhranı" adlı əsərində postmodern terminini irəli sürmüşdür ki, bu sonralar məşhurlaşmışdı.

 Video-En.

  

1917

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

 Большевики должны взять власть!

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Bolşeviklər hakimiyyəti ələ almalıdırlar" adlı əsəri

 Video-En.

  

1917

  Лев Давыдович Троцкий.

Video-Az.

 

  Империализм и национальная идея

 

  Rusiya inqilabçısı, sonradan 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "İmperializm və milli ideya" adlı əsəri

Video-En.

 

1917

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

 Задачи пролетариата в нашей революции

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Bizim inqilabda proletariatın vəzifələri" adlı əsəri

 Video-En.

  

 

1918 


 

1917

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Психологические загадки войны

 

  Rusiya inqilabçısı, sonradan 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1918-

1919

 Friedrich Ludwig Gottlob Frege

 Video-Az.

 

Der Gedanke. Eine logische Untersuchung

  

 Alman məntiqçisi, ruyaziyyatçısı və filosofu Fridrix Ludvig Gotlob Fregenin "Beiträge zur Philosophie des Deutschen Idealismus I" məcmuəsində çap ütdirdiyi "Fikir. Məntiqi tədqiqat" məqaləsi

 Video-En.

 

 

1918

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

Mysticism and Logic and Other Essays

 

 

İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Mistisizm və məntiq və başqa esselər" adlı əsəri

 Video-En.

 

1918

  Ernst Block

Video-Az.

 

  Geist der Utopie

Alman filosofu, sosioloqu, "ümid fəlsədəsi"nin "hələ ki-Qeyri-varlıq ontologiyası"nın yaradıcısı Ernst Blokun "Utopiyanın ruhu" adlı əsəri

Video-En.

 

1918

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  Proposed Roads to Freedom: Socialism, Anarchism, and Syndicalism

 

İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

1918

Oswald Arnold Gottfried Spengler

Video-En.

 

Der Untergang des Abendlandes.Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, Band 1: Wien

 Görkəmli alman filosofu, həyat fəlsəfəsinin nümayəndəsi Osvald  Şpenqlerin dünyaca məşhur "Qərbin qürubu" adlı əsərinin birinci cildi

Video-En.

 

 

1918

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

  The Present Conflict of Ideals: A Study of the Philosophical Background of the World War

   Amerikan filosofu,  Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralph Barton Perrinin(1876-1957) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1918

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

Судьба России (Опыты по психологии войны и национальности) Сборник статей 1914—1917

 

   Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Rusiyanın taleyi" adlı əsəri    

 Video-En.

1918

 Moritz Schlick

 Video-Az.

 

  Allgemeine Erkenntnislehre

 Alman-Avstriya filosofu, M.Plankın rəhbərliyi altında fizika üzrə dissertasiya müdafiə etmiş Moris Şlikin "Ümumi idrak nəzəriyyəsi" adlı əsəri

 Video-En.

1918-

1919

 Friedrich Ludwig Gottlob Frege

 Video-Az.

 

   Die Verneinung

 Alman məntiqçisi, ruyaziyyatçısı və filosofu Fridrix Ludvig Gotlob Fregenin "Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus I" məcmuəsində çap etdirdiyi "İnkar" məqaləsi

 Video-En.

 

 

1918

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

Духовные основы русской революции (Сборник статей)

 

    Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Rus inqilabının mənəvi əsasları" adlı əsəri   

 Video-En.

 

1918

  Лев Давыдович Троцкий.

Video-Az.

 

  Тезисы о войне

 

  Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Müharibə haqqında tezislər" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1919 

 

 

1919

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

 Великий почин

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Böyük təşəbbüs" adlı əsəri

 Video-En.


 

1919

  Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

 An Enquiry Concerning the Principles of Natural Knowledge

 

   İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsinin başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Təbii biliyin prinsiplərinə dair tədqiqat" adlı əsəri

 Video-En.

 

1919

Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  Introduction to Mathematical Philosophy

 

   İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Riyazi fəlsəfəyə giriş" adlı əsəri

 Video-En.

 

1919

  Jaspers

 Video-Az.

 

 Psychologie der Weltanschauungen

 

   Alman filosofu Karl Yaspersin "Dünyagörüşlərin psixologiyası" adlı əsəri

 Video-En.

  

1919

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

 Что такое советская власть?

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Sovet hakimiyyəti nədir?" məqaləsi ilk dəfə 1928-ci ildə çap olunmuşdur.

 Video-En.

   

1919

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Октябрьская революция

 

  Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Oktyabr inqilabı" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1920  

 

1920

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

The Practice and Theory of Bolshevism

 

İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Bolşevizmin praktikası və nəzəriyyəsi" adlı əsəri

 Video-En.


 

 

1920

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

 Детская болезнь «левизны» в коммунизме. Опыт популярной беседы о марксистской стратегии и тактике

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Kommunizmdə "solluq" uşaq kəstəliyi" adlı əsəri

 Video-En.

  

1920

  Лев Давыдович Троцкий.

Video-Az.

 

  Манифест Коммунистического Интернационала к пролетариям всего мира

 

  Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Kommunist İnternasionalının bütün dünya proletarlarına manifesti" adlı əsəri

Video-En.

 

1920

  Vilfredo Pareto

 Video-Az.

 

  Compendio di sociologia generale

 

   İtalyan filosofu, elita nəzəriyyəsinin yaradıcılarından biri  Vilfredo Paretonun "Ümumi sosiologiya üzrə qısa dərslik" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1920

   Əhməd bəy Ağaoğlu

 Video-Az.

 

 Üç mədəniyyət

 

   

 Video-En.

 

1920

 Heinrich Rickert

 Video-Az.

 

  Die Philosophie des Lebens

 Alman filosofu, Baden məktəbinin banilərindən biri Henrix Rikkertin "Həyatın fəlsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1920

  Sigmund Freud

 Video-Az.

 

Jenseits des Lustprinzips

 

Yəhudi mənşəli alman filosofu və psixoloqu Ziqmund Freydin "Həzz prinsipinin sərhədləri kənarında" adlı əsəri

 Video-En.

