FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR:

XX ƏSR

1958-1999-cu illər

 

 

1958  

 

 

 

1958

 12th İnternational Congress of Philosophy. Venice, Italy

 Video-Az.

 

 

 İtaliyanın Venesiya şəhərində "İnsan və təbiət", "Azadlıq və dəyərlər", "Məntiq, dil və ünsiyyət" mövzuları üzrə keçirilən 12-ci Beynəlxalq Fəlsəfə Konqresinin materialları. Konqresdə ilk dəfə olaraq SSRİ-nin nümayəndə heyəti iştirak edir. 

 Video-En.

1958

  Gabriel Honoré Marcel

 Video-Az.

  Théâtre et religion

  Fransız filosofu və dramaturqu  Gabriel Honoré Marselin "Teatr və din" adlı əsəri. 

 Video-En.

1958

  Roman Ingarden

 Video-Az.

  Studia z estetyki Tom II

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) polyak dilində yazdığı  "Estetikaya dair tədqiqatlar" əsərinin ikinci cild

 Video-En.

1958

  Werner  Heisenberg

 Video-Az.

 

 Physics and philosophy

  Русский перевод: В. Гейзенберг. Физика и философия

 Video-En.

1958

   Harlow Shapley           

 Video-Az.

  Of Stars And Men: Human Response To An Expanding Universe

  Görkəmli Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885—1972) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1958

  Ludwig Josef Johann Wittgenstein

 Video-Az.

  The Blue and Brown Books

 XX əsrin görkəmli filosofu Lüdviq Vitgenşteynin "Göy və qəhvəyi kitablar" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1958

  Karl Jaspers

 Video-Az.

 

 Die Atombombe und die Zukunft des Menschen

 

Alman filosofu Karl Yaspersin "Atom bombası və bəşəriyyətin gələcəyi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1958

 Herbert Marcuse

 Video-Az.

 

 Soviet Marxism: A Critical Analysis

 

Yəhudi mənşəli alman-Amerikan filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin aparıcı nümayəndələrindən biri Herbert Markuzenin "Sovet marksizmi: tənqidi tədqiqat" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1958

  Carl Gustav Jung

 Video-Az.

 

  Ein moderner Mythus - Von Dingen, die am Himmel gesehen werden 

 

 İsveçrə psixoloqu, analitik psixologiyanın banisi   Karl Qustav Yunqun "Bir müasir mif - səmada gördükləri şey haqqında" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1958

  11th Solvay Conference on Physics. Chair -   William Lawrence Bragg (Cambridge)

 Video-Az.

 

  La structure et l'évolution de l'univers

(The structure and evolution of the universe)

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "" mövzusu üzrə keçirilən 11-ci Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

 

1958

  Stephen Edelson Toulmin

 Video-Az.

 

The Uses of Argument

 

   Britaniya filosofu   Stiven Edelson Tulminin(1922-2009) "Arqumentin faydaları" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1958

Niels Bohr

 Video-Az.

 

  Quantum physics and philosophy

 

  Danimarka fiziki, Nobel mükafatı laureatı Nils Borun "Kvant fizikası və fəlsəfə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1958

  Hannah Arendt

 Video-Az.

 

  The Human Condition (Vita activa)

 

  Hanna Arend və ya Arendt. İnsani şərt

 Video-En.

 

 

 

1958

  Simone de Beauvoir

 Video-Az.

 

  

 Video-En.

 

 

1958

   Michael Polanyi

 Video-Az.

 

Personal Knowledge

 

    Macar-yəhudi mənşəli ingilis filosofu, qeyri-aşkar bilik ("şəxsiyyət biliyi") konsepsiyasının müəllifi Maykl Polaninin "Şəxsi bilik" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1958

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  Understanding History and Other Essays

 

İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1958

  Claude Lévi-Strauss

 Video-Az.

 

Anthropologie structurale

 

Yəhudi mənşəli fransız filosofu, strukturalizmin nümayəndəsi,  struktur antropologiyası məktəbinin banisi Klod Levi-Strosun "Struktur antropologiyası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1958

  Albert Camus

 Video-Az.

 

  Discours de Suède

 

  Fransız yazıçısı və filosofu, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı  Alber Kamyunun  "İsveç nitqləri" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1958

 Maurice Merleau-Ponty

 Video-Az.


 Les Sciences de l’homme et la phénoménologie

 

Fransız filosofu  Moris Merlo-Pontinin "Fenomenologiya və İnsan haqqında elmlər" adlı əsəri.    

 Video-En.

 

1959- 1960

  Jacques-Marie-Émile Lacan

 Video-Az.

 

  L'éthique de la psychanalyse

Fransız filosofu və psixatrı, freydizmin strukturalist versiyasının müəllifi, psixoanalizin tarixində ən nüfuzlu fiqurlardan biri Jak-Meri-Emil Lakanın(1901-1981) 1959-1960-cı illərdə  "Psixoanalizin etikası" mövzusunda apardığı seminarın materialları.

 Video-En.

 

 

1959  


 

1959

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 Wisdom of the West

 

  İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Qərbin müdrikliyi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1959

Wolfgang Stegmüller

Video-Az.

 

  Unvollständigkeit und Unentscheidbarkeit

 Alman-Avstrriya filisofu, Münhen Universitetinin professoru Volfqana Şteqmüllerin "Natamamlıq və həllolunmazlıq" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1959

   Burrhus Frederic Skinner

 Video-Az.

 

  Cumulative Record

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Barris Frederik Skinnerin (1904-1990) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1959

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

Common Sense and Nuclear Warfare

 

  İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1959

  Anna-Teresa Tymieniecka

 Video-Az.

 

  For Roman Ingarden; nine essays in phenomenology

  Polşa əsilli Amerikan filosofu, Ümumdünya Fenomenologiya İnstitutunun təsisçisi və prezidenti, Springer nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilən Analecta Husserliana adlı kitab silsiləsinin redaktoru Anna-Tereza Timineçkanın(1923-2014)   "Roman İnqarden üçün: fenemenologiyaya dair doqquz esse" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1959

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  My Philosophical Development

 

  İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1959

   Marvin Farber

 Video-Az.

 

  Naturalism & Subjectivism

   Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Edmund Husserlin şagirdi, 1937-1961-ci illərdə Buffalo Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin sədri, Philosophy and Phenomenological Research jurnalının təsisçisi və redaktoru (1940-1980) Marvin Farberin (1901-1980)  "Naturalizm və subyektivizm" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1959

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  Face to Face Interview (BBC, 1959)

 

  İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "BBC" televiziyasına intervyusu

 Video-En.

 

1959

  Sir Peter Frederick Strawson

 Video-Az.

 

 Individuals. An essay in descriptive metaphysics

İngilis filosofu, Oksford Universitetinin müəllimi Peter Stroson özünün "Fərdlər. Diskriptiv metafizikaya dair esse" əsərində ingilis fəlsəfəsində metafizikanı yenidən öz hüquqlarında bərpa edir.

 Video-En.

 

1959

 Mikel Dufrenne

 Video-Az.

 

 La Notion d'a priori

Fransız filosofu  və estetiki, fenomenologiyanın nümayəndəsi, Fransa Estetika Cəmiyyətinin prezidenti Mişel Düfrenin(1910-1995)   "A priori konsepsiyası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1959

  Gabriel Honoré Marcel

 Video-Az.

 

  Présence et immortalité

 

  Fransız filosofu və dramaturqu  Gabriel Honoré Marselin "İştirak və ölməzlik" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1959  

 Umberto Eco

 Video-Az.

 

 Sviluppo dell’estetica medievale

 

  İtalyan yazıçısı və filosofu Umberto Ekonun "Orta əsr estetikasının təkamülü" əsəri orta əsr fəlsəfəsində gözəlllik ideyasının takamülü prosesinin təhlilinə həsr edilmişdir.  

 Video-En.

 

1959

  Firudin Köçərli

 Video-Az.

 

Sosializmin yüksəlib kommunizmə keçməsinin qanunauyğunluqları

 

  

 Video-En.

 

1959

  Niels Bohr

 Video-Az.

 

  Quantum Physics and Biology

 

  Danimarka fiziki, Nobel mükafatı laureatı Nils Borun "Kvant fizikası və biologiya" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1960  


 

1960

   Harlow Shapley           

 Video-Az.

 

  Science Ponders Religion

  Görkəmli Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885—1972) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1960

  Willard Van Orman Quine

 Video-Az.

 

  Word and Object

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) "Söz və obyekt" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1960

Ernst Block

Video-Az.

 

 Das Prinzip Hoffnung (3 vols.), Bd. III

Alman filosofu, sosioloqu, "ümid fəlsədəsi"nin "hələ ki-Qeyri-varlıq ontologiyası"nın yaradıcısı Ernst Blokun üç cildlik "Ümid prinsipi" əsərinin üçüncü cildi

Video-En.

 

1960

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

   Philosophie de la volonté. Tome II : Finitude et culpabilité.

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenimenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "İradənin fəlsəfəsi.  II cild: Sonluq və təqsir" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1960

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  O dziele literackim

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) polyak dilində yazdığı  "Ədəbi əsər" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1960

  Thomas Ruggles Pynchon

 Video-Az.

 

  Entropy

 

  Amerika yazıçısı, XX əsrin ikinci yarısında "qara yumor" məktəbinin və  postmodernist ədəbiyyatın görkəmli nümayəndəsi Tomas Pinçonun(1937)  "Entropiya" adlı hekayəsi. Hekayə entropiya prinsipinin və qeyri-müəyyənlik nəzəriyyəsinin bədii illüstrasiyası və postmodernizmin manifesti kimi qiymətləndirilir.

 Video-En.

 

 

1960

 Hans-Georg Gadamer

 Video-Az.

 

  Wahrheit und Methode

Alman filosofu, fəlsəfi hermenevtikanın banisi Hans-Georq Qadamerin(1900-2002) "Həqiqət və metod" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1960

  Jean-Paul Sartre

 Video-Az.

 

  Critique de la raison dialectique.

Fransız filosofu Jan-Pol Sartrın "Dialektik zəkanın tənqidi" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

 

 

 

1960

 Maurice Merleau-Ponty

 Video-Az.


 Signes

 

Fransız filosofu  Moris Merlo-Pontinin "İşarələr" adlı əsəri.    

 Video-En.

 

  

 

1960

   毛澤東

 Video-Az.

 

 

   Çin dövlət və siyasi xadimi, maoizmin əsas nəzəriyyəçisi, 1949-1976-cı illərdə Çin dövlətinin başçısı Mao Tszedunun(1893-1976) "İnqilabı sona qədər çatdırmalı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1960

  Walt Whitman Rostow

 Video-Az.

 

 The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto

 

  

 Video-En.

 

 

1960

  Talcott Parsons

 Video-Az.

 

  Structure and Process in Modern Societies

 

 Amerikan sosioloqu Tolkott Parsonsun "Müasir elmdə struktur və prises" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1960

   Harlow Shapley (Editor)          

 Video-Az.

 

  Source Book in Astronomy, 1900-1950

  Görkəmli Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885—1972) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1961  


 

1961

  Гагарин Юрий Алексеевич

 Video-Az.

 

  Дорога в космос. Записки лётчика-космонавта СССР

 

  Sovet kosmonavtı və kosmosa uçan ilk insan Yuri Qaqarinin "Kosmosa yol" adlı qeydləri

 Video-En.

 

1961

  Herbert Lionel Adolphus Hart

 Video-Az.

 

  The Concept of Law

 

İngilis filosofu, siyasi və hüquqi fəlsəfə üzrə aparıcl fiqurlardan biri Herbert Lionel Adolfus Hartın(1907-1992) "Hüquq anlayışı" adlı ən məşhur əsəri.