 

1920

   Max Karl Ernst Ludwig Max Planck

Video-Az.

 

  Die Entstehung und bisherige Entwicklung der Quantentheorie

 

  Alman fiziki, kvant fizikasının banisi, Nobel mükafatı laureatı Маks Plankın "Kvantlar nəzəriyyəsinin yaranması və tədrici inkişafı" mövzusunda Nobel məruzəsi

Video-En.

 

1920

  Niels Bohr

 Video-Az.

 

  Über die Serienspektra der Element

 

 Danimarka fiziki, Nobel mükafatı laureatı Nils Bor özünün alman dilində yazdığı  "Elementin serial spektrları haqqında" adlı məqaləsində məşhur Uyğunluq prinsipini irəli sürür.

 Video-En.

 

1920

 

   Harlow Shapley,

Heber D. Curtis

 Video-Az.

 

  Great Debate

  Görkəmli Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şepli(1885—1972) "" adlı əsəri və Amerikan astronomu, 1919-cu ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Heber Körtis arasında Böyük Debat.

 

 

 

 Video-En.

 

 

1920

  Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

 The Concept of Nature

 

İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsi başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Təbiət anlayışı" adlı əsəri

 Video-En.

 

1920

  Karel Čapek

 Video-Az.

 

  R.U.R

 

Çex yazıçısı, fantast Karel Çapek qarşışı Yozef ilə məsləhətləşərək yaratdıqları robot terminini "R.U.R" pyesində  təqdim etmişdir.

 Video-En.

 

1921  


 

1921

  3rd Solvay Conference on Physics. Chair - Hendrik Lorentz (Leiden)

 Video-Az.

 

 

Atomes et électrons

(Atoms and electrons)

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Atomlar və elektronlar" mövzusu üzrə keçirilən 3-cü Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

1921

  Wolfgang Pauli

 Video-Az.

 

  Relativitätstheorie

 

 Yəhudi mənşəli Avstriya-İsveçrə fiziki, sonradan Nobel mükafatı laureatı, qadağa prinsipini və elementar zərrəciyin spini anlayışını irəli sürməsi ilə tanınan Volfgang Paulinin 21 yaşında yazdığı  "Nisbilik nəzəriyyəsi" adlı əsəri haqqında Eynşteyn yazırdi ki, "bu çox cəsarətlə və diqqətlə  düşünülərək yazılmış kitabı oxuyan çox çətin inansın ki, onun müəllifinin cəmi 21 yaşı var. Məlum deyil ki, daha çox nəyə təəccüblənəsən; ideyaların inkişaf gedişinin dərin psixoloji dərkinə, riyazi nəticələrin  qüsursuzluğuna, hadisələrin fiziki mahiyyətinə dərindən nüfuzetməyə, aydın və sistemli şəkildə predmetin şərhinə, erudisiya, şərhin tamlığına, tənqidə əminliyinə". Pauli  Eynşteynin(1879-1955) nisbilik nəzəriyyəsinin müddəalarını o qədər gözəl və incə şərh edib ki, hətta dahi Eynşteyn bu işlə tanışlıqdan sonra bildirib ki, o, indi özünün nəzəriyyəsini daha yaxşı anlamağa başlayıb. 

 Video-En.

 

1921

 Otto Neurath

Video-Az.

 

Anti-Spengler

 

 Alman-Avstriya filosofu, sosioloqu, iqtisadçısı, Vyana dərnəyinin təşkilatçılarından və yaradıcılarından biri, ictimai xadim Otto Neyratın Bavariya Respublikası süquta uğradıqdan sonra salındığı həbsxanada yazdığı  "Anti-Şpenqler" adlı əsəri Şpenqlerin "Qərbin qürubu" adlı əsərinin tənqidinə yönəlmişdir.

Video-En.

 

1921

 Ludwig Josef Johann Wittgenstein

 Video-Az.

 

Logisch-Philosophische Abhandlung

 

XX əsrin görkəmli filosofu Lüdviq Vitgenşteynin "Məntiqi-fəlsəfi traktat" adlı əsəri  

 Video-En.

 

 

1921

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

The Analysis of Mind

 

   İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Şüurun təhlili" adlı əsəri

 Video-En.

 

1921

  Carl Gustav Jung

 Video-Az.

  Psychologische Typen

 İsveçrə psixoloqu, analitik psixologiyanın banisi Karl Qustav Yunqun "Psixoloji tiplər" adlı əsəri

 Video-En.

 

1921

 Max Weber

 Video-Az.

 

 Wirtschaft und Gesellschaft

 Alman  filosofu və sosioloqu Maks Veberin "Təsərrüfat və cəmiyyət" adlı əsəri

 Video-En.

 

1921

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

España invertebrada

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "Zəif, onurğasız İspaniya" adlı əsəri

 Video-En.

 

1921

 Max Scheler

Video-Az.

 

Von Ewigen im Menschen

 

 

  Alman filosofu və sosioloqu, fəlsəfi antropologiyanın banilərindən biri Mars Şelerın(1874-1928) "İnsanda əbədi olana dair" adlı əsəri

Video-En.

 

1921

 Max Weber

 Video-Az.

 

  Gesammelte Politische Schriften

  Alman  filosofu və sosioloqu Maks Veberin ölümündən sonra çap olunan "Siyasi əsərlər"i

 Video-En.

 

1921

 Nicolai  Hartmann

Video-Az.

 

Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis

 

  Alman filosofu, Marburq Universitetində Kogenin və Natorpun tələbəsi, və sonradan həmin universitetin professoru Nikolay Hartmanın(1882-1950) "İdrak metafizikasının əsas cizgiləri" adlı əsəri onun ontologiyasına bir giriş kimi dəyərləndirilə bilər. Bu əsərdə Harmanın Edmund Husserlin təsirinə məruz qaldığı hiss olunur.

Video-En.

 

1921

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Intuition und Intellekt bei Henri Bergson

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) alman dilində yazdığı  "" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1921

 Walter Benjamin

Video-Az.

 Zur Kritik der Gewalt

 

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, sənət nəzəriyyəçisi, ədəbi tənqidçi  Valter Benyaminin "Zorakılığın tənqidi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1922  


 

1922

  John Dewey

 Video-Az.

 

  Human Nature and Conduct

Amerikan filosofu, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Con Düinin "İnsan təbiəti və davranışı" adlı əsəri

 Video-En.

 

1922

  Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

The Principle of Relativity with Applications to Physical Science

 

İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsi başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Nisbilik prinsipi, fiziki elmə tətbiq olunmaqla" adlı əsəri

 Video-En.

 

1922

 Lucien Lévy-Bruhl.

 Video-Az.

  

  La mentalité primitive.

 Fransız filosofu və antropoloqu, Cayms Frezerin təsiri altında məntiqəqədərki təfəkkür nəzəriyyəsini yaradan  Lüsyen Levi-Brülün   "İbtidai mentalitet" adlı əsəri

 Video-En.

 

1922

 Oswald Arnold Gottfried Spengler

Video-En.

 

Der Untergang des Abendlandes.Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte,

Band 2:

  Görkəmli alman filosofu Osvald  Şpenqlerin dünyaca məşhur "Qərbin qürubu" adlı əsərinin ikinci cildi

Video-En.

 

1922

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Терроризм и коммунизм

 

  Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Terrorizm və kommunizm" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1922

  Ferdinand Tönnies.

 Video-Az.

 

  Kritik der öffentlichen Meinung.

   Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın  tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin "İctimai rəyin tənqidi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1922

 Rudolf Carnap.

 Video-Az.

 

 Der Raum

 Alman-Amerikan filosofu Rudolf Karnapın "Məkan" mövzusunda fəlsədə doktoru dissertasiyası

 Video-En.

 

1922

  Ernst Cassirer

Video-Az.

 

  Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit

 Yəhudi mənşəli alman-Amerikan filosofu və  kulturoloqu, Marburq məktəbinin nümayəndəsi, Hamburq Universitetinin professoru və rektoru, Yel Universitetinin və Kolubbiya  Universitetinin professoru  Ernst Kassirerin "Yeni dövrün fəlsəfəsində və elmində idrak problemi" adlı əsəri

Video-En.

  

1922

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Внимание к теории

 

  Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Nəzəriyyəyə diqqət" adlı əsəri

Video-En.

 

1922

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

 Письмо к съезду

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Qurultaya məktub"u  adlı əsəri  1924-cü ildə səsləndirilmiş və 1956-cü ildə ilk dəfə çap edilmişdir.

 Video-En.

 

 

1922

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  О культуре будущего

 

  Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Gələcəyin mədəniyyəti haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

1922

 Богданов А. А.

 Video-Az.

 

Тектология. Всеобщая организационная наука. Берлин

 

   

 Video-En.

 

1922

  Александр Фридман

 Video-Az.

 

О кривизне пространства

 

  Qeyri-stasionar Kainat nəzəriyyəsinin banisi Aleksandr Fridmanın "Məkanin əyriliyi haqqında" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1923  


 

1923

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

The ABC of Atoms

 

İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1923

  George Santayana

 Video-Az.

 

  Scepticism and animal faith

 

   İspan mənşəli American filosofu və yazıçısı Corc Santayananın "Skeptisizm və heyvani inam" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1923

  Charles Hartshorne

 Video-Az.

 

  The Unity of Being // PhD dissertation

 

Uaythedin proses fəlsəfəsini proses teologiyasına doğru inkişaf etdirən Amerika filosofu, Çikaqo Universitetinin,  Emori  Universitetinin və Texas Universitetinin professoru Çarlz Hartshornun "Varlığın vəhdəti" mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyası

 Video-En.

 

 

1923

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

El tema de nuestro tiempo

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "Bizim zəmanənin mövzusu" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1923

Bertrand Russell, in collaboration with Dora Russel

 Video-Az.

 

 

 The Prospects of Industrial Civilization

 

 

   İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin və xanımı Dora Rasselin "İndustrial sivilizasiyanın perspektivləri" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1923

 Martin Buber

Video-Az.

 

Ich und Du

 Yəhudu ekzistensial filosof, sionizmin nəzəriyyəçisi, Frankfurt Universitetində iudaizm və etika professoru, Yərusəlim Universitetinin professoru, İzrail Elmlər Akademiyasının ilk prezidenti Martin Buberin "Mən və sən" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1923

 Max Scheler

Video-Az.

 

Wesen und Formen der Sympathie

 

  Alman filosofu və sosioloqu, fəlsəfi antropologiyanın banilərindən biri Mars Şelerın(1874-1928) "Təbiət və simpatiya formaları" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1923

  Albert Einstein

 Video-Az.

 

  Fundamental Ideas and Problems of the Theory of Relativity

 

   Yəhudi mənşəli dahi alman-Amerikan fiziki və filosofu, nisbilik nəzəriyyəsinin yaradıcısı Albert Eynşteynin(1879-1955) "" adlı adlı əsəri.

 Video-En.

 

1923

Friedrich Ludwig Gottlob Frege

 Video-Az.

 

Gedankengefüge 

 Alman məntiqçisi, ruyaziyyatçısı və filosofu Fridrix Ludvig Gotlob Fregenin "Beiträge zur Philosophie des Deutschen Idealismus" məcmuəsində çap etdirdiyi "Fikrin quruluşu" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1923-

1929

 Ernst Cassirer

Video-Az.

 

Philosophie der symbolischen Formen

 Yəhudi mənşəli alman-Amerikan filosofu və  kulturoloqu, Marburq məktəbinin nümayəndəsi, Hamburq Universitetinin professoru və rektoru, Yel Universitetinin və Kolubbiya  Universitetinin professoru  Ernst Kassirerin üç cildlik "Simvolik formaların fəlsəfəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

1923

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов)

 Video-Az.

 

 О нашей революции

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "İnqilabımız haqqında" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1923

  Александр Фридман

 Video-Az.

 

Мир как пространство и время

 

Qeyri-stasionar Kainat nəzəriyyəsinin banisi Aleksandr Fridmanın "Dünya məkan və zaman kimi" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

 

1923

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

Миросозерцание Достоевского. Прага

 

    Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Dostoyevskinin dünyagörüşü" adlı əsəri   

 Video-En.