 Video-En.

 

1961

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  Fact and Fiction

 

İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Fakt and Fiksiya" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1961

  Erich Seligmann Fromm

 Video-Az.

 

  Marx’s Concept of Man

 

Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, psixoanalitik, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi, neofreydizmin və neomarksizmin nümayəndələrindən biri Erix Frommun(1900-1980) "Marksın insan konsepsiyası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1961

  Stephen Edelson Toulmin

 Video-Az.

 

 The Riviera

 

 Britaniya filosofu   Stiven Edelson Tulminin(1922-2009) "" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

 

1961

 Maurice Merleau-Ponty

 Video-Az.


 L’Œil et l’esprit

 

Fransız filosofu  Moris Merlo-Pontinin "Göz və Ruh" adlı əsəri.    

 Video-En.

 

1961

  12th Solvay Conference on Physics. Chair -  William Lawrence Bragg

 Video-Az.

 

  La théorie quantique des champs

(Quantum field theory)

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Kvant sahəsi nəzəriyyəsi" mövzusu üzrə keçirilən 12-ci Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

 

1961

  Josiah Royce

 Video-Az.

 

  Principles of Logic

 

Amerikan filosofu, hegelçi "obyektiv idealist", Harvard Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Cosaya Roysun ölümündən sonra çap olunan "Məntiqin prinsipləri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1961

  Samuel Phillips Huntington

 Video-Az.

 

  The Common Defense: Strategic Programs in National Politics

 

  Amerika politoloqu, filosofu və sosioloqu, Harvard Universitetinin professoru, 1978-1989-cu illərdə Beynəlxalq Münasibətlər Mərkəzinin direktoru, 1986-1987-ci illərdə Amerika Siyasi Elml'r Assosiasiyas;n;n prezidenti Samuel Fillips Hantingtonun (1927-2008) "Ümumi müdafiə: Milli siyasətdə strateji proqramlar" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1961

  Ernst Block

Video-Az.

 

 Zur Ontologie des Noch-Nicht-Seins: Ein Vortrag und zwei Abhandlungen 

Alman filosofu, sosioloqu, "ümid fəlsədəsi"nin "hələ ki-Qeyri-varlıq ontologiyası"nın yaradıcısı Ernst Blokun "Hələ ki-Qeyri-varlıq ontologitasına dair: Mühazirə və iki traktat" adlı əsəri.

Video-En.

 

1961

  Talcott Parsons

 Video-Az.

 

 Theories of society; foundations of modern sociological theory

 

  Amerikan sosioloqu Tolkott Parsonsun "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1961

   Harlow Shapley           

 Video-Az.

 

  Galaxies: Revised Edition (Harvard Books on Astronomy)

  Görkəmli Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885—1972) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1961

  Thomas Kuhn

 Video-Az.

 

  The Function of Measurement in Modern Physical Science

 

  

 Video-En.

 

 

1961 

  Emmanuel Lévinas

 Video-Az.

 

  Totalité et Infini: essai sur l'extériorité

   Yəhudi mənşəli fransız filosofu, 1973-1976-cı illərdə Paris Universitetinin professoru Emmanuel Levinasın(1905-1995) "Totallıq və sonsuzluq. Eksteriorluq mövzusuna dair esse" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

 

1961

  Stephen Edelson Toulmin

 Video-Az.

 

 Foresight and Understanding: An Enquiry into the Aims of Science

 

   Britaniya filosofu   Stiven Edelson Tulminin(1922-2009) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1961

  Michel Foucault

 Video-Az.

 

Folie et Déraison. Histoire de la folie à l'âge classique

 

Fransız filosofu Mişel Fukonun "Ağılsızlıq və düşüncəsizlik: Ağılsızlıq tarixi klassik dövrdə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1961

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

  Sartre: The Origins of a Style

 

  Amerikan postmodernist filosofu və fəlsəfə tarixçisi, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1961

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 Has Man a Future?

 

İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "İnsanın gələcəyi varmı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1961

  Ernst Block

Video-Az.

 

  Naturrecht und menschliche Würde

Alman filosofu, sosioloqu, "ümid fəlsədəsi"nin "hələ ki-Qeyri-varlıq ontologiyası"nın yaradıcısı Ernst Blokun "Təbii Qanun və İnsan Ləyaqəti" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1961

 Wolfgang Stegmüller

Video-Az.

 

  Strukturtypen der Logik

 Alman-Avstrriya filisofu, Münhen Universitetinin professoru Volfqana Şteqmüllerin "Məntiqin struktur tipləri" adlı əsəri.

Video-En.

 

1962  


 

 

1962

Charles Hartshorne

 Video-Az.

 

The Logic of Perfection and other essays in neoclassical metaphysics

Uaythedin proses fəlsəfəsini proses teologiyasına doğru inkişaf etdirən Amerika filosofu, Çikaqo Universitetinin,  Emori  Universitetinin və Texas Universitetinin professoru Çarlz Hartshornun "Qavrayışın məntiqi və neoklassik metafizikaya dair digər esselər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1962

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Untersuchungen zur Ontologie der Kunst: Musikwerk. Bild. Architektur. Film

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) alman dilində yazdığı  "" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1962

  Anna-Teresa Tymieniecka,

            with a foreword by I. M. Bochenski

 Video-Az.

 

  Phenomenology and science in contemporary European thought

  Polşa əsilli Amerikan filosofu, Ümumdünya Fenomenologiya İnstitutunun təsisçisi və prezidenti, Springer nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilən Analecta Husserliana adlı kitab silsiləsinin redaktoru Anna-Tereza Timineçkanın(1923-2014)   "Müasir Avropa təfəkküründə fenomenologiya və elm" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1962

 John Austin

 Video-Az.

 

 How to Do Things with Words

 

  

 Video-En.

 

 

1962

  Stephen Edelson Toulmin

 Video-Az.

 

  The Architecture of Matter

 

   Britaniya filosofu   Stiven Edelson Tulminin(1922-2009) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1962

 Gilles Deleuze 

 Video-Az.

 

Nietzsche et la philosophie

 

   Fransız filosofu Jil Delözün(1925-1995) "Nitşe və Fəlsəfə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1962

   Thomas Kuhn

 Video-Az.

 

 The Structure of Scientific Revolutions

 

  

 Video-En.

 

 

1962

  Stuart Newton Hampshire

 Video-Az.

 

 Feeling and expression (An inaugural lecture delivered at University College,
London, 25 October 1960)
 

 

İngilis filosofu və ədəbi tənqidçisi, İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə əxlaqi və siyasi təfəkkürünün yeni istiqamətini verən antirasionalist Oksford mütəfəkkirlərindən biri, Oksford Universitetinin professoru və universitet administratoru Stuart Nyuton Hampşierin (1914-2004) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1962

   Leslie Groves

 Video-Az.

 

Now it can be told / The story of Manhattan project.

 

  

 Video-En.

 

 

1962

  Claude Lévi-Strauss

 Video-Az.

 

La Pensée sauvage

 

Yəhudi mənşəli fransız filosofu, strukturalizmin nümayəndəsi,  struktur antropologiyası məktəbinin banisi Klod Levi-Strosun "Vəhşi fikir" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1962

Karl Jaspers

 Video-Az.

Der philosopische Glaube angesichts der Offenbarung

 

Alman filosofu Karl Yaspersin "Fəlsəfi inam və vəhy" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1962  

 Umberto Eco

 Video-Az.

 

  Opera Aperta

 

  İtalyan yazıçısı və filosofu Umberto Eko özünün   "Açıq əsər" adlandırdığı fəlsəfi essesində XX əsrin ikinci yarısında meydana çıxan əsas sənət cərəyanlarını fəlsəfi təhlilə məruz qoyur. Eko burada incəsənətin təhlili zamanı yalnız sənətşünaslığın terminləri ilə mühakimə yürütmür, həm də müasir riyaziyyatın, fizikanın və informasiya nəzəriyyəsinin terminlərindən geniş istifadə edir. Burada həmçunin dzen-buddzmin qərb mədəniyyətinə təsirinin təhlilinə ayrıca bir fəsil həsr edilmişdir. 

 Video-En.

 

 

1962- 1963

  Jacques-Marie-Émile Lacan

 Video-Az.

 

  L'angoisse

Fransız filosofu və psixatrı, freydizmin strukturalist versiyasının müəllifi, psixoanalizin tarixində ən nüfuzlu fiqurlardan biri Jak-Meri-Emil Lakanın(1901-1981) 1962-1963-cü illərdə  "Həyəcan" mövzusunda apardığı seminarın materialları.

 Video-En.

 

 

 

1963  


 

1963

  13 th World Congress of Philosophy.  Mexico City, Mexico

 Video-Az.

 

 

 

 

 

 Meksikanın Mexiko şəhərində "İnsan problemi", "Bizim dövrün tənqidi" mövzları üzrə keçirilən 13-cü Ümumdünya Fəlfəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

 

1963

  Charles Hartshorne

 Video-Az.

Philosophers Speak of God

 

Uaythedin proses fəlsəfəsini proses teologiyasına doğru inkişaf etdirən Amerika filosofu, Çikaqo Universitetinin,  Emori  Universitetinin və Texas Universitetinin professoru Çarlz Hartshornun "Filosoflar Tanrıdan danışırlar" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1963

  Hannah Arendt

 Video-Az.

 

 On Revolution

 

Hanna Arend. İnqilaba dair

 Video-En.

 

 

1963

  Herbert Lionel Adolphus Hart

 Video-Az.

 

  Law, Liberty and Morality

 

İngilis filosofu, siyasi və hüquqi fəlsəfə üzrə aparıcl fiqurlardan biri Herbert Lionel Adolfus Hartın(1907-1992) "Hüquq, azadlıq və əxlaq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1963

  Гайденко Пиама Павловна

 Video-Az.

 

  Экзистенциализм и проблема культуры

 

  Rus filosofu və fəlsəfə tarixçisi Piama Qaydenkonun(1934) "Ekzistensializm və mədəniyyət problemi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1963

  Willard Van Orman Quine

 Video-Az.

 

  Set Theory and Its Logic

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1963

 

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

Essays in Skepticism

 

 

İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri.

  

 Video-En.

 

1963

  Stephen Edelson Toulmin

 Video-Az.

 

 The Fabric of the Heavens: The Development of Astronomy and Dynamics

 

   Britaniya filosofu   Stiven Edelson Tulminin(1922-2009) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1963

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

Unarmed Victory

 

  İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1963

   Paul Adrien Maurice Dirac

 Video-Az.

 

  The Evolution of the Physicist's Picture of Nature

 

   İngilis fiziki, Nobel mükafatı laureatı Dirak özünün  "Təbiət mənzərəsinə fiziklərin baxışlarının təkamülü" adlı əsəri..

 Video-En.

 

 

1963

  Stephen Edelson Toulmin

 Video-Az.

 

 Night Sky at Rhodes

 

   Britaniya filosofu   Stiven Edelson Tulminin(1922-2009) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1963

  Imre Lakatos

 Video-Az.

 

Proofs and Refutations //In: The British Journal for the Philosophy of Science

 

  

 Video-En.

 

1963

  Cəmil Əhmədli

 Video-Az.

 

 Materialist dialektikanın qanun kateqoriyası

 

  

 Video-En.

 

 

 

1963

 Karl Popper

 Video-Az.

 

 Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge

 Alman-indilis filosofu Karl Popperin "Fərziyyə və təkzib: Elmi biliyin artımı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1963

  Ernst Block

Video-Az.