 

 

 

 

1923

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 

 

О кривой капиталистического развития

 

 

  Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Kapitalist inkişafın əyrisi haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1923

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

  Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии. Берлин

 

    Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Bərabərsizliyin fəlsəfəsi" adlı əsəri   

 Video-En.

 

 

 

 

1923

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Задачи коммунистического воспитания

 

  Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Kommunist tərbiyyəsinin vəzifələri" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1924  


 

 

1924

  5th İnternational Congress of Philosophy. Naples,  Italy

 Video-Az.

 

 

 

 İtaliyanın Neapol şəhərində keçirilən 5-ci Beynəlxalq Fəlsəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

1924

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

Sobre el punto de vista en las artes

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "İncəsənətdə nöqteyi-nəzər barədə" adlı essesi.

 Video-En.

 

 

1924

 Max Scheler

Video-Az.

 

  Mensch und Geschichte

  Alman filosofu və sosioloqu, fəlsəfi antropologiyanın banilərindən biri Mars Şelerın(1874-1928) "İnsan və tarix" adlı əsəri

Video-En.

 

1924

  Ferdinand Tönnies

 Video-Az.

 

Soziologische Studien und Kritiken, 3 vols,

 volume 1.

   Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın  tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin "Sosioloji tədqiqatlar və təhlil" üçcildliyinin  birinci cildi

 Video-En.

 

1924

  Иосиф Сталин

Video-Az.

 

 О Ленине

  Sovet İttifaqının rəhbəri Stalinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

1924

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

Las Atlántidas

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "Atlantidalar" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1924

  4th Solvay Conference on Physics Chair - Hendrik Lorentz (Leiden)

 Video-Az.

 

Conductibilité électrique des métaux et problèmes connexes

(Electric conductivity of metals and related problems).

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Metalların elektrik keçiriciliyi və əlaqəli problemlər" mövzusu üzrə keçirilən 4-cü Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

1924

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

Icarus; or, The Future of Science

 

  İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "İkarus, və ya elmin gələcəyi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1924

   Edwin Hubble

 Video-Az.

 

  The New York Times on November 23, 1924

  Görkəmli Amerikan astronomu, astronomiyanın qanunlarından biri və dünyanın ən güclü teleskoplarından biri - NASA-nın və Avropa Kosmik Agentliyinin birgə layihəsi olaraq gerçəkləşən, hazırda Yerin orbitində fırlanan avtomatik rəsətxana - onun şərəfinə adlandırılan, Böyük Partlayış nəzəriyyəsinin ən böyük sübutu hesab olunan hadisəni, zaman keçdikcə kainatın genişlədiyi hadisəsini və bizim qalaktikadan kənarda digər qalaktikaların mövcudluğunu kəşf edən və Qalaktikaların təsnifatını təklif edən alim Edvin Habblın (1889-1953) The New York Times qəzetində verdiyi məlumat. Məhz bu məlumat və sonradan 2025-ci ilin 01 yanvar tarixində Amerika Astronomiya Cəmiyyətində etdiyi məruzə bizim qalaktikadan kənarda digər qalaktikaların mövcudluğu barədə kəşfin təsvirinə həsr olunmuşdu.

 Video-En.

 

1924

  Иосиф Сталин

Video-Az.

 

 Об основах ленинизма. Лекции, читанные в Свердловском университете

 

  Sovet İttifaqının rəhbəri Stalinin "Leninizmin əsasları haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

1924

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Молодежь, учись политике!

 

  Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Gənclər, siyasəti öyrənin" adlı əsəri

Video-En.

 

1924

  Иосиф Сталин

Video-Az.

 

Троцкизм или ленинизм? Речь на пленуме коммунистической фракции ВЦСПС

 

  Sovet İttifaqının rəhbəri Stalinin "Trotskizm, yoxsa leninizm" çıxışı

Video-En.

 

1924

  Лев Давыдович Троцкий.

Video-Az.

 

  Уроки Октября

 

  Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Oktyabrın dərsləri" adlı əsəri

Video-En.

 

1924

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

Новое средневековье (Размышление о судьбе России)

 

    Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Yeni ortaəsrçilik" adlı əsəri   

 Video-En.

 

 

1925  

 


1925

  Edgar S. Brightman

 Video-Az.

 

  Religious Values

 

Amerikan dini filosofu və teoloqu, Boston personalizmi adlandıran cərəyanın nümayəndəsi, Boston Universitetinin fəlsəfə professoru Edqar S. Braytmenin "Dini dəyərlər" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1925

 Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 What I Believe

 

 İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri   

 Video-En.

 

1925

   Paul Adrien Maurice Dirac

 Video-Az.

 

  The fundamental equations of quantum mechanics

 

   İngilis fiziki, Nobel mükafatı laureatı özünün  "Kvant mexanikasının əsas tənlikləri" adlı məqaləsində uyğunluq prinsipini barədə yazır ki, kvant nəzəyyəsi ilə klassik nəzəyyə arasındakı fərq bir o qədər də onda deyildir ki, sürət sıfıra yaxınlaşdıqca kvant nəzəyyəsinin qanunları klassik nəzəyyənin qanunları ilə eynidir. kvant nəzəyyəsi ilə klassik nəzəyyə arasındakı fərq əslində isə  ondadır ki, hər iki nəzəriyyənin riyazi əməliyyatları əksər hallarda eyni qanunlara tabedirlər.

 Video-En.

 

 

 

1925

  John Dewey

 Video-Az.

 

 Experience and Nature

Amerikan filosofu, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Con Düinin "Təcrübə və təbiət" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1925

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

La deshumanización del arte

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "İncəsənətin dehumanizasiyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1925

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Essentiale Fragen. Ein Beitrag zum Problem des Wesens

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) alman dilində yazdığı  "" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

 

1925

 Edgar S. Brightman

 Video-Az.

  Immortality in Post-Kantian Idealism-The Ingersoll Lecture on Human Immortality, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press

 

   Amerikan dini filosofu və teoloqu, Boston personalizmi adlandıran cərəyanın nümayəndəsi, Boston Universitetinin fəlsəfə professoru Edqar S. Braytmenin Harvard Universitində ənənəvi "İnsanın ölməzliyinə dair Ingersoll mühazilələr" seriyası çərçəvəsində "Ölməzlik Post-Kantian Idealizmində" mövzusunda oxuduğu mühazirə

 Video-En.

 

 

1925

   Marvin Farber

 Video-Az.

 

  Phenomenology as a Method and as a Philosophical Discipline

   Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Edmund Husserlin şagirdi, 1937-1961-ci illərdə Buffalo Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin sədri, Philosophy and Phenomenological Research jurnalının təsisçisi və redaktoru (1940-1980) Marvin Farberin (1901-1980) Harvard Universitetində "Fenomenologiya metod və gəlsəfi fənn kimi" mövsunda müdafiə etdiyi dissertasiyası

 Video-En.

 

 

1925

  Edgar S. Brightman

 Video-Az.

 

  Introduction to Philosophy

 

Amerikan dini filosofu və teoloqu, Boston personalizmi adlandıran cərəyanın nümayəndəsi, Boston Universitetinin fəlsəfə professoru Edqar S. Braytmenin "Fəlsəfəyə giriş" adlı əsəri

 Video-En.

 

1925

 Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 The ABC of Relativity

 

 İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Nisbiliyin əlifbası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 


1925

  Charles W. Morris

Video-Az.

 

Symbolism and Reality: A Study in the Nature of Mind 

  Amerikan filosofu, semiotikanın yaradıcılarından biri Çarlz Morrisin "Simvolizm və reallıq" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

1925

  John von Neumann

 Video-Az.

 

  An axiomatization of set theory

 

   Yəhudi mənşəli macar-Amerikan riyaziyyatçısı, oyunlar nəzəriyyəsinin yaradıcısı fon Neymanın "Çoxluqlar nəzəriyyəsinin aksiomatizasiyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1925

  Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

  Science and the Modern World

 

   İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsinin başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Elm müasir dünyada" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1925

  George Edward Moore

 Video-Az.

 

A Defence of Common Sense

 

   

 Video-En.

 

 

 

1925

  Wolfgang Pauli

 Video-Az.

 

  On the Connexion between the Completion of Electron Groups in an Atom with the Complex Structure of Spectra

 

 Yəhudi mənşəli Avstriya-İsveçrə fiziki Volfgang Pauli özünün  "Atomda elektron qruplarının doldurulması ilə spektrlərinin mürəkkəb quruluşu arasında əlaqə barədə" məqaləsində ilk dəfə olaraq qadağa prinsipini irəli sürür ki, həmin prinsipin kəşfinə görə sonradan Nobel mükafatına layiq görülür.

 Video-En.

 

 

1925

 Nicolai  Hartmann

Video-Az.

 

    Die Ethik

  Alman filosofu, Marburq Universitetində Kogenin və Natorpun tələbəsi, və sonradan həmin universitetin professoru Nikolay Hartman özünün "Etika" adlı əsərində Maks Şelerin ideyalarını inkişaf etdirir.

Video-En.

 

 

 

1925

 Adolf Hitler

Video-Az.

 

 Mein Kampf. Erster Band

  Alman nasist lideri Adolf Hitlerin  "Mənim mübarizəm"  kitabının birinci cildi avtobioqrafik xarakter daşıyır. Kitab bütövlükdə faşizmin və totalitarizmin fəlsəfi olaraq anlaşılması və faşizmin bir daha dirçəldilməsinin qarşısının alınması üçün əhəmiyyət kəsb edir. 

Video-En.

 

 

1925

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

  A Modernist View of National Ideals

   Amerikan filosofu,  Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralph Barton Perrinin(1876-1957) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1926

   Max Karl Ernst Ludwig Max Planck

Video-Az.

 

  Eine neue statistische Definition der Entropie

 

  Alman fiziki, kvant fizikasının banisi, Nobel mükafatı laureatı Маks Plankın "Entropiyanın yeni statistik təyini" məqaləsində kvant sistemlərinin entropiyası üçün statistik ifanənin ümumi formulirovkasını vermişdir.

Video-En.

 

1925

   Benedetto Croce

 Video-Az.

 

 Filosofia dello spirito. 4.

Teoria e storia della storiografia

   İtalyan filosofu Benedetto Kroçenin "Ruhun fəlsəfəsi" ümumi adı altinda çap etdirdiyi  dördbölümlü fəlsəfi sisteminin "Tarixşünaslığın nəzəriyyəsi və tarixi" adlı dörüncü bölümü. Kroçenin fikrinə görə, ruhun (zəkanın) nəzəri və praktik fəaliyyət cferaları mövcuddur. "Tarixşünaslığın nəzəriyyəsi və tarixi" adlı əsərdə ruhun (zəkanın) iki praktiki fəaliyyət cferaları - iqtisadiyyat və etika - tarixi aspektdə nəzərdən keçirilir.

 Video-En.

 

 

1926  


 

1926

  6th İnternational Congress of Philosophy. Boston, United States

 Video-Az.

 

 

 

 Amerika Birləşmiş Şrarlarının Boston şəhərində keçirilən 6-cı Beynəlxalq Fəlsəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

1926

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

  General Theory of Value

   Amerikan filosofu,  Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralph Barton Perrinin(1876-1957) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1926

 

  Will Durant

 

 Video-Az.

 

 

 The Story of Philosophy

 

 

  Amerikan yazıçısı, tarixçisi və filosofu Uill Dürantiın "Fəlsəfi hekayətlər: dünya fəlsəfəsinin ən görkəmli nümayəndələrinin həyat və baxışları" adlı əsəri. Əsərdə Dürant tərəfindən Qərb mütəfəkkirlərinin Socrat, Platon, Aristotel, Frensis Bakon, Spinoza, Dekart, Volter, Russo, Kant, Hegel, Şopenhauer, Spenser, Nitşe, Berqson, Kroçe, Rassell, Santayana, Ceyms, Dyui daxil olmaqla fəlsəfi obrazları yaradılmışdır. Əsər Azərbaycan dilinə fəlsəfə elmləri doktoru Adil Əsədov tərəfindən tərcümə olunmuşdur. 

 Video-En

 

 

 

1926

  Ferdinand Tönnies.