 

  Tübinger Einleitung in die Philosophie 

Alman filosofu, sosioloqu, "ümid fəlsədəsi"nin "hələ ki-Qeyri-varlıq ontologiyası"nın yaradıcısı Ernst Blokun "Fəlsəfəyə Giriş" mövzusunda Tübingerdə oxuduğu mühazirə

Video-En.

 

 

1963

  Gilles Deleuze

 Video-Az.

 

  La philosophie critique de Kant

 

 Fransız filosofu Jil Delözün(1925-1995) "Kantın tənqidi fəlsəfəsi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1964  


 

1964

 Maurice Merleau-Ponty

 Video-Az.


 Le Visible et l’invisible

 

Fransız filosofu  Moris Merlo-Pontinin "Görünən və görünməyən" adlı əsəri.    

 Video-En.

 

1964

  Claude Lévi-Strauss

 Video-Az.

 

Mythologiques I. Le Cru et le cuit

 

Yəhudi mənşəli fransız filosofu, strukturalizmin nümayəndəsi,  struktur antropologiyası məktəbinin banisi Klod Levi-Strosun 

"Mifoməntiqlər" adlı dördcildliyinin

"Çiy və bişmiş" adlı birinci cildi

 Video-En.

 

 

1964

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Der Streit um die Existenz der Welt

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) alman dilində yazdığı  "" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1964

  Jacques-Marie-Émile Lacan

 Video-Az.

 

  Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (S XI)

Fransız filosofu və psixatrı, freydizmin strukturalist versiyasının müəllifi, psixoanalizin tarixində ən nüfuzlu fiqurlardan biri Jak-Meri-Emil Lakanın(1901-1981) 1964-cü ildə  "Psixoanalizin dörd əsas anlayışı" mövzusunda apardığı seminarın(on birinci ) materialları.

 Video-En.

 

 

 

1964

  Erich Seligmann Fromm

 Video-Az.

 

  The Heart of Man, its genius for good and evil

 

  Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, psixoanalitik, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi, neofreydizmin və neomarksizmin nümayəndələrindən biri Erix Frommun(1900-1980) "İnsanın ruhu: onun xeyihxahlıq və zülmkarlıq qabiliyyəti" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1964

  Stanisław Lem

 Video-Az.

  Summa Technologiae

 

Polyak yazıçısı, fantast, futuroloq, filosof Stanisłav Lemin "Texnologiyanın məcmusu" adlı əsəri.

  

 Video-En.

 

 

1964

  13th Solvay Conference on Physics. Chair -  J. Robert Oppenheimer (Princeton)

 Video-Az.

 

   The Structure and Evolution of Galaxies.

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Qalaktikaların strukturu və təkamülü" mövzusu üzrə keçirilən 13-cü Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

1964

  Charles W. Morris

Video-Az.

 

  Signification and Significance: A Study of the Relations of Signs and Values

  Amerikan filosofu, semiotikanın yaradıcılarından biri Çarlz Morrisin "İşarələmə və məna" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1964

  Gilles Deleuze

Video-Az.

 

  Proust et les signes

  Fransız filosofu Jil Delözün(1925-1995) "Prust İşarələr" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1964

  Michael Polanyi

 Video-Az.

 

The Study of Man

 

  Macar-yəhudi mənşəli ingilis filosofu, qeyri-aşkar bilik ("şəxsiyyət biliyi") konsepsiyasının müəllifi Maykl Polaninin "" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1964

  Herbert Lionel Adolphus Hart

 Video-Az.

 

  The Morality of the Criminal Law

 

İngilis filosofu, siyasi və hüquqi fəlsəfə üzrə aparıcl fiqurlardan biri Herbert Lionel Adolfus Hartın(1907-1992) "Əxlaq və cinayət hüququ" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1964

 Herbert Marcuse

 Video-Az.

 

 One-Dimensional Man

 

Yəhudi mənşəli alman-Amerikan filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin aparıcı nümayəndələrindən biri Herbert Markuzenin "Bir ölçülü insan" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1964

  Alvin Toffler

 Video-Az.

 

 The Culture Consumers

 

  Yəhudi mənşəli Amerika yazıçısı və filosofu Elvin Tofflerin "Mədəniyyət istifadəçiləri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1964

  Gabriel Honoré Marcel

 Video-Az.

 

  La Dignité humaine et ses assises existentielles

 

  Fransız filosofu və dramaturqu  Gabriel Honoré Marselin  "İnsan Ləyaqəti və ekzistensial əsaslar" adlı əsəri. müəllifin 1961–62-ci illərdə Harvard universiteində oxuduğu Uilyam Ceymsə həsr olunmuş mühazirələr əsasında tərtib olunmuşdur.

 Video-En.

 

1964

  Оруджев З. М

 Video-Az.

 

К. Маркс и диалектическая логика

 

Zahid Orucov

 Video-En.

 

1964

  Anna-Teresa Tymieniecka

 Video-Az.

 

  Leibniz’ cosmological synthesis

  Polşa əsilli Amerikan filosofu, Ümumdünya Fenomenologiya İnstitutunun təsisçisi və prezidenti, Springer nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilən Analecta Husserliana adlı kitab silsiləsinin redaktoru Anna-Tereza Timineçkanın(1923-2014)   "Leybnitasin kosmoloji sintezi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1965  


 

1965

  Daniel Bell

 Video-Az.

 

The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties

 

  

 Video-En.

 

1965

  Erich Seligmann Fromm

 Video-Az.

 

  Socialist Humanism

 

  Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, psixoanalitik, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi, neofreydizmin və neomarksizmin nümayəndələrindən biri Erix Frommun(1900-1980) "Sosialist humanizmi" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1965

 Herbert Marcuse

 Video-Az.

 

 A Critique of Pure Tolerance

 

Yəhudi mənşəli alman-Amerikan filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin aparıcı nümayəndələrindən biri Herbert Markuzenin "Xalis dözümlülüyün tənqidi" adlı əsəri.

 

 Video-En.

 

 

1965 

  Georges Bataille

 Video-Az.

 

  Le Procès de Gilles de Rais

   Fransız filosofu və solçu yazıçısı Jorj Batayın(1897-1962) ölümündən sonra çap olunan "Jil de Re üzərində proses" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1965

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  De l'interprétation. Essai sur Sigmund Freud

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenimenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "Ziqmund Freydə dair şərh haqqında  esse" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1965  

 Umberto Eco

 Video-Az.

 

  Le poetiche di Joyce

 

  İtalyan yazıçısı və filosofu Umberto Ekonun "Coysun poetikası" əsərində  Ceyms Coys şəxsiyyətinin özəllikləri və onun yaradıcılığında modernizmin ilk nümunələri hesab edilən “Uliss” və “Finneqanın yası” romanları araşdırılır.

 Video-En.

 

 

1965

  Karl Raimund Popper

 Video-Az.

 

 The Open Society and Its Enemies-2

  

 Video-En.

 

 

1965

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

On the Philosophy of Science

 

İngilis filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1965

  Maarif Əkbərov

 Video-Az.

 

  Kibernetika və onun xalq təsərrüfatında əhəmiyyəti

 

  Azərbaycan riyaziyyatçısı və filosofu Maarif Əkbərovun "" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1965

   Harlow Shapley           

 Video-Az.

 

  The New Treasury of Science

  Görkəmli Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885—1972) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1965

İoanna Kuçuradi

 Video-Az.

 

 Max Scheler ve Nietzsche'de Trajik

 

  

 Video-En.

 

 

1965

Yaşar Qarayev

 Video-Az.

 

  Faciə və qəhrəman

 

  

 Video-En.

 

 

1965

  Charles Hartshorne

 Video-Az.

 

Anselm's Discovery

 

Uaythedin proses fəlsəfəsini proses teologiyasına doğru inkişaf etdirən Amerika filosofu, Çikaqo Universitetinin,  Emori  Universitetinin və Texas Universitetinin professoru Çarlz Hartshornun "Anselmin kəşfi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1965

  Lotfi A. Zadeh

 Video-Az.

 

  Fuzzy sets. Information and Control

 

  

 Video-En.

 

 

1965

  Stuart Newton Hampshire

 Video-Az.

 

 Freedom of the Individual 

 

İngilis filosofu və ədəbi tənqidçisi, İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə əxlaqi və siyasi təfəkkürünün yeni istiqamətini verən antirasionalist Oksford mütəfəkkirlərindən biri, Oksford Universitetinin professoru və universitet administratoru Stuart Nyuton Hampşierin (1914-2004) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1966  


 

1966

   John von Neumann

 Video-Az.

 

  Theory of. Self-Reproducing Automate. // Edited and completed by Arthur W. Burks

 

  

 Video-En.

 

1966

  Willard Van Orman Quine

 Video-Az.

 

  Selected Logic Papers

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1966

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Przeżycie - dzieło - wartość

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) polyak dilində yazdığı  "Təcrübə-sənət əsəri-dəyər" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1966

  Erich Seligmann Fromm

 Video-Az.

 

  You Shall Be as Gods: a radical interpretation of the Old Testament and its tradition

 

  Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, psixoanalitik, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi, neofreydizmin və neomarksizmin nümayəndələrindən biri Erix Frommun(1900-1980) "Siz tanrılar kimi olacaqsınız: Əhdi-ətiqin radikal şərhi və onun ənənələri" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1966

  Gilbert Ryle

 Video-Az.

 

Plato's Progress

 

İngilis filosofu, linqvistik fəlsəfənin banilərindən biri, Oksford Universitetinin fəlsəfə professoru, məşhur "Mind" jurnalının baş redaktoru Gilbert Raylın "Platonun tərəqqisi" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

 

1966

 Mikel Dufrenne

 Video-Az.

 

 Jalons

Fransız filosofu  və estetiki, fenomenologiyanın nümayəndəsi, Fransa Estetika Cəmiyyətinin prezidenti Mişel Düfrenin(1910-1995)   "Dönüş nöqtələri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1966

 Umberto Eco

 Video-Az.

 

 The Narrative Structure in Fleming. // In: Oreste Del Buono, Umberto Eco. The Bond Affair

 

   İngilis yazıçısı Yen Fleminqin supercəsus Ceyms Bondla (agent 007) bağlı romanlarının təhlilinə həsr olunmuş "Bond işi" məcmuəsində italyan yazıçısı və filosofu Umberto Ekonun çap etdirdiyi "Fleminqdə Narrativ Struktur" adlı essesi

 Video-En.

 

1966

  Jacques-Marie-Émile Lacan

 Video-Az.

 

  Textes

Fransız filosofu və psixatrı, freydizmin strukturalist versiyasının müəllifi, psixoanalizin tarixində ən nüfuzlu fiqurlardan biri Jak-Meri-Emil Lakanın(1901-1981)  "Mətnlər" adlı əsəri. Əsər özünəməxsus ədəbi fenomendir. Burada elmi və fəlsəfi mülahizələrlə yanaşı həm də bilə-bilə edilmiş yarımçıq fikirlər, yumor, aforizmlər də yer alır. Bu aforizmlərin bir çoxunun dəqiq mənasını müəyyənləşdirmək çətindir, məsələn, "İnsani arzu başqasının arzusudur", "Sevmək malik olduğunu vermək deyil, malil ilmadığıı verməkdir", "hisslər həmişə qarşılıqlıdır". Müəllif özü bu aforizmlərə dönə-dönə qayıdır, onları müxtəlif şəkildə mənalardırır.

 Video-En.

 


1966

  Michael Polanyi

 Video-Az.