 Video-Az.

 

  Fortschritt und soziale Entwicklung

   Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın  tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin "Tərəqqi və sosial inkişaf" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1926

 Adolf Hitler

Video-Az.

 

 Mein Kampf.

Zweiter Band

  Alman nasist lideri Adolf Hitlerin  "Mənim mübarizəm"  kitabının ikinci cildi ideal dövlət barədə Hitlerin düşüncələrini və konkret partiya proqramını özündə ehtiva edir. Kitab bütövlükdə faşizmin və totalitarizmin fəlsəfi olaraq anlaşılması və faşizmin bir daha dirçəldilməsinin qarşısının alınması üçün əhəmiyyət kəsb edir. 

Video-En.

 

 

1926 

  Əli bəy Hüseynzadə

 Video-Az.

 

Qərbin iki dastanında türk

   Azərbaycan ədibi, filosof və ədəbiyyat tənqidçisi, XX əsr Azərbaycan-türk ictimai fikrinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri Əli bəy Hüseynzadənin(1864-1940) 1926-cı ildə Bakıda keçirilən I Türkoloji qurultayda  etdiyi "Qərbin iki dastanında türk" adlı məruzəsi həmin il Bakıda eyni ad altında kitab kimi çap olunmuşdur.

 Video-En.

 

 

 

 

1926

  Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

  Religion in the Making

 

  İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsi başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Din fəaliyyərdə" adlı əsəri

 Video-En.

 

  

1926

 

  Bertrand Russell

 

 Video-Az.

 

 On Education, Especially in Early Childhood

 

  İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1926

 Max Scheler

Video-Az.

 

Die Wissensformen und die Gesellschaft

 

  Alman filosofu və sosioloqu, fəlsəfi antropologiyanın banilərindən biri Mars Şelerın(1874-1928) "Bilik formaları və cəmiyyət" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1926

  Ferdinand Tönnies

 Video-Az.

 

 Soziologische Studien und Kritiken, 3 vols,

volume 2.

   Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın  tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin "" "Sosioloji tədqiqatlar və təhlil" üçcildliyinin  ikinci cildi 

 Video-En.

 

  

1926

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

 Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли. Париж

 

    Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "" adlı əsəri   

 Video-En.

 

 

1926

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  К вопросу о стабилизации европейского капитализма

 

  Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1926

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

  Philosophy of the Recent Past: An Outline of European and American Philosophy Since 1860

   Amerikan filosofu,  Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralph Barton Perrinin(1876-1957) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1926-

1934

  Said Nursî Bediuzzaman

 Video-Az.

 

  Risaleyi Nur

 

   

 Video-En.

 

 

1926

  Ferdinand Tönnies

 Video-Az.

 

  Das Eigentum

   Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın  tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin "Mülkiyyət" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

 

1926

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  О культуре будущего

 

  Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 1927  

 

 

1927

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 An Outline of Philosophy

 

   İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri

 Video-En.

 


1927

  John Dewey

 Video-Az.

 

 The Public and its Problems

 Amerikan filosofu, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Con Düinin "Kütlə və onun problemləri" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1927

  George Santayana

 Video-Az.


 
The Realms of Being (4 vols.)

Book First: The Realm of Essence

 

İspan mənşəli American filosofu və yazıçısı Corc Santayananın "Varlıq səltənətləri" adlı dörd ciddən ibarət adlı əsərinin birinci cildi: Mahiyyət səltənət

 Video-En.

 

 

1927

  Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

 Symbolism, Its Meaning and Effect

 

İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsi başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Simvolizm, onun mənası və effekti" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1927

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  Why I Am Not a Christian


   İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1927

  Gabriel Honoré Marcel

 Video-Az.

 

  Journal métaphysique(1914-1923)

  Fransız filosofu və dramaturqu  Gabriel Honoré Marselin "Journal métaphysique"da ("Metafizika Jurnalı")  1914-1923 illərdə çap etdirdiyi məqalələrindən ibarət məcmuə

 Video-En.

 

 

1927

 Lucien Lévy-Bruhl

 Video-Az.

  

  L'âme primitive

 Fransız filosofu və antropoloqu, Cayms Frezerin təsiri altında məntiqəqədərki təfəkkür nəzəriyyəsini yaradan  Lüsyen Levi-Brülün   "İbtidai ruh" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1927

  Sigmund Freud

 Video-Az.

 

Die Zukunf einer Illusion

 

Yəhudi mənşəli alman filosofu və psixoloqu Ziqmund Freydin "Bir illüziyanın gələcəyi" adlı əsəri

   

 Video-En.

 

1927

  Martin Heidegger

 Video-Az.

 

Sein und Zeit

 

Alman filosofu Martin Haydeggerin "Varlıq və zaman" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1927

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Культура и социализм

 

  Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

1927

 Max Scheler

Video-Az.

 

Die Stellung des Menschen im Kosmos

 

 

  Alman filosofu və sosioloqu, fəlsəfi antropologiyanın banilərindən biri Mars Şelerın(1874-1928) "İnsanın Kosmosda vəziyyəti" adlı əsəri

Video-En.

 

1927

 

Fifth Solvay Conference on Physics. Chair - Hendrik Lorentz (Leiden)

 

 

 Video-Az.

 

 Electrons et photons(Electrons and photons).

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Elektronlar və fotonlar" mövzusu üzrə keçirilən 5-ci Solvey konfransının materialları.  Konfransda Lorens, Mariya Küri, Eynşteyn, Nils Bor, Born, de Broyl, Dirak, Heyzenberq, Pauli, Plank, Şredinger iştirak edirdilər.  Konfransın mövzusu "Elektronlar və fotonlar" olsa da, əsas diskussiya kvant mexanikasının şərh olunması məsələsi ətrafında gedirdi. Bununla bağlı Nils Bor tərəfindən irəli sürülən Əlavəlilik prinsipi Eynşteyn tərəfindən kəskin tənqidə məruz qaldı. Bor isə Eynşteynin(1879-1955) irəli sürdeyü etirazları cavabladı və sonradan bu müzakirəni ayrıca olaraq şərh etdi və bu şərhi də çap etdirdi. 