 

  The Tacit Dimension

 

    Macar-yəhudi mənşəli ingilis filosofu, qeyri-aşkar bilik ("şəxsiyyət biliyi") konsepsiyasının müəllifi Maykl Polaninin "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1966

Talcott Parsons,

Kenneth B. Clark

 Video-Az.

 

The Negro American

 

  Amerikan sosioloqu Tolkott Parsonsun "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1966

  Willard Van Orman Quine

 Video-Az.

 

  The Ways of Paradox

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1966

  Stephen Edelson Toulmin

 Video-Az.

 

  The Discovery of Time

 

  Britaniya filosofu   Stiven Edelson Tulminin(1922-2009) "Zamanın kə.f olunması" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1966

 Theodor Adorno

 Video-Az.

 

 Negative Dialectics

 Alman filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin aparıcı nümayəndələrindən biri, cəmiyyətin "tənqidi nəzəriyyəsi" ilə tanınan  Teodor Adornonun "Neqativ dialektika" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1966

  Sir Peter Frederick Strawson

 Video-Az.

 

  The bounds of sence

 

İngilis filosofu, Oksford Universitetinin müəllimi Peter Strosonun "Hissin sərhədləri" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

 

1966

  İoanna Kuçuradi

 Video-Az.

 

  Nietzsche ve İnsan

  

 Video-En.

 

1966

  Anna-Teresa Tymieniecka

 Video-Az.

 

  Why is there something rather than nothing? Prolegomena to the phenomenology of cosmic creation

  Polşa əsilli Amerikan filosofu, Ümumdünya Fenomenologiya İnstitutunun təsisçisi və prezidenti, Springer nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilən Analecta Husserliana adlı kitab silsiləsinin redaktoru Anna-Tereza Timineçkanın(1923-2014)   "Niyə nəsə heç nədən daha çox mövcuddur? Kosmik yaradışın fenomenologiyasına dair proloqomenlər" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1966

  Michel Foucault

 Video-Az.

 

 

 Les Mots et les choses: une archeologie des sciences humaines

 

 

  Fransız filosofu Mişel Fukonun "Sözlər və şeylər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1966

  Gilles Deleuze

 Video-Az.

 

 Le Bergsonisme (Bergsonism)

 

  Fransız filosofu Jil Delözün(1925-1995) "Berqsonizm" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1966

  Talcott Parsons

 Video-Az.

 

  Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives

 

  Amerikan sosioloqu Tolkott Parsonsun "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1966

  Claude Lévi-Strauss

 Video-Az.

 

Mythologiques II. Du miel aux cendres

 

Yəhudi mənşəli fransız filosofu, strukturalizmin nümayəndəsi,  struktur antropologiyası məktəbinin banisi Klod Levi-Strosun 

"Mifoməntiqlər" adlı dördcildliyinin

"Baldan külə doğru" adlı ikinci cildi

 Video-En.

 

 

1967  

 

 

1967  

  Jacques Derrida

 Video-Az.

 

  La voix et le phénomène

 

  Fransız filosofu Jak Derridanın "" adlı əsəri.

 Video-En.

 


 

 

1967

  Gilles Deleuze

 Video-Az.

 

  Présentation de Sacher-Masoch

 

Fransız filosofu Jil Delözün(1925-1995) "Mazoxizm: Soyuqluq və Qəddarlıq" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

 

1967  

  Jacques Derrida

 Video-Az.

 

De la grammatologie

 

  Fransız filosofu Jak Derridanın "Qrammatologiya haqqında" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1967

   Marvin Farber

 Video-Az.

 

  Phenomenology and Existence: Toward a Philosophy within Nature

   Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Edmund Husserlin şagirdi, 1937-1961-ci illərdə Buffalo Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin sədri, Philosophy and Phenomenological Research jurnalının təsisçisi və redaktoru (1940-1980) Marvin Farberin (1901-1980)  "Fenomenologiya və mövcudluq: Təbiətin fəlsəfəsinə dair" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

 

1967  

  Jacques Derrida

 Video-Az.

 

  L'écriture et la différence

 

  Fransız filosofu Jak Derridanın "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1967

 

 Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 

 Марксизм о личности

  

 Görkəmli Rusiya filosofu, Rusiya Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, akademik Abdusalam Guseynovun  "Marksizm şəxsiyyət haqqında" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

 

1967

  İoanna Kuçuradi

 Video-Az.

 

Schopenhauer ve İnsan

  

 Video-En.

 

 

 

1967

 

 Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 

 Молодежи об общественном прогрессе

  

 Görkəmli Rusiya filosofu, Rusiya Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, akademik Abdusalam Guseynovun  "Gənclərə ictimai tərqqi haqqında" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

 

1967

 

Charles Hartshorne

 Video-Az.

 

 A Natural Theology for our Time

 

  Uaythedin proses fəlsəfəsini proses teologiyasına doğru inkişaf etdirən Amerika filosofu, Çikaqo Universitetinin,  Emori  Universitetinin və Texas Universitetinin professoru Çarlz Hartshornun "Zəmanəmiz üçün təbii teologiya" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1967

 Mikel Dufrenne

 Video-Az.

 

 La philosophie du néopositivisme

Fransız filosofu  və estetiki, fenomenologiyanın nümayəndəsi, Fransa Estetika Cəmiyyətinin prezidenti Mişel Düfrenin(1910-1995)   "Neopositivizm fəlsəfəsi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1967

   Harlow Shapley           

 Video-Az.

 

  Beyond The Observatory

  Görkəmli Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885—1972) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1967

  Cəmil Əhmədli

 Video-Az.

 

  Materialist dialektikanın əsas qanunları

 

  

 Video-En.

 

 

1967

 Hans-Georg Gadamer

 Video-Az.

 

  Kleine Schriften (Philosophical Hermeneutics)

Alman filosofu, fəlsəfi hermenevtikanın banisi Hans-Georq Qadamerin(1900-2002) "Fəlsəfi hermenevtika" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1967

  14th Solvay Conference on Physics. Chair -  Christian Møller (Copenhagen)

 Video-Az.

 

   Fundamental Problems in Elementary Particle Physics

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Elementar hissəciklər fizikasında Fundamental Problemlər" mövzusu üzrə keçirilən 14-c Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

 

1967

   Harlow Shapley           

 Video-Az.

 

  The view from a distant star

  Görkəmli Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885—1972) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1967

  Maarif Əkbərov

 Video-Az.

 

  Роль математики в познании

 

  Azərbaycan riyaziyyatçısı və filosofu Maarif Əkbərovun rus dilində yazdığı "İdrakda riyaziyyatın rolu" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1967

 Wolfgang Stegmüller

Video-Az.

 

  The Structure and Dynamics of Theories

Alman-Avstrriya filisofu, Münhen Universitetinin professoru Volfqana Şteqmüllerin "Nəzəriyyələrin Strukturu və Dinamikası" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1968  


 

 

1968

 14th World Congress of Philosophy. Vienna, Austria

 Video-Az.

 

 

 

 Avstriyanın Vyana şəhərində "Ruh, dünya və tarix", "Azadlıq: məsuliyyət və qərar", "Dil, cemantika və hermenevtika", "Fəlsəfə və ideologya" , "Fəlsəfə və elm" mövzusu üzrə keçirilən 14-cü Ümumdünya Fəlfəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

1968

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) alman dilində yazdığı  "" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1968

  Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 God the Creator: On the Transcendence and Presence of God

 

   Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı, Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

1968

  Herbert Lionel Adolphus Hart

 Video-Az.

 

  Punishment and Responsibility

 

İngilis filosofu, siyasi və hüquqi fəlsəfə üzrə aparıcl fiqurlardan biri Herbert Lionel Adolfus Hartın(1907-1992) "Cəza və məsuliyyət" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1968

  Samuel Phillips Huntington

 Video-Az.

 

  Political Order in Changing Societies

 

  Amerika politoloqu, filosofu və sosioloqu, Harvard Universitetinin professoru, 1978-1989-cu illərdə Beynəlxalq Münasibətlər Mərkəzinin direktoru, 1986-1987-ci illərdə Amerika Siyasi Elml'r Assosiasiyas;n;n prezidenti Samuel Fillips Hantingtonun (1927-2008) "Dəyişilən cəmiyyətlərdə siyasi nizam" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1968

   Nelson Goodman

 Video-Az.

 

  Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols

   Amerikan filosofu, məntiqçisi və estetiki,  analitik fəlsəfənin görkəmli nümayəndəsi, 1940-50-ci illərdə Pensilvaniya Universitetinin, 1966-77-ci illərdə Harvard Universitetinin professoru, 1967-68-ci illərdə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Nelson Gudmanın(1906-1998) "İncəsənətin dilləri: simvollar nəzəriyyəsinə yanaşmalardan biri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1968

  Gabriel Honoré Marcel

 Video-Az.

 

 Pour une sagesse tragique et son au-delà

 

  Fransız filosofu və dramaturqu  Gabriel Honoré Marselin "Faciəli müdriklik ondan kənarda" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1968

   Burrhus Frederic Skinner

 Video-Az.

 

  The Technology of Teaching

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Barris Frederik Skinnerin (1904-1990) "Öyrətmənin texnologiyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1968

 Herbert Marcuse

 Video-Az.

 

 Negations: Essays in Critical Theory

 

Yəhudi mənşəli alman-Amerikan filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin aparıcı nümayəndələrindən biri Herbert Markuzenin "İnkarlar: Tənqidi nəzəriyyəyə dair esselər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1968

  Ernst Block

Video-Az.

 

 Atheismus im Christentum

 Alman filosofu, sosioloqu, "ümid fəlsədəsi"nin "hələ ki-Qeyri-varlıq ontologiyası"nın yaradıcısı Ernst Blokun "Xristianlıqda ateizm" adlı əsəri.

Video-En.

 

1968

  Erich Seligmann Fromm

 Video-Az.

 

  The Revolution of Hope, toward a humanized technology

 

  Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, psixoanalitik, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi, neofreydizmin və neomarksizmin nümayəndələrindən biri Erix Frommun(1900-1980) "Ümüdün inqilabı. humanistləşdirilmiş texnologiyaya doğru" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1968

  Gilles Deleuze

 Video-Az.

 

Différence et répétition

 

Fransız filosofu Jil Delözün(1925-1995) "Fərq və Təkrar" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1968

  Erich Seligmann Fromm

 Video-Az.

 

  The Nature of Man

 

  Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, psixoanalitik, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi, neofreydizmin və neomarksizmin nümayəndələrindən biri Erix Frommun(1900-1980) "İnsanın təbiəti" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

 

1968

Ludwig von Bertalanffy

 Video-Az.

 

General System theory: Foundations, Development, Applications

 

  

 Video-En.

 

 

1968

Alvin Toffler

 Video-Az.

 

The Schoolhouse in the City

  Yəhudi mənşəli Amerika yazıçısı və filosofu Elvin Tofflerin "Şəhərdə məktəb binası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1968

 

  Claude Lévi-Strauss

 Video-Az.

 

Mythologiques III. L’Origine des manières de table

 

Yəhudi mənşəli fransız filosofu, strukturalizmin nümayəndəsi,  struktur antropologiyası məktəbinin banisi Klod Levi-Strosun 

"Mifoməntiqlər" adlı dördcildliyinin

"Masa arxası adətlərin mənşəyi" adlı üçüncü cildi

 Video-En.

 

 

1968  

 Umberto Eco

 Video-Az.

 

  La struttura assente. La ricerca semiotica e il metodo strutturale

 

  İtalyan yazıçısı və filosofu Umberto Ekonun "Mövcud olmayan struktur. Semiotic tədqiqat və struktur metodu" əsəri strukturalizmin tənqidi kontekstində semiotikanın təhlilinə həsr edilmişdir. Umberto Ekonun fikrinə görə, strukturalizm qeyri-şüuri bir tərzdə yeni bir din statusuna iddia edir. Bu dinin tanrısı olaraq isə, əslində mövcud olmayan hansısa struktur şıxış edir. Müəllif bu mövqeyini əsaslandırmaqdan ötrü insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrindən - memarlıqdan, rəssamlıqdan, musiqidən, kino sənətindən misallar gətirir.

 Video-En.

 

 

1968

 Mikel Dufrenne

 Video-Az.

 

 Pour l'homme

Fransız filosofu  və estetiki, fenomenologiyanın nümayəndəsi, Fransa Estetika Cəmiyyətinin prezidenti Mişel Düfrenin(1910-1995)   "Insan üçün" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

 

1968

Michael Polanyi

 Video-Az.

 

Life's irreducible structure

 

    Macar-yəhudi mənşəli ingilis filosofu, qeyri-aşkar bilik ("şəxsiyyət biliyi") konsepsiyasının müəllifi Maykl Polaninin "Həyatın dəyişməz strukturu" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1968

  Гагарин Юрий Алексеевич,

Лебедев Владимир Иванович

 Video-Az.

 

  Психология и космос

 

  Sovet kosmonavtı və kosmosa uçan ilk insan Yuri Qaqarinin(1934-1968) və rus psixoloqu, Moskva Dövlət Universitetinin professoru, kosmik psixologiyanın yaradıcılarından biri Vladimir Lebedevin(1929-2004) "Psixologiya və kosmos" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1968

Max Born

 Video-Az.

 

 My Life and My Views

 

Yəhudi mənşəli alman-ingilis fiziki, kvant mexanikasının yaradıcılarından biri, Nobel mükafatı laureatı Maks Bornun "Mənim həyatım və baxışlarım" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1968

  Maarif Əkbərov

 Video-Az.

 

  Kibernetika və incəsənət

 

  Azərbaycan riyaziyyatçısı və filosofu Maarif Əkbərovun "Kibernetika və incəsənət" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1968

  Jürgen Habermas

 Video-Az.

 

  Erkenntnis und Interesse

 

 Alman filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi Yürgen Habermasın(1929-) "İdrak və mənafe" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1968

  Gilles Deleuze

 Video-Az.

 

  Spinoza et le problème de l'expression

 

 Fransız filosofu Jil Delözün(1925-1995) "Spinoza və fəlsəfədə ekspressionizm" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1968

 Jean Baudrillard

 Video-Az.

 

  Le système des objets

 

Fransız filisifu Jan Bodriyarın "Şeylərin sistemi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1968

Noam Chomsky

 

 Video-Az.

 

Language and Mind

 

  

 Video-En.

 

1968

  Мераб Мамардашвили

 Video-Az.

 

  Формы и содержание мышления

 

  

 Video-En.

 

1968

Fuad Qasımzadə

 Video-Az.

 

 "Qəm karvanı", yaxud Zülmətdə nur

 

  

 Video-En.

 

1968

  Talcott Parsons

 Video-Az.

 

Sociological Theory and Modern Society

 

  Amerikan sosioloqu Tolkott Parsonsun "Sosioloji nəzəriyyə və müasir cəmiyyət" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1968

  Paul Ricœur, Gabriel Marcel

 Video-Az.

 

 Entretiens

  Fransız filosofları Pol Rikörün(1913-2005) və Gabriel Marseliun "Dialoq"u

 Video-En.

 

1968

  Лев Николаевич Гумилёв

 Video-Az.

 

 Климат и история

 

  Görkəmli rus tarixçisi və filosifu Lev Qumilyovun "İqlim və tarix" məqaləsi

 Video-En.

 

1968

 Лебедев Владимир Иванович

 Video-Az.

 

  Восприятие пространства и времени в космосе

 

 Moskva Dövlət Universitetinin professoru, kosmik psixologiyanın yaradıcılarından biri Vladimir Lebedevin(1929-2004) "" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

 

1969  

 

 

1969

  Talcott Parsons

 Video-Az.

 

 Politics and Social Structure

 

 Amerikan sosioloqu Tolkott Parsonsun "Siyasət və sosial struktur" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1969

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Erlebnis, Kunstwerk und Wert. Vorträge zur Ästhetik 1937-1967

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) estetikaya dair 1937-1967-ci illərdə yazdığı əsərlərdən ibarət alman dilində məcmuə 

 Video-En.

 


1969

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  Le conflit des interprétations. Essais d'herméneutique

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenimenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "Şərhlər konflikti. Hermenevtikaya dair esse" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1969

  Pierre Klossowski

 Video-Az.

 

Nietzsche et le cercle vicieux

 

Polyak və yəhudi mənşəli fransız filosofu, psixoanalitik, yazıçı, rəssam, Baltusun böyük qardaşı Pyer Klossovskinin "Nitşe və yanlış dairə" adlı əsəri. Əsər Fuko, Delöz, Lyitar kimi fransız filosoflarına güclü təsir göstərmişdir.

 Video-En.

 

 

1969

Николай Бердяев

 Video-Az.

 

  Смысл истории (Опыт философии человеческой судьбы). Париж

 

   Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Tarixin mənası" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

1969

   Burrhus Frederic Skinner

 Video-Az.

 

  The Contingencies of Reinforcement: A theoretical analysis

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Barris Frederik Skinnerin (1904-1990) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1969

  Willard Van Orman Quine

 Video-Az.

 

  Ontological Relativity and Other Essays

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1969

  Ludwig Josef Johann Wittgenstein

 Video-Az.

 

Über Gewißheit

  XX əsrin görkəmli filosofu Lüdviq Vitgenşteynin ölümqndən sonra çap olunan "Müəyyənlik barədə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1969

   Harlow Shapley           

 Video-Az.

 

  Through Rugged Ways to the Stars

  Görkəmli Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885—1972) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1969

  Maarif Əkbərov

 Video-Az.

 

  Riyaziyyat haqqında söhbətlər

 

  Azərbaycan riyaziyyatçısı və filosofu Maarif Əkbərovun "Riyaziyyat haqqında söhbətlər" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1969

 Herbert Marcuse

 Video-Az.

 

 An Essay on Liberation

 

Yəhudi mənşəli alman-Amerikan filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin aparıcı nümayəndələrindən biri Herbert Markuzenin "Azadlığa dair esse" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1969

  Michel Foucault

 Video-Az.

 

  L'archéologie du savoir

 

  Fransız filosofu Mişel Fukonun "Biliyin arxeologiyası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1969

  Gilles Deleuze

 Video-Az.

 

  Logique du sens

 

    Fransız filosofu Jil Delözün(1925-1995) "Mənanın məntiqi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1969

  Michael Polanyi

 Video-Az.

 

  Knowing and Being

 

    Macar-yəhudi mənşəli ingilis filosofu, qeyri-aşkar bilik ("şəxsiyyət biliyi") konsepsiyasının müəllifi Maykl Polaninin "Bilik və varlıq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1969

  İoanna Kuçuradi

 Video-Az.

 

  Liselerimizde Felsefe Öğretimi

  

 Video-En.

 

1969

  Werner Heisenberg

 Video-Az.

 

  Der Teil und das Ganze: Gespräche im Umkreis der Atomphysik

 

  

 Video-En.

 

1969

 

 

 Video-Az.

 

Oşo (Bhaqvan Şri Racniş). Dao: yolsuz yol

  

 Video-En.

 

1969

  John Searle

 Video-Az.

 

Speech Acts

 

Con Sörl  Nitq Aktları

  

 Video-En.

 

1969

Акбар Турсунов

 Video-Az.

 

  Горизонты космологического знания: история и современность

 

  

 Video-En.

 

1969

  Cəmil Əhmədli

 Video-Az.

 

  Qanun kateqoriyasının formalaşması tarixindən

 

  

 Video-En.

 

1969

 Alfred Tarski 

Video-Az.

 

  Truth and Proof

 Yəhudu mənşəli Polşa-Amerika riyaziyyatçısı, məntiqçisi, həqiqiliyin formal nəzəriyyəsinin banisi  Alfred Tarskinin "Həqiqət və sübut" adlı məqaləsi.

Video-En.

 

1969- 1970

  Jacques-Marie-Émile Lacan

 Video-Az.

 

  L'envers de la psychanalyse

Fransız filosofu və psixatrı, freydizmin strukturalist versiyasının müəllifi, psixoanalizin tarixində ən nüfuzlu fiqurlardan biri Jak-Meri-Emil Lakanın(1901-1981) 1969-1970-ci illərdə  "Psixoanalizin astar üzü" mövzusunda apardığı seminarın(on yeddinci seminar) materialları.

 Video-En.

 

 

 

1970  


 

1970

  Charles W. Morris

Video-Az.

 

 The Pragmatic Movement in American Philosophy

  Amerikan filosofu, semiotikanın yaradıcılarından biri Çarlz Morrisin "Amerikan fəlsəfəsində praqmatik hərəkat" adlı əsəri.

Video-En.

 

1970

  Willard Van Orman Quine,

J. S. Ullian

 Video-Az.

 

  The Web of Belief

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1970

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Studia z estetyki Tom III

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) polyak dilində yazdığı  "Estetikaya dair tədqiqatlar" əsərinin üçüncü cild

 Video-En.

 

 

1970

  15th Solvay Conference on Physics. Chair -  Edoardo Amaldi (Rome)

 Video-Az.

 

 

   Symmetry Properties of Nuclei

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Nüvələrin simmetriya xassələri" mövzusu üzrə keçirilən 15-ci Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

1970

  Stuart Newton Hampshire

 Video-Az.

 

 

 Thought and Action

 

 

İngilis filosofu və ədəbi tənqidçisi, İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə əxlaqi və siyasi təfəkkürünün yeni istiqamətini verən antirasionalist Oksford mütəfəkkirlərindən biri, Oksford Universitetinin professoru və universitet administratoru Stuart Nyuton Hampşierin (1914-2004) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1970

  Iris Murdoch

 Video-Az.

 

  The Sovereignty of Good

İngilis  yazıçısı və filosofu filosofu Ayris Mördokun (1919-1999) "Xeyirxahlığın suverenliyi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1970

  Charles Hartshorne

 Video-Az.

 

Creative Synthesis and Philosophic Method

 

Uaythedin proses fəlsəfəsini proses teologiyasına doğru inkişaf etdirən Amerika filosofu, Çikaqo Universitetinin,  Emori  Universitetinin və Texas Universitetinin professoru Çarlz Hartshornun "Yaradıcı sintez və fəlsəfi metod" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

 

1970

  Erich Seligmann Fromm

 Video-Az.

 

  The Crisis of Psychoanalysis

 

  Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, psixoanalitik, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi, neofreydizmin və neomarksizmin nümayəndələrindən biri Erix Frommun(1900-1980) "Psixoanalizin böhranı" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1970

  Michael Polanyi

 Video-Az.

 

  Transcendence and Self-transcendence

 

  Macar-yəhudi mənşəli ingilis filosofu, qeyri-aşkar bilik ("şəxsiyyət biliyi") konsepsiyasının müəllifi Maykl Polaninin "" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1970

 

  Gilbert Ryle

 Video-Az.

 

  Autobiographical

 

  İngilis filosofu, linqvistik fəlsəfənin banilərindən biri, Oksford Universitetinin fəlsəfə professoru, məşhur "Mind" jurnalının baş redaktoru Gilbert Raylın "Fəlsəfi avtobioqrafik qeydlər"i

 Video-En-playlist

 

1970

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Über die Verantwortung. Ihre ontischen Fundamente

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) alman dilində yazdığı  "" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

 

1970

  Alvin Toffler

 Video-Az.