 Video-En.

 

 

1927

Werner Heisenberg

 Video-Az.

 

 Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik, Zeitschrift für Physik, 43 1927

 

   

  Alman  fiziki, Nobel mükafatı laureatı Verner Heysenberq özünün dilində yazdığı  "" adlı məqaləsində məşhur Qeyri-müəyyənlik prinsipini irəli sürür.

 Video-En.

 

 

1927

  Niels Bohr

 Video-Az.

 

The Quantum Postulate and the Recent Development of Atomic Theory

 

 Danimarka fiziki, Nobel mükafatı laureatı Nils Bor İtaliyanın Komo şəhərində keçirilən, A.Voltanın xatirəsinə həsr olunmuş Beynəlxalq Fizika Konqresində oxuduğu "Kvant postulatı və və atom nəzəriyyəsinin son inkişafı" adlı məruzə. Müzakirə olunan problemlərin əhəmiyyəti nəzərə alınaraq Nils Bora dördqat normada vaxt (1 saat) verilmişdi. Konqresin sonrakı işi bütövlükdə Nils Borun məruzəsinin müzakirəsinə həsr olundu. Müzakirələrdə aparıcı fiziklərin əksəriyyəti - Lorens, Rezerford, Plank, Zommerfeld, Born, Heyzenberq, Pauli, Fermi iştirak edirdilər. Əgər 1926-ci ilin ortalarına qədər kvant mexanikasının riyazi aparatı əsasən qurulmuşdusa da, yeni nəzəriyyənin fiziki mənası hələ ki aydın deyildi. Nils Bor öz məruzəsində kvant mexanikasının şərh olunmasının əsası olaraq məşhur Əlavəlilik prinsipini irəli sürmüşdü. Bu məruzə sonradan, növbəti ildə alman və ingilis dillərində çap edildi. 

 Video-En.

 

 

1927

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 The Analysis of Matter

 

 İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

  

1927

   Georges Lemaître

 Video-Az.

 

 

 

 Belçika katolik ruhanisi, astronom və riyaziyyatçı, genişlənməkdə olan Kainat nəzəriyyəsinin və Kainatın ilkin atomdan yaranması barədə nəzəriyyənin banisi, Harvard rəsətxanasında Harlou Şepli ilə birlikdə tədqiqatlar aparan və Massaçusets Universitetində elmlər doktoru diplomunu alan, 1960-ci ildən öldüyü günə qədər Papa Elmlər Akademiyasının prezidenti Jorj Lemetrin(1894-1966) "" adlı əsəri

 Video-En.


 

1927

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

Философия свободного духа (Проблематика и апология христианства)

 

    Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "" adlı əsəri   

 Video-En.

 

 

 

1927

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Чтобы перестроить быт, надо познать его

 

  Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1927

  Иосиф Сталин

Video-Az.

 

 Троцкистская оппозиция прежде и теперь

 

  Sovet İttifaqının rəhbəri Stalinin "" adlı əsəri

Video-En.

 


1928  


 

1928

  Edgar S. Brightman

 Video-Az.

 

 Philosophy of Ideals

 

   Amerikan dini filosofu və teoloqu, Boston personalizmi adlandıran cərəyanın nümayəndəsi, Boston Universitetinin fəlsəfə professoru Edqar S. Braytmenin "İdealların fəlsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1928

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 Sceptical Essays


 İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Skeptik esselər" adlı əsəri

 Video-En.

 


1928

  Rudolf Carnap

 Video-Az.

 

Der logische Aufbau der Welt

 Alman-Amerikan filosofu Rudolf Karnapın "Dünyanın məntiqi konstruksiyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1928

 Edmund Gustav Albrecht Husserl

 Video-Az.

 

Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins

  

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, fenomenologiyanın banisi Edmund Husserlin "Zamanın daxili dərkinin fenomenologiyasına dair mühazirələr"i onun ən istedadlı tələbəsi olan Martin Haydeggerin redaktəsi ilə çap olunmuşdur.

 Video-En.

 

 

1928

  Carl Gustav Jung

 Video-Az.

 

 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten

 

 İsveçrə psixoloqu, analitik psixologiyanın banisi   Karl Qustav Yunqun "Mən və şüursuzluq arasında münasibətlər" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1928

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Перманентная революция

 

  Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Permanent inqilab" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1928-

29

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

¿Qué es filosofía?

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "Fəlsəfə nədir?" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1928

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  О философских тенденциях бюрократизма

 

  Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1929  


 

1929

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 Marriage and Morals

 

İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Evlilik və əxlaq" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1929

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

Vida como ejecución (El ser ejecutivo)

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "Həyat icra kimi (İcra varlığı)" adlı mühazirə kursu

 Video-En.

 

 

 

1929

  Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

  The Aims of Education and Other Essays

 

   İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsinin başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Təhsilin məqsədi və digər esselər" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1929

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 

  Моя жизнь

 

 

  Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Mənim həyatım" adlı bioqrafik adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

 

1929

  Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

The Function of Reason

 

  İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsi başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Zəkanın funksiyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1929

  Ferdinand Tönnies

 Video-Az.

 

Soziologische Studien und Kritiken, 3 vols,

volume 3.

   Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın  tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin "Sosioloji tədqiqatlar və təhlil" üçcildliyinin  üçüncü cildi 

 Video-En.

 

1929

 Edmund Gustav Albrecht Husserl

 Video-Az.

  

 Formale und transzendentale Logik

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, fenomenologiyanın banisi Edmund Husserlin "Formal və transsendental məntiq" adlı əsəri

 Video-En.

 

1929

   Harlow Shapley,

Helen E. Howarth           

 Video-Az.

 

  Source Book in Astronomy

  Görkəmli Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885—1972) Helen Houartla birgə hazırladıqları "Astronomiyaya dair mənbə kitab"ı

 Video-En.

 

 

1929

 Rudolf Carnap

 Video-Az.

 

 Abriss der Logistik

 Alman-Amerikan filosofu Rudolf Karnapın "Logistikaya dair oçerk" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1929

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  О социализме в отдельной стране и об идейной прострации

 

  Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

1930  


 

1930

  7th İnternational Congress of Philosophy. Oxford, United Kingdom

 Video-Az.