 

  Future Shock

Yəhudi mənşəli Amerika yazıçısı və filosofu Elvin Tofflerin "Gələcək şoku"(Futurşok) adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1970

  Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 

  Истоки нравственности

 

  

 Video-En.

 

1970

  Karl Jaspers

 Video-Az.

 

  Chiffren der Transzendenz

 

Alman filosofu Karl Yaspersin "Transsendensiyanın şifrələri" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1970

 Theodor Adorno

 Video-Az.

 

 Aesthetic Theory

 Alman filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin aparıcı nümayəndələrindən biri, cəmiyyətin "tənqidi nəzəriyyəsi" ilə tanınan  Teodor Adornonun "Estetik nəzəriyyə" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1970

  Гайденко Пиама Павловна

 Video-Az.

 

  Трагедия эстетизма: опыт характеристики миросозерцания С. Киркегора

 

  Rus filosofu və fəlsəfə tarixçisi Piama Qaydenkonun(1934) "Estetizmin faciəsi: Kirkeqorun dünyagörüşünün xarakteristikasına dair esse" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1970

 Niklas Luhmann

Video-Az.

 

 Soziologische Aufklärung

  Alman sosioloqu, Parsonsun tələbəsi Niklas Luhmanın "Sosioloji maarifçilik" adlı əsəri.

Video-En.

 

1970

  Stephen Edelson Toulmin

 Video-Az.

 

 Physical Reality

   Britaniya filosofu   Stiven Edelson Tulminin(1922-2009) "Fiziki reallıq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1970

  Willard Van Orman Quine

 Video-Az.

 

  The Philosophy of Logic

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1970

  Imre Lakatos

 Video-Az.

 

  History of Science and Its Rational Reconstructions(paper)

  

 Video-En.

 

1970

  Gilles Deleuze

 Video-Az.

 

  Spinoza - Philosophie pratique

 

  Fransız filosofu Jil Delözün(1925-1995) "Spinoza: Praktik Fəlsəfə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1970

  Лев Николаевич Гумилёв

 Video-Az.

 

  Этногенез и этносфера

 

 Görkəmli rus tarixçisi və filosifu Lev Qumilyovun "Etnigenez və etnosfer" məqaləsi

 Video-En.

 

 

1971  

 


1971

  Gabriel Honoré Marcel

 Video-Az.

 

 Plus décisif que la violence.

  Fransız filosofu və dramaturqu  Gabriel Honoré Marselin "Zorakılıqdan daha qərarlı" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1971

   Burrhus Frederic Skinner

 Video-Az.

 

  Beyond Freedom and Dignity

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Barris Frederik Skinnerin (1904-1990) "Azadlığın və ləyaqətin kənarında" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1971

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  U podstaw teorii poznania

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) polyak dilində yazdığı   və ölümündən sonra çap olunan    "Bilik nəzəriyyəsinin əsasları barədə" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1971

  Charles Hartshorne

 Video-Az.

 

 Reality as Social Process

 

Uaythedin proses fəlsəfəsini proses teologiyasına doğru inkişaf etdirən Amerika filosofu, Çikaqo Universitetinin,  Emori  Universitetinin və Texas Universitetinin professoru Çarlz Hartshornun "Reallıq sosial prosess kimi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1971

 Jürgen Habermas,

Niklas Luhmann

Video-Az.

 

  Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie - Was leistet die Systemforschung?

  Alman filosofu Jürgen Habermasın

alman sosioloqu, Parsonsun tələbəsi Niklas Luhmanla birgə yazdıqları "Cəmiyyət nəzəriyyəsi və ya  sosial texnologiya - Tədqiqat sistemini yaradan nədir" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1971  

  John Rawls

 Video-Az.

 

 A Theory of Justice

 

Con Rolz. Ədalət nəzəriyyəsi

  

 Video-En.

 

1971

  Talcott Parsons

 Video-Az.

 

 The System of Modern Societies

 

  Amerikan sosioloqu Tolkott Parsonsun "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1971

  Willard Van Orman Quine

 Video-Az.

 

  The Roots of Reference

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1971

  Sir Peter Frederick Strawson

 Video-Az.

 

 Logico-Linguistic Papers

İngilis filosofu, Oksford Universitetinin professoru Peter Strosonun "Məntiqi-lingvistik məqalələr" məcmuəsi

 Video-En.

 

1971

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

 Marxism and Form: Twentieth Century Dialectical Theories of Literature

 

  Amerikan postmodernist filosofu və fəlsəfə tarixçisi, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun ən məşhur kitablarından biri olan "Marksizm və forma" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1971

  Gabriel Honoré Marcel

 Video-Az.

 

  En chemin, vers quel éveil ?

 

  Fransız filosofu və dramaturqu  Gabriel Honoré Marselin "Hansı maarifləndirmə yolunda?" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1971

  Claude Lévi-Strauss

 Video-Az.

 

Mythologiques IV. L’Homme nu

 

Yəhudi mənşəli fransız filosofu, strukturalizmin nümayəndəsi,  struktur antropologiyası məktəbinin banisi Klod Levi-Strosun 

"Mifoməntiqlər" adlı dördcildliyinin

"Çılpaq insan" adlı dördüncü cildi

 Video-En.

 

1971

 Лебедев Владимир Иванович

 Video-Az.

 

  Психологические особенности деятельности космонавтов

 

 Moskva Dövlət Universitetinin professoru, kosmik psixologiyanın yaradıcılarından biri Vladimir Lebedevin(1929-2004) "" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1971

  İoanna Kuçuradi

 Video-Az.

 

  İnsan ve Değerleri: Değer Problemi

  

 Video-En.

 

1971

Jean-François Lyotard

 Video-Az.

 

Discours, Figure

  

 Video-En.

 

1971

  Jürgen Habermas

 Video-Az.

 

Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz

 

   Alman filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi Yürgen Habermasın(1929-) "Kommunikativ kompetensiya nəzəriyyəsi üzrə ilkin düşüncələr" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1971

  Mark Poster

 Video-Az.

 

 The Utopian Thought of Restif de la Bretonne

Amerika filosofu Mark Posterin (1941-2012) "Redif de la Bretonnun utopik təfəkkürü" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1971

  Charles W. Morris

Video-Az.

 

  Writings on the General Theory of Signs

  Amerikan filosofu, semiotikanın yaradıcılarından biri Çarlz Morrisin "Ümumi işarələr nəzəriyyəsinə dair əsərləri"

Video-En.

 

1971

  Maarif Əkbərov

 Video-Az.

 

  Riyaziyyat və fəlsəfə

 

  Azərbaycan riyaziyyatçısı və filosofu Maarif Əkbərovun "Riyaziyyat və fəlsəfə" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1971

  Stuart Newton Hampshire

 Video-Az.

 

 Freedom of Mind and Other Essays 

 

İngilis filosofu və ədəbi tənqidçisi, İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə əxlaqi və siyasi təfəkkürünün yeni istiqamətini verən antirasionalist Oksford mütəfəkkirlərindən biri, Oksford Universitetinin professoru və universitet administratoru Stuart Nyuton Hampşierin (1914-2004) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1971

  Gabriel Honoré Marcel

 Video-Az.

 

  Coleridge et Schelling

  Fransız filosofu və dramaturqu  Gabriel Honoré Marselin "Kolric və Şellinq" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1972  


 

1972

  Stephen Edelson Toulmin

 Video-Az.

 

  Human Understanding: The Collective Use and Evolution of Concepts

 

  Britaniya filosofu   Stiven Edelson Tulminin(1922-2009) "İnsan idrakı" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1972

  Alvin Toffler

 Video-Az.

 

  The Futurists

  Yəhudi mənşəli Amerika yazıçısı və filosofu Elvin Tofflerin "Futuristlər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1972

 Кузнецов Олег Николаевич,

Лебедев Владимир Иванович

 Video-Az.

 

  Психология и психопатология одиночества

 

 Moskva Dövlət Universitetinin professoru, kosmik psixologiyanın yaradıcılarından biri Vladimir Lebedevin(1929-2004) və Oleq Kuznetsovun "" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1972

 Gilles Deleuze,

Pierre-Félix Guattari 

 Video-Az.

 

Capitalisme et Schizophrénie.

L'Anti-Œdipe.

 

   Fransız filosofu Jil Delözün(1925-1995) və  psixoanalitik Pyer-Feliks Qvattarinin (1930-1992) "Kapitalizm və şizofreniya" adlı ikicildliyinin birinci cildi: Anti-Edip. Müəlliflər bu əsərdə "rizoma", "şizoanaliz", "orqansız bədən" anlayışlarını elmə daxil edirlər.

 Video-En.

 

 

1972 

  Emmanuel Lévinas

 Video-Az.

 

  Humanisme de l'autre homme

   Yəhudi mənşəli fransız filosofu, 1973-1976-cı illərdə Paris Universitetinin professoru Emmanuel Levinasın(1905-1995) "Digər insanın humanizmi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

 

1972

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Książeczka o człowieku

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) polyak dilində yazdığı  və ölümündən sonra çap olunan   "İnsan haqqında kiçik kitab" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1972

 Herbert Marcuse

 Video-Az.

 

 Counterrevolution and Revolt

 

Yəhudi mənşəli alman-Amerikan filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin aparıcı nümayəndələrindən biri Herbert Markuzenin "Əks-inqilab və bunt" adlı əsəri.

 Video-En.


1972

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

The Prison-House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism

 

  Amerikan postmodernist filosofu və fəlsəfə tarixçisi, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1972

 

  Karl Raimund Popper

 Video-Az.

 

Objective Knowledge: An Evolutionary Approach

 

  

 Video-En.

 

1972

 Alfred Julius Ayer

 Video-Az.

 

 Russell

 

 

  

 Video-En.

 

1972

   Harlow Shapley           

 Video-Az.

 

  Galaxies

  Görkəmli Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885—1972) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1972

 Niklas Luhmann

Video-Az.

 

  Rechtssoziologie

  Alman sosioloqu, Parsonsun tələbəsi Niklas Luhmanın "Hüququn sosiologiyası" adlı əsəri.

Video-En.

 

1972

  Anna-Teresa Tymieniecka

 Video-Az.

 

  Eros et Logos

  Polşa əsilli Amerikan filosofu, Ümumdünya Fenomenologiya İnstitutunun təsisçisi və prezidenti, Springer nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilən Analecta Husserliana adlı kitab silsiləsinin redaktoru Anna-Tereza Timineçkanın(1923-2014) fransız dilində yazdığı "Eros və loqos" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1972

   Nelson Goodman

 Video-Az.

 

  Problems and Projects

   Amerikan filosofu, məntiqçisi və estetiki,  analitik fəlsəfənin görkəmli nümayəndəsi, 1940-50-ci illərdə Pensilvaniya Universitetinin, 1966-77-ci illərdə Harvard Universitetinin professoru, 1967-68-ci illərdə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Nelson Gudmanın(1906-1998) "Problemlər və proyektlər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1972

  Stephen Edelson Toulmin. Allan Janik

 Video-Az.

 

  Ludwig Josef Johann Wittgenstein’s Vienna

 

   Britaniya filosofu   Stiven Edelson Tulminin(1922-2009) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1972- 1973

  Jacques-Marie-Émile Lacan

 Video-Az.

 

  Encore

Fransız filosofu və psixatrı, freydizmin strukturalist versiyasının müəllifi, psixoanalizin tarixində ən nüfuzlu fiqurlardan biri Jak-Meri-Emil Lakanın(1901-1981) 1972-1973-cü illərdə  "Daha bir" mövzusunda apardığı seminarın materialları.

 Video-En.

 

 

 

1973  


 

1973

  15th World Congress of Philosophy. Varna, Bulgaria

 Video-Az.

 

 

 

 Bolqarıstanın Varna şəhərində "Elm, Texnika, İnsan" mövzusu üzrə keçirilən 15-ci Ümumdünya Fəlfəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.


 

1973 

  Georges Bataille

 Video-Az.

 

  Théorie de la religion

   Fransız filosofu və solçu yazıçısı Jorj Batayın(1897-1962) ölümündən sonra çap olunan "Din nəzəriyyəsi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1973

  Erich Seligmann Fromm

 Video-Az.

 

  Anatomie der Menschlichen Destruktivitat

 

  Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, psixoanalitik, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi, neofreydizmin və neomarksizmin nümayəndələrindən biri Erix Frommun(1900-1980) "İnsan destruktivliyinin anatomiyası" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1973

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) polyak dilində yazdığı və ölümündən sonra çap olunan  "Musiqi əsəri və onun identikliyi problemi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

 

1973

  Claude Lévi-Strauss

 Video-Az.

 

  Anthropologie structurale deux

 

Yəhudi mənşəli fransız filosofu, strukturalizmin nümayəndəsi,  struktur antropologiyası məktəbinin banisi Klod Levi-Strosun "Struktur antropologiyası" adlı əsərinin ikinci hissəsi

 Video-En.

 

 

1973

  Luce Irigaray

 Video-Az.

 

  

 Video-En.

 

1973

  Daniel Bell

 Video-Az.

 

  The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting

 

  

 Video-En.

 

1973

 

  Talcott Parsons,

Gerald M. Platt

 Video-Az.

 

 The American University

 

 Amerikan sosioloqu Tolkott Parsonsun və Gerald M. Plattın  "Amerikan Universiteti" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1973

Ziya Bünyadov

 Video-Az.

 

  İncəsənət və elm

 

  

 Video-En.


1973

 Otto Neurath

Video-Az.

 

  Empiricism and Sociology. Dordrecht–Boston,

 

 Alman-Avstriya-Amerika filosofu, sosioloqu, iqtisadçısı və ictimai xadimi, Vyana məktəbinin təşkilatçılarından və yaradıcılarından biri Otto Neyratın "Empiririzm and Sosiologiya" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

 

1973

  16th Solvay Conference on Physics. Chair -  Edoardo Amaldi (Rome)

 Video-Az.

 

   Astrophysics and Gravitation

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Astrofizika və qravitasiya" mövzusu üzrə keçirilən 16-cı Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

 

1973

  Charles W. Morris

Video-Az.

 

  Cycles

  Amerikan filosofu, semiotikanın yaradıcılarından biri Çarlz Morrisin "Tsikllar" adlı əsəri.

Video-En.

 

1973

  Лев Николаевич Гумилёв

 Video-Az.

 

 Этногенез и биосфера Земли

 

  Görkəmli rus tarixçisi və filosifu Lev Qumilyovun "Etnigenez və Yerin biosferi" elmlər doktoru dissertasiyası

 Video-En.

 

 

1973

  Заид Оруджев

 Video-Az.

 

  Диалектика как система

 

  Zahid Orucov

 Video-En.

 

 

1973

  Erich Seligmann Fromm

 Video-Az.

 

  To Have or to Be?

 

  Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, psixoanalitik, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi, neofreydizmin və neomarksizmin nümayəndələrindən biri Erix Frommun(1900-1980) "Malik olmaq, yoxsa var olmaq?" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1974  

 

 

 1974  

  Sir Peter Frederick Strawson

 Video-Az.

 

Freedom and Resentment and other Essays

 

  İngilis filosofu, Oksford Universitetinin professoru Peter Strosonun "Azadlıq və inciklik və başqa esselər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1974

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Über die kausale Struktur der realen Welt. Der Streit um die Existenz der Welt, Band III,

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) alman dilində yazdığı və ölümündən sonra çap olunan  "" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1974

   Burrhus Frederic Skinner

 Video-Az.

 

  About Behaviorism

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Barris Frederik Skinnerin (1904-1990) "Beheviorizm haqqında" adlı əsəri

 Video-En.

 


 

1974

  Alvin Toffler

 Video-Az.

 

  Learning for Tomorrow

  Yəhudi mənşəli Amerika yazıçısı və filosofu Elvin Tofflerin "Gələcək üçün idrak" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1974

  Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 The Cosmology of Freedom

 

   Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı, Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

1974

  Emmanuel Lévinas

 Video-Az.

 

  Autrement qu'être ou au-delà de l'essence

   Yəhudi mənşəli fransız filosofu, 1973-1976-cı illərdə Paris Universitetinin professoru Emmanuel Levinasın(1905-1995) "Varlığın başqa forması, və ya mahiyyətin digər tərəfi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

 

1974

  Sir Peter Frederick Strawson

 Video-Az.

 

 Subject and Predicate in Logic and Grammar

  İngilis filosofu, Oksford Universitetinin professoru Peter Strosonun "Subyekt və predikat məntiqdə və qrammatikada" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1974

  Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 

Социальная природа нравственности

 

  

 Video-En.

 

 

1974

 Niklas Luhmann

Video-Az.

 

Rechtssystem und Rechtsdogmatik

  

  Alman sosioloqu, Parsonsun tələbəsi Niklas Luhmanın "Hüquqi sistem və hüquqi doqmatika" adlı əsəri.

Video-En.

 

1974

  Susan Haack

 Video-Az.

 

Deviant Logic

  İngilis-Amerikan filosofu, Mayami Universitetinin professoru Süzen Haekin (1945) "Deviant məntiq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1974

 Pierre-Félix Guattari 

 Video-Az.

 

Psychanalyse et transversalité. Essais d'analyse institutionnelle

 

   Fransız filosofu  və  psixoanalitiki Pyer-Feliks Qvattarinin (1930-1992) "Psixoanaliz və transversallıq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1974

  Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 

Новые имена – старые идеи

 

  

 Video-En.

 

1974

  Bəxtiyar Vahabzadə

 Video-Az.

 

  Muğam

 

  

 Video-En.

 

1975  


 

1975

 Mikel Dufrenne

 Video-Az.

 

 Vers une esthétique sans entrave

Fransız filosofu  və estetiki, fenomenologiyanın nümayəndəsi, Fransa Estetika Cəmiyyətinin prezidenti Mişel Düfrenin(1910-1995)   "Estetikaya doğru maneəsiz" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1975

Hilary Whitehall Putnam

Video-Az.

Philosophical Papers.

Vol. 1.

Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru, 1976-ci ildə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti, 1980-ci illərin ortalarına qədər analitik fəlsəfənin aparici nümayəndəsi, sonradan isə onun kəskin tənqidçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı  Hilary Uaythol Patnemin "Fəlsəfi məqalələr"inin birinci cildi

Video-En.

 

 

 

1975

  Alvin Toffler

 Video-Az.

 

 The Eco-Spasm Report

 

Yəhudi mənşəli Amerika yazıçısı və filosofu Elvin Tofflerin "Eko-Spazma" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1975

  Hilary Whitehall Putnam

 Video-Az.

 

Philosophical Papers.

Vol. 2

 

Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru, 1976-ci ildə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti, 1980-ci illərin ortalarına qədər analitik fəlsəfənin aparici nümayəndəsi, sonradan isə onun kəskin tənqidçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı  Hilary Uaythol Patnemin "Fəlsəfi məqalələr"inin ikinci cildi

 Video-En.

 

1975

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  La métaphore vive

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenimenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "Metaforanın həyatı" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1975

  Michel Foucault

 Video-Az.

 

  Surveiller et punir: Naissance de la Prison

  Fransız filosofu Mişel Fukonun "Nəzarət etmək və cəzalandırmaq: həbsxananın doğuluşu" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1975

  Mark Poster

 Video-Az.

 

Existential Marxism in Postwar France: From Sartre to Althusser

 

Amerika filosofu Mark Posterin (1941-2012) "Ekzistensial Marksizm müharibədən sonrakı Fransada: Sartrdan Althusserə kimi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1975

Paul Feyerabend

 Video-Az.

 

  Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge

  

 Video-En.

 

 

1975

  Michael Polanyi, Harry Prosch

 Video-Az.

 

  Meaning

 

  Macar-yəhudi mənşəli ingilis filosofu, qeyri-aşkar bilik ("şəxsiyyət biliyi") konsepsiyasının müəllifi Maykl Polaninin "Məna" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1975

  Lotfi A. Zadeh

 Video-Az.

 

  Fuzzy logic and approximate reasoning

 

  

 Video-En.

 

 

1975

  Ernst Block

Video-Az.

 

  Experimentum Mundi. Frage, Kategorien des Herausbringens, Praxis

Alman filosofu, sosioloqu, "ümid fəlsədəsi"nin "hələ ki-Qeyri-varlıq ontologiyası"nın yaradıcısı Ernst Blokun "Experimentum Mundi. Sual, Realizasiyanın Kteqoriyaları, Praktika" adlı əsəri.

Video-En.


 

1975

 Лебедев Владимир Иванович

 Video-Az.

 

  Психологические проблемы межпланетного полета

 

 Moskva Dövlət Universitetinin professoru, kosmik psixologiyanın yaradıcılarından biri Vladimir Lebedevin(1929-2004) "" adlı əsəri 

 Video-En.

 1975

  Низами Мамедов

 Video-Az.

 

Моделирование и синтез знаний

 

  Azərbaycan və Rusiya filosofu Nizami Məmmədovun "Modelləşdirmə və biliklərin sintezi" monoqrafiyası

 Video-En.

 

 

1975

  Noam Chomsky

 Video-Az.

 

  The Logical Structure of Linguistic Theory

 

  

 Video-En.

 

 

1976  


 

 

1976

 

  Charles Hartshorne

 Video-Az.

 

  Aquinas to Whitehead: Seven Centuries of Metaphysics of Religion

 

Uaythedin proses fəlsəfəsini proses teologiyasına doğru inkişaf etdirən Amerika filosofu, Çikaqo Universitetinin,  Emori  Universitetinin və Texas Universitetinin professoru Çarlz Hartshornun "Foma Akvinalıdan Uaythedə qədər: dinin metafizikasının yeddi əsri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1976

  Stuart Newton Hampshire

 Video-Az.

 

 Knowledge and the Future (Gwilym James Memorial Lecture) 

 

İngilis filosofu və ədəbi tənqidçisi, İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə əxlaqi və siyasi təfəkkürünün yeni istiqamətini verən antirasionalist Oksford mütəfəkkirlərindən biri, Oksford Universitetinin professoru və universitet administratoru Stuart Nyuton Hampşierin (1914-2004) "Bilik və gələcək" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1976 

  Georges Bataille

 Video-Az.

 

  La Limite de l’utile

   Fransız filosofu və solçu yazıçısı Jorj Batayın(1897-1962) ölümündən sonra çap olunan "Faydalı olanın sərhədləri" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1976

   Burrhus Frederic Skinner

 Video-Az.

 

  Particulars of my Life

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Barris Frederik Skinnerin (1904-1990) "Mənim həyatimım özəllikləri" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1976

  Michel Foucault

 Video-Az.

 

  Histoire de la sexualité-

1. la volonté de savoir

 

Fransız filosofu Mişel Fukonun "Bilik əzmi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1976

  Charles W. Morris

Video-Az.

 

  Image

  Amerikan filosofu, semiotikanın yaradıcılarından biri Çarlz Morrisin "Obraz" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

 

1976

 Mikel Dufrenne

 Video-Az.

 

 Esthétique et philosophie

Fransız filosofu  və estetiki, fenomenologiyanın nümayəndəsi, Fransa Estetika Cəmiyyətinin prezidenti Mişel Düfrenin(1910-1995)   "Estetika və fəlsəfə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1976

  17th Solvay Conference on Physics. Chair -  Léon van Hove (CERN)

 Video-Az.

 

   Order and Fluctuations in Equilibrium and Nonequilibrium Statistical Mechanics.

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Nizam və fluktasiyalar" mövzusu üzrə keçirilən 17-c Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

 

1976

 Hans-Georg Gadamer

 Video-Az.

 

  Vernunft im Zeitalter der Wissenschaft

Alman filosofu, fəlsəfi hermenevtikanın banisi Hans-Georq Qadamerin(1900-2002) "Zəka elm zəmanəsində" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1976

Daniel Bell

 Video-Az.

 

  The cultural contradictions of capitalism

 

  

 Video-En.

 

 

1976

 Franz Brentano

 Video-Az.

 

  Philosophische Untersuchungen zu Raum, Zeit und Kontinuum

 Avstriya filosofu və psixoloqu Franz Brentanonun "Məkan, zaman və Fenomenə dair fəlsəfi tədqiqlər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1976

  Jean Baudrillard

 Video-Az.

 

  L’échange symbolique et la mort

 

  Fransız filisifu Jan Bodriyarın "Simvolik mübadilə və ölüm" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1976

Imre Lakatos (1922-1974) 

 Video-Az.

 

  Proofs and Refutations

 

  

 Video-En.

 

 

1976

  Arnold Joseph Toynbee, Daisaku Ikeda

 Video-Az.

 

  

 Video-En.

 

1976

  Jürgen Habermas

 Video-Az.

 

Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus

 

 Alman filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi Yürgen Habermasın(1929-) "Materializmin Rekonstruksiyasına dair" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1976

  Haken

 Video-Az.

 

 Synergetics

 

  

 Video-En.

 

 

1976

Asif Əfındiyev

 Video-Az.

 

 Müdriklik səlahiyyəti

 

  

 Video-En.

 

 

1976

  Stephen Edelson Toulmin

 Video-Az.

 

 Knowing and Acting: An Invitation to Philosophy

 

 Britaniya filosofu   Stiven Edelson Tulminin(1922-2009) "Bilmə və əməl: Fəlsəfəyə dəvət" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1976

  Bəxtiyar Vahabzadə

 Video-Az.

 

 Sənətkar və zaman

 

  

 Video-En.

 

 

1976

 Gilles Deleuze, Pierre-Félix Guattari 

 Video-Az.

 

Rhizome

 

   Fransız filosofları Jil Delöz(1925-1995) və Pyer-Feliks Qvattari (1930-1992) irəli sürdükləri və poststrukturalizmin və postmodernizmin əsas anlayışlarından biri olacaq rizoma anlayışını birgə yazdıqları "Rizoma" adlı əsərdə  inkişaf etdirirlər. Rizoma sözü Azərbaycan dilinə tərcümədə kökümsov gövdə mənasını verir. Bu anlayış müəlliflərin nomodoloji layihəsinin reallaşması üçün əsas kimi nəzərdə tutulmuşdur.

 Video-En.

 

 

1976 

  Georges Bataille

 Video-Az.

 

  La Souveraineté

   Fransız filosofu və solçu yazıçısı Jorj Batayın(1897-1962) ölümündən sonra çap olunan "Suverenlik" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1977  


 

1977

  Thomas Kuhn

 Video-Az.

 

The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change

 

  

 Video-En.

 

 

1977

 Umberto Eco

 Video-Az.

 

 Come si fa una tesi di laurea

 

  İtalyan yazıçısı və filosofu Umberto Ekonun "Diplom işini necə yazmalı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1977

  Iris Murdoch

 Video-Az.

 

  The Fire and the Sun

İngilis  yazıçısı və filosofu filosofu Ayris Mördokun (1919-1999) "Atəş və Günəş" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1977

 Wolfgang Stegmüller

Video-Az.

 

  Colected Papers on Epistemology, Philosophy of Science and History of Philosophy, vol. 1–2. Dordrecht,

 Alman-Avstrriya filisofu, Münhen Universitetinin professoru Volfqana Şteqmüllerin "Epistemologiya, Elmin fəlsəfədi bə Fəlsəfənin tarixi üzrə seçilmiş məqalələr" adlı əsəri.

Video-En.

 

1977

 

  Charles Alexander Jencks

 Video-Az.

 

  The Language of Post-Modern Architecture

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri Çarlz Cenks özünün "Postmodernizm memarlığının dili" adlı əsəri ilə "postmodernizm" termininə populyarlıq qazandırmışdır. Əsər "postmodernizmin bibliyası" kimi dəyərləndirilmışdir. Əsər üç hissədən ibarətdir: ""Yeni memarlığının" ölümü"; "Memarlıq kommunikasiyaları üsulları" və "Postmodernizm memarlığı". Birinci hissədə Jenks modernizmin əsas postulatlarını, ilk növbədə isə onun formaca və məzmunca birölçülüyünü tənqid edir. İkinci hissədə Jenks memarlığı dil kimi nəzərdən keçirir, metafora, söz, sintaksis, semantika anlayışlarını memarlığa tətbiq edir. Üçüncü hissə memarlıqda bir sıra yeni istiqamətlərin nəzərdən keçirilməsinə həsr olunmuşdur

 Video-En.

 

1977

  Ilya Prigogine,

Gregoire Nicolis

 Video-Az.

 

Self-Organization in Non-Equilibrium Systems

 

Rus-yəhudi mənşəli Belçika kimyaçısı və fiziki, Nobel mükafatı laeteatı İlya Priqojinin(1917-2003) və yunan mənşəli Belçika kimyaçısı və fiziki Gregoire Nikolisin "Tarazlıqda olmayan sistemlərdə özünütəşkil" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1977

 Herbert Marcuse

 Video-Az.

 

 The Aesthetic Dimension: Toward a Critique of Marxist Aesthetics

 

Yəhudi mənşəli alman-Amerikan filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin aparıcı nümayəndələrindən biri Herbert Markuzenin "Estetik ölçü: Marksist estetikanın tənqidinə dair" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1977

 Niklas Luhmann

Video-Az.

 

  Die Funktion der Religion

  Alman sosioloqu, Parsonsun tələbəsi Niklas Luhmanın "Dinin funksiyası" adlı əsəri.

Video-En.

 

1977

  Jean Baudrillard

 Video-Az.

 

  Oublier Foucault

 

Fransız filisifu Jan Bodriyarın "Fukonu unutmalı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1977

 Pierre-Félix Guattari 

 Video-Az.

 

La révolution moléculaire

 

   Fransız filosofu  və  psixoanalitiki Pyer-Feliks Qvattarinin (1930-1992) "Malekulyar inqilab" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1977

 Лебедев Владимир Иванович

 Video-Az.

 

  «Тайны» психики без тайн. О «таинственных» явлениях человеческой психики

 

 Moskva Dövlət Universitetinin professoru, kosmik psixologiyanın yaradıcılarından biri Vladimir Lebedevin(1929-2004) "" adlı adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1977

Imre Lakatos (1922-1974)

 Video-Az.

 

  The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical Papers

Volume 1.

 

  

 Video-En.

 

 

1977

  Gilles Deleuze

 Video-Az.

 

  Dialogues

 

  Fransız filosofu Jil Delözün(1925-1995) "Dialoglar" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1977

  İoanna Kuçuradi

 Video-Az.

 

  Etik

  

 Video-En.

 

1977

  Акбар Турсунов

 Video-Az.

 

  Философия и современная космология

 

  

 Video-En.

 

1977

  Talcott Parsons

 Video-Az.

 

Social Systems and the Evolution of Action Theory

 

  Amerikan sosioloqu Tolkott Parsonsun "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1977

  Акбар Турсунов

 Video-Az.

 

  Философские основания космологии: идея единства микрокосма и макрокосма в истории философии и современной науке

 

  

 Video-En.

 

 

1977

  Ludwig Josef Johann Wittgenstein

 Video-Az.

 

  Vermischte Bemerkungen

 

  XX əsrin görkəmli filosofu Lüdviq Vitgenşteynin "Mədəniyyət və dəyər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1977

  Stuart Newton Hampshire

 Video-Az.

 

 Two Theories of Morality (Thank-offering to Britain Fund Lecture) 

 

İngilis filosofu və ədəbi tənqidçisi, İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə əxlaqi və siyasi təfəkkürünün yeni istiqamətini verən antirasionalist Oksford mütəfəkkirlərindən biri, Oksford Universitetinin professoru və universitet administratoru Stuart Nyuton Hampşierin (1914-2004) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1978  


 

1878

  16th World Congress of Philosophy. Düsseldorf, Germany

 Video-Az.

 

 Almaniyanın Düsseldorf şəhərində "" mövzusu üzrə keçirilən 16-cı Ümumdünya Fəlfəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

1978

  Susan Haack

 Video-Az.

 

  Philosophy of Logics

 

İngilis-Amerikan filosofu, Mayami Universitetinin professoru Süzen Haekin (1945) "Məntiqin fəlsəfəsi" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1978

 Pierre-Félix Guattari 

 Video-Az.

 

L'inconscient machinique. Essais de schizo-analyse

 

   Fransız filosofu  və  psixoanalitiki Pyer-Feliks Qvattarinin (1930-1992) "Maşın qeyri-şüuriliyi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1978

   Burrhus Frederic Skinner

 Video-Az.

 

  Reflections on Behaviorism and Society

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Barris Frederik Skinnerin (1904-1990) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1978

  Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 Soldier, Sage, Saint

 

   Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı,

Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin "Əsgər, müdrik, meqəddəs" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

 

1978

   Nelson Goodman

 Video-Az.

 

  Ways of Worldmaking

   Amerikan filosofu, məntiqçisi və estetiki,  analitik fəlsəfənin görkəmli nümayəndəsi, 1940-50-ci illərdə Pensilvaniya Universitetinin, 1966-77-ci illərdə Harvard Universitetinin professoru, 1967-68-ci illərdə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Nelson Gudmanın(1906-1998) "Dünyayaratmanın üsulları" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1978

  Talcott Parsons

 Video-Az.

 

Action Theory and the Human Condition

 

  Amerikan sosioloqu Tolkott Parsonsun "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1978

Imre Lakatos(1922-1974) 

 Video-Az.

 

Mathematics, Science and Epistemology: Philosophical Papers Volume 2

 

  

 Video-En.

 

 

1978

  Mark Poster

 Video-Az.

 

  Critical Theory of the Family

Amerika filosofu Mark Posterin (1941-2012) "Ailənin tənqidi nəzəriyyəsi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1978

  Paul Feyerabend

 Video-Az.

 

 Science in a Free Society

 

  

 Video-En.

 

 

 

 

1978

  Лев Николаевич Гумилёв

 Video-Az.

 

  Биосфера и импульсы сознания

 

 Görkəmli rus tarixçisi və filosifu Lev Qumilyovun "Biosfer və şüurun impulsları" məqaləsi

 Video-En.

 

 

 

1978

  عبدالكريم سروش

 Video-Az.

 

 

 

İran filosofu Abdolkarim Soruşün fars dilində yazdığı "Dialektik Antaqonizm" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1978

  Kamal Talıbzadə

 Video-Az.

 

Sənətkarın şəxsiyyəti

 

  

 Video-En.

 

1978

Zakir Məmmədov

 Video-Az.

 

  Azərbaycanda XI-XIII əsrlərdə fəlsəfi fikir