 

 

  Birləşmiş Krallığın Oksford şəhərində keçirilən 7-ci Beynəlxalq Fəlsəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

 

1930

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

Sobre la realidad radical

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "Radikal reallığa dair" adlı mühazirə kursu

 Video-En.

 

1930

  George Santayana

 Video-Az.

 

 The Realms of Being (4 vols.)

Book Second:  The Realm of Matter

 

İspan mənşəli American filosofu və yazıçısı Corc Santayananın "Varlıq səltənətləri" adlı dörd ciddən ibarət adlı əsərinin ikinci cildi: Materiya səltənəti

 Video-En.

 

1930

  Edgar S. Brightman

 Video-Az.

 

 Problem of God

 

Amerikan dini filosofu və teoloqu, Boston personalizmi adlandıran cərəyanın nümayəndəsi, Boston Universitetinin fəlsəfə professoru Edqar S. Braytmenin "Tanrı problemi" adlı əsəri

 Video-En.

  

 

1930  

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

Rebelión de las masas

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "Kütlələrin üsyanı" adlı əsəri ona beynəlxalq şöhrət gətirmişdir.

 Video-En.

 

 

1930 

  Emmanuel Lévinas

 Video-Az.

 

  La théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl

   Yəhudi mənşəli fransız filosofu, 1973-1976-cı illərdə Paris Universitetinin professoru Emmanuel Levinasın(1905-1995) "Husserlin fenomenologiyasında intuisiya nəzəriyyəsi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

 

1930

  Sigmund Freud

 Video-Az.


 Das Unbehagen in der Kultur

 

Yəhudi mənşəli alman filosofu və psixoloqu Ziqmund Freydin "Mədəniyyətdən narazılıq" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1930

  6th Solvay Conference on Physics. Chair - 

 Video-Az.

 

 Le magnétisme(Magnetism).

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Maqnetizm" mövzusu üzrə keçirilən 6-cı Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

1930

   Max Karl Ernst Ludwig Max Planck

Video-Az.

 

  Physik Einführung in die theoretische Physik

    

  Alman fiziki, kvant fizikasının banisi, Nobel mükafatı laureatı Маks Plankın "Nəzəri fizikaya giriş" adlı əsəri

Video-En.

 

1930

  Niels Bohr

 Video-Az.

 

 The atom theory and the principles of the description of nature

 

Danimarka fiziki, Nobel mükafatı laureatı Nils Borun "Atom nəzəriyyəsi və təbiətin təsvirinin prinsipləri" adlı əsəri

 Video-En.

 

1930

 Moritz Schlick

 Video-Az.

 

  Fragen der Ethik

 Alman-Avstriya filosofu, M.Plankın rəhbərliyi altında fizika üzrə dissertasiya müdafiə etmiş Moris Şlikin "Etika məsələləri" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1930

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 The Conquest of Happiness

 

   İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Xoşbəxtliyin fəth edilməsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1930

  Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  К вопросу о происхождении легенды о "троцкизме"

 

  Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1931  


 

1931

Edgar S. Brightman

 Video-Az.

 

The Finding of God

 

Amerikan dini filosofu və teoloqu, Boston personalizmi adlandıran cərəyanın nümayəndəsi, Boston Universitetinin fəlsəfə professoru Edqar S. Braytmenin "Tanrı axtarışı" adlı əsəri

 Video-En.

 

1931

   Edwin Bissell Holt

 Video-Az.

 

  Animal Drive and the Learning Process: An Essay Toward Radical Empiricism

  Amerikan filosofu və psixoloqu, Harvard Universitetinin fəlsəfə və psixologiya professoru(1901–1918), Prinston Universitetinin dəvət olunmuş psixologiya professoru(1926–1936)Edvin Bissell Holtun (1873-1946)  "Heyvani təkan vəöyrənmə prosesi: Radikal empirizmə dair esse" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1931

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Das literarische Kunstwerk. Eine Untersuchung aus dem Grenzgebiet der Ontologie, Logik und Literaturwissenschaft

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) alman dilində yazdığı  "" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1931

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

¿Qué es la vida?

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "Həyat nədir" adlı mühazirə kursu

 Video-En.

 

 

1931

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  The Scientific Outlook

 

İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Elmi nöqteyi-nəzər" adlı əsəri

  

 Video-En.

 

1931

 Lucien Lévy-Bruhl.

 Video-Az.

  

  Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive.

 Fransız filosofu və antropoloqu, Cayms Frezerin təsiri altında məntiqəqədərki təfəkkür nəzəriyyəsini yaradan  Lüsyen Levi-Brülün   "İbtidai mentalitetdə fövqəltəbii və təbii" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1931

  Karl Jaspers

 Video-Az.

 

 Die geistige Situation der Zeit

 

Alman filosofu Karl Yaspersin "Zəmanənin mənəvi situasiyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1931

 Otto Neurath

Video-Az.

 

 Empirische Sociologie

 Alman-Avstriya-Amerika filosofu, sosioloqu, iqtisadçısı və ictimai xadimi, Vyana məktəbinin təşkilatçılarından və yaradıcılarından biri Otto Neyratın "Empirik sosiologiya" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

1931

  Ferdinand Tönnies

 Video-Az.

 

 Einführung in die Soziologie

   Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın  tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin "Sosiologiyaya giriş" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

 

1931

 Oswald Arnold Gottfried Spengler

Video-En.

 

  Der Mensch und die Technik

   Görkəmli alman filosofu, həyat fəlsəfəsinin nümayəndəsi Osvald  Şpenqlerin "İnsan və maşın" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1931

  Rudolf Carnap

 Video-Az.

 

Die Überwindung der Methaphysik durch logische Analyse der Sprache

 Alman-Amerikan filosofu Rudolf Karnapın "Dilin məntiqi analizi vasitəsilə metafizikanın dəf edilməsi" məqaləsi

 Video-En.

 

1931

  Kurt Friedrich Gödel

 Video-Az.

 

 

  Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme  

 

 

 Avstriya məntiqçisi,  riyaziyyatçısı və filosofu, Vyana  dərn